Tillfällig vård inom barnskyddet och familjesocialarbetet

Tillfällig vård är en kortvarig tjänst med heldygnsomsorg som stöder en utmattad familj genom vårdperioder och hembesök.

Tillfällig vård inom barnskyddet och familjesocialarbetet är en kortvarig tjänst med heldygnsomsorg. Det kan finnas många olika skäl för att använda denna tjänst, exempelvis barnets behov av särskilt stöd, en klientrelation hos barnskyddet eller förälderns behov av vila.

Vid behov kan vi också ordna tillfällig vård för barnets syskon.

Tillfällig vård hjälper när det känns svårt att orka med fostran och föräldraskap, och då familjens sociala nätverk är begränsat. Tillfällig vård hjälper en familj att orka när familjen inte har något eget stödnätverk och familjen kämpar med utmattning. Tjänsten stöder familjen och barnets funktionsförmåga i ett så tidigt skede som möjligt. Vanligtvis är vårdnadshavaren ensam ansvarig för familjens vardag och barnet träffar inte den andra föräldern regelbundet.

Den ansvariga socialarbetaren bedömer behovet av och varaktigheten för den tillfälliga vården och ansöker om den tillsammans med familjen.

På vilka grunder beviljas tillfällig vård?

Du kan ansöka om vår tjänst för ett barn för vilket du har ansökt om en stödfamilj eller professionell stödfamilj, men barnet inte har beviljats tjänsten eller tjänsten inte har passat för barnet. Barn i tillfällig vård är vanligtvis 3–12 år gamla, men det går att vara flexibel med åldern både neråt och uppåt. Ett barn som börjar med tjänsten måste kunna skapa relationer med nya människor och förstå verbala instruktioner.  

Vi ordnar tillfällig vård både på vardagar och veckoslut, och vi kommer överens om vårdperioderna på förhand. Tjänsten beviljas för två dygn (3 dagar) en gång i månaden (exempelvis tisdag–torsdag eller fredag–söndag). Du kan ansöka om tillfällig vård på en institution för sex månader i taget.  

Tillfällig vård ersätter inte andra nödvändiga tjänster, såsom eventuellt personligt stöd för barnet eller gruppverksamhet. Tjänsten ersätter inte heller behovet av vård utom hemmet och kan inte användas för att ta ut lediga dagar för en närståendevårdare eller familjevårdare.

Vad händer under tillfällig vård?

Vi erbjuder tillfällig vård i samband med familjerehabiliteringen dagtid i Rastböle.  

Tillfällig vård erbjuds i en hemlik miljö vilket främjar familjens funktionsförmåga. Vår kompetenta personal ser till att vistelsen i den tillfälliga vården är bra och trygg.

Mångsidig verksamhet ordnas under den tillfälliga vården. Under perioden kan vi till exempel vistas ute, gå på utfärder, besöka en simhall, laga mat tillsammans, baka, ordna en filmkväll, spela spel och leka.

Programmet kan också omfatta längre utfärder exempelvis till en inomhuslekpark eller en djurpark.   

Serviceställen