Beslutsfattande och förvaltning

På denna sida hittar du information om beslutsfattande i Helsingfors stad samt om vår organisation, strategi och ekonomi. Du hittar också information om möjligheter att delta och påverka, stadsägda lokaler som kan reserveras, stadens understöd och Helsingfors som stad.