Kortvarig placering av barn utanför hemmet

Barn eller ungdomar kan placeras kortvarigt för vård utom hemmet i en mottagningsfamilj, ett mottagningshem eller hos en närstående person.

Behov av kortvarig placering kan uppstå om föräldrarna till exempel på grund av akut psykisk ohälsa, en olycka eller missbruk inte kan ta hand om sitt barn eller om barnet har vanvårdats eller om barnets beteende äventyrar dess egen säkerhet.

Kortvarig placering av barnet grundar sig på barnskyddslagen. En socialarbetare beslutar om placeringen.

I mottagningsfamiljen eller mottagningshemmet tas barnet emot på ett tryggt sätt, barnet får nödvändig omsorg och situationen bedöms. Barnet kan kortvarigt placeras även hos en släkting eller annan närstående.

Vi strävar efter att placera syskon i olika åldrar på samma ställe.

Barnet, familjen och deras närstående samt de medarbetare som ingår i deras nätverk och myndigheterna arbetar tillsammans under placeringen. Målet är att hitta stöd och hjälp som är så ändamålsenligt som möjligt för barnet och familjen.

En akut kortvarig placering av ett barn varar i högst två månader. Kortvarig placering som stödåtgärd inom öppenvården pågår i högst sex månader.

Under den kortvariga placeringen beslutar den ansvariga socialarbetaren utifrån en gemensam bedömning att barnet antingen återvänder hem eller placeras i vård utom hemmet för en längre tid.

Om en långvarigare placering är nödvändig placeras barnet på en plats för vård utom hemmet som motsvarar behoven.

Du kan kontakta oss via stödtelefonen för mottagningsverksamheten. Stödtelefonen är avsedd för barn, föräldrar, närstående och familjevårdare. Samtal till stödtelefonen besvaras av den jourhavande socialhandledaren.

Kortvariga placeringar

Mottagningsfamiljerna är familjer med en eller två föräldrar som bor i huvudstadsregionen. Vi har förberett familjerna för uppgiften.  

I mottagningsfamiljerna kan barn och ungdomar i alla åldrar placeras. Familjevårdaren tar hand om barnet i mottagningsfamiljen.   

Under placeringen upprättar vi tillsammans en fortsatt plan med fokus på barnets behov och stödjer barnets familj att hitta lösningar som behövs för förändring. I samarbetet deltar barnet, föräldrarna och eventuellt andra närstående samt den ansvariga socialarbetaren, familjevårdaren och medarbetare inom mottagningsverksamheten samt eventuella andra  som arbetar med barnet.  

Se videon Hurdant är livet i mottagningsfamiljen?(Länk leder till extern tjänst) 

Mottagningshem är enheter i stadens regi som tar emot barn och ungdomar.  

I ett mottagningshem har barnet en egen handledare som arbetar med barnet och familjen.    

Under placeringen upprättar vi tillsammans en fortsatt plan med fokus på barnets behov och stödjer familjen att hitta lösningar som behövs för förändring. I samarbetet deltar barnet, föräldrarna och eventuellt andra närstående samt den ansvariga socialarbetaren, personalen vid mottagningshemmet samt eventuella andra medarbetare som arbetar med barnet.  

Åggelby mottagningshem är avsett för barn under 13 år.  

I Hertonäs, Berghäll och Malmgård finns mottagningshem för barn i åldern 13–17 år.  

 

Barnet kan kortvarigt placeras hos en släkting eller annan närstående person eller familj.   

Socialarbetaren avgör om barnet kan placeras i en närstående familj. Placeringen måste stämma överens med barnets behov och intresse.  

Under placeringen samarbetar barnet, familjen, de anhöriga och socialarbetarna tätt. 

Serviceställen

Mottagningshem för barn, Åggelby

Adress: Borstmakarvägen 2, 00640 Helsingfors

Mottagningshem för ungdomar, Berghäll

Adress: Andra linjen 4 L, 00530 Helsingfors

Mottagningshem för ungdomar, Hertonäs

Adress: Nitargränden 2, 00810 Helsingfors

Mottagningshem för ungdomar, Malmgård

Adress: Vällingklocksvägen 4, 00410 Helsingfors