Beslutsfattande och förvaltning

På denna sida hittar du information om beslutsfattande i Helsingfors stad samt om vår organisation, strategi och ekonomi. Du hittar också information om möjligheter att delta och påverka, stadsägda lokaler som kan reserveras, stadens understöd och Helsingfors som stad.

Kuvituskuva
Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors stadsstrategi

Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt verkar som riktlinjer för stadens framtid. Stadsstrategin uppdateras under varje fullmäktigeperiod.

Stadsstrategi