Rikrokens barnhem

Rikrokens barnhem har specialkompetens i vård av barn med neuropsykiatriska utmaningar och andra utvecklingsproblem.
Bild: Kaisa Sunimento

I Rikrokens barnhem bor barn och ungdomar i åldern 7-17 år. I Rikroken ingår tre små enheter som ligger i Malm, Jakobacka och Vik.

I alla små enheter finns två avdelningar. Grupperna på avdelningarna består av fyra barn så de lämpar sig också för de mindre.

I Rikrokens barnhem bor sammanlagt 24 barn.

Barnhemschef Sari Hämäläinen, tfn 09 310 73428
Kontorssekreterare Tuija Kolppo, tfn 09 310 59200
Psykolog Andrea Jonasne-Kiss, tfn 09 310 53210

Kontaktuppgifter

Rikroken 4, 00700 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 70400, 00099 Helsingfors stad
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Läs mer om Rikrokens barnhem

I Rikrokens barnhem strävar vi efter att skapa en så bra vardag som möjligt för barnen, och i detta ingår att vi tillgodoser barnets grundläggande behov och stödjer skolgången.   

Alla barn har ett eget rum som vi inreder tillsammans med barnet. Barnet får ta med sig sina egna saker till rummet.   

På avdelningarna har vi en regelbunden dagsrytm. I vardagen ingår väckning på morgonen, regelbundna måltider, hemkomsttider, läggdags och skolgång. Vi stödjer skolgången på många sätt och vid behov följer vi de yngsta barnen till skolan. Barnet får skoltransport vid behov.  

Efter skolan kan barnen utöva hobbyer, träffa kompisar eller tillbringa tid för sig själva.  

Vuxna är alltid närvarande i Rikrokens barnhem och hjälper till. Alla barn har ett eget handledarpar, vilket möjliggör en konfidentiell och terapeutisk växelverkan. Den egna handledaren är en pålitlig och trygg vuxen för barnet.  

De egna handledarna bokar tid varje vecka enligt barnets önskemål. Barnet kan till exempel gå på bio eller restaurang med handledaren, ofta tillbringar man tid i barnhemmet och pratar.  

Handledarna ser till att barnets delaktighet förverkligas så att barnet känner till sina angelägenheter och man lyssnar till barnets åsikter.  

Handledarna gör nödvändiga uppköp för barnet. Barnet får veckopeng att använda själv.  

Vi ordnar gemensamma evenemang, såsom vårfest, vinterfest och sommarläger på Vårdö.  

Alla barn har en individuell plan för vård och fostran som utarbetas tillsammans med barnet och vårdnadshavarna samt socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter. Barnet har också en klientplan som den ansvariga socialarbetaren utarbetar.  

Rikrokens barnhem tillhandahåller långvarig vård utom hemmet. Vi utvärderar barnets placering utanför hemmet regelbundet tillsammans med vårdnadshavarna, barnet och socialarbetaren. 

Vi samarbetar målmedvetet och planmässigt med familjerna. Målet är att  

 föräldraskapet ska stötta barnets uppväxt och utveckling så mycket som möjligt med hänsyn till familjens livssituation och resurser.  

Vårt mål är att föräldrarna är med i barnets vardag och liv genom att ge dem information och möjligheter att delta i olika händelser i barnets liv, avgöranden och i vardagliga frågor. Vi stödjer barnets relation med föräldrarna och respekterar barnets unika upplevelse av den egna familjen.   

De egna handledarna håller regelbunden kontakt med vårdnadshavarna. Ofta ringer vi de yngsta barnens föräldrar varje dag.   

I mötet för planen för vård och fostran kommer vi överens om barnets möjlighet till hemträning. Vi avtalar om hemträning med barnet och föräldrarna, där vi kommer överens om målen för hemträningen. Vi utvärderar regelbundet hur hemträningen lyckas tillsammans med föräldrarna och barnet.  

Barnet har rätt att hålla kontakt också med andra närstående enligt överenskommelse. Barnets familj och andra närstående kan besöka Rikrokens barnhem. 

Hos oss arbetar handledare som har utbildning inom social- och hälsovården samt sjukskötare. På avdelningen för krävande vård arbetar också socialhandledare och en ergoterapeut. 

Medarbetare som har genomgått en kurs i neuropsykiatrisk coachning ordnar systematist coachningar för barnen. Med dessa coachningar stödjer vi barnens styrkor och tränar en smidig vardag.  

Personalen på avdelningen för krävande vård har utbildats i metoderna för dialektisk beteendeterapi (DBT) med hjälp av vilka vi stödjer barnen att lära sig konstruktiva handlings- och interaktionsmodeller och öva reglering av känslorna. 

Den ansvariga handledaren svarar för ledningen av vård och uppfostran samt ett gott bemötande av barn på avdelningarna. Barnen har varit med och utarbetat planen för gott bemötande. 

Barnhemmets psykolog träffar barn och föräldrar enligt överenskommelse. Föräldrarna kan också kontakta psykologen i barnets ärenden.   

En allmänläkare och till exempel en läkare som specialiserat sig på neuropsykiatri besöker oss varje vecka.  

Hemtjänstens handledare ansvarar för matförsörjningen.  

Barnhemschefen ansvarar för verksamheten vid barnhemmet.

Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Rikroken 4, 00700 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)