Barnhemsverksamhet

I ett barnhem är barnens och ungdomarnas vardag så trygg som möjligt och miljön likt ett hem.

Barnhemmets syfte är att trygga en åldersenlig rehabiliterande utveckling och en trygg uppväxtmiljö för barn och ungdomar som placerats inom anstaltsvård.

Barn kan bo på barnhem kortvarigt eller under en längre tid. Placeringens längd beror på barnets behov och familjens situation. Vi stödjer kontakten och relationen mellan barnet och föräldrarna samt andra närstående.

Vår personal ser till att barnhemmet är en bra och trygg plats. Det finns alltid vuxna på plats som barnet kan vända sig till i alla slags frågor.

För barnet utses ett eget handledarpar som i regel sköter barnets angelägenheter och arbetar för att stödja barnet. De egna handledarna ser till att barnets delaktighet förverkligas. De håller regelbunden kontakt med barnets föräldrar, närstående och nätverk samt för fram en professionell uppfattning om barnets bästa. Syftet är att fostra barnet tillsammans med föräldrana.

Vi tar hand om barnets grundläggande behov och välfärd, såsom regelbunden dagsrytm, måltider, och tillräcklig nattsömn. Vi ordnar om möjligt det stöd och de tjänster som barnet behöver samt hobbyer och idrott som intresserar barnet. Vi tryggar barnets skolgång och ordnar annat stöd som behövs för den. I anslutning till alla våra barnhem finns en egen skola. Vi stödjer barnet att planera sina fortsatta studier.

Vi utarbetar en plan för vård och fostran för barnet minst en gång per halvår. I planen bedömer vi barnets behov samt målen för vården, vårdmetoderna och hur målen har uppnåtts. Vi utvärderar planen regelbundet med barnet och föräldrarna eller vårdnadshavare samt barnets ansvariga socialarbetare. Planen för vård och fostran utvärderas också då begränsningar riktas mot barnet eller om det antas att begränsningsåtgärder måste vidtas.

I vår personal ingår bland annat handledare som är till exempel socionomer, samhällspedagoger och utbildade närvårdare samt sjukskötare. I varje barnhem arbetar minst en psykolog. Barnhemmen kan också ha andra specialarbetare, såsom ergoterapeut eller psykoterapeut. I barnhemmen arbetar dessutom bland annat kockar, hemtjänstens handledare och byråsekreterare.

Helsingfors stads barnhem tillhandahåller tjänster på basnivå, specialnivå och krävande nivå.

Serviceställen

Hyvönens barnhem

Adress: Åldermansvägen 32 L- och M-byggnad, 00620 Helsingfors

Lemmiläs barnhem

Adress: Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinge

Malms barnhem

Adress: Fallbackavägen 2 B 10, 00970 Helsingfors

Outamo barnhem

Adress: Karkalivägen 148, 08100 Lojo

Rikrokens barnhem

Adress: Rikroken 4, 00700 Helsingfors

Spikbergets barnhem

Adress: Spikbergsvägen 11, 00970 Helsingfors

Teinilä barnhem

Adress: Enspännarvägen 15, 00620 Helsingfors