Öppen familjerehabilitering

I familjerehabiliteringen som öppenvård stärker vi familjens interaktion, föräldraskapet och vardagens smidighet.  

Familjerehabiliteringen som öppenvård är avsedd för klientfamiljer inom barnskyddets öppenvård och grundar sig på en bedömning av servicebehovet som en socialarbetare gjort. 

Målet med rehabiliteringen är att stärka familjens interna interaktion, föräldraskapet och vardagen. Familjerehabiliteringen som öppenvård utgår ifrån barnets intresse. 

Vår målgrupp är helsingforsbarn i åldern 0-17 år och deras familjer, som behöver barnskyddets stöd.

Klientskap hos barnskyddet är en förutsättning. 

Familjerehabiliteringen bygger på en klientplan som familjen och en socialarbetare tillsammans har utarbetat. Målen för rehabiliteringen fastställs tillsammans med familjen, socialhandledarna och socialarbetaren. 

Öppen familjerehabilitering sker i familjens hem och i barnens naturliga miljö. Våra klienter är barn med neuropsykiatriska symtom och deras familjer, samt spädbarnsfamiljer som behöver stöd för tidig interaktion. 

De gemensamma mötena ordnas minst två gånger i veckan och kan enligt överenskommelse omfatta hela familjen, barnet eller barnen, en förälder eller båda föräldrarna. Öppenvårdsrehabilitering varar i genomsnitt i sex månader.

Socialhandledare ansvarar för rehabiliteringsprocessen parvis. Vid behov kan även en sjukskötare, ergoterapeut, psykolog och/eller familjeterapeut delta i arbetet. Vi gör även rehabilitering med familjens nätverk enligt överenskommelse. 

Vår service är avgiftsfri. 

Hur fungerar öppen familjerehabilitering?  

En socialarbetare inom öppenvården skriver en serviceremiss för familjen till familjerehabilitering.  

Vid det inledande samtalet kommer vi överens om målen för familjerehabiliteringsperioden, på basis av vilka vi planerar och inleder det gemensamma arbetet.  

Tillsammans håller vi ett möte med barnets ansvariga socialarbetare. På det går vi igenom hur rehabiliteringen framskrider med din familj och granskar era mål.  

Mot slutet av arbetet bedömer vi vilka stödåtgärder din familj kan behöva i framtiden.  

Vid det avslutande mötet bedömer socialarbetaren och våra medarbetare tillsammans med din familj hur arbetet har gått och om målen har uppnåtts.  

Till slut gör vi en sammanfattning om arbetet.  

Vad innefattar öppen familjerehabilitering? 

Vi utför öppen familjerehabilitering genom pararbete. I det individuella arbetet med barnet beaktar vi barnets ålder och strävar efter att få fram barnets egna erfarenheter och tankar om sin egen och familjens situation. Samtidigt stärker vi barnets upplevelse av att bli bemött och hörd.  

I arbetet med föräldrarna är det viktigt att höra förälderns syn på familjens situation. Målet är att stärka familjens interna interaktion, föräldraskapet och vardagens smidighet.  

En viktig del av familjerehabiliteringen är samarbetet med familjens övriga nätverk, inklusive småbarnspedagogiken, skolan och barn- och ungdomspsykiatrin.  

Vi upprätthåller samarbetet genom att besöka småbarnspedagogiken och skolorna och delta i gemensamma nätverksmöten.  

Serviceställen

Verksamhetsställe för öppen familjerehabilitering

Adress: Vandrargatan 4, 00980 Helsingfors