Kortvarig placering av barn utanför hemmet

Barn eller ungdomar kan för en kort tid placeras utom hemmet hos en mottagningsfamilj, på ett mottagningshem eller hos en närstående person.

Behovet av att kortvarigt placera ett barn kan uppstå om föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn, exempelvis på grund av ett akut psykiskt problem, en olycka eller missbruk, eller om barnet har misshandlats eller beter sig på ett sätt som allvarligt äventyrar honom eller henne.

Kortvarig placering av barn grundar sig på barnskyddslagen. En socialarbetare beslutar om placering.

I mottagningsfamiljen eller mottagningshemmet tas barnet eller den unga emot tryggt, och han eller hon får den omsorg han eller hon behöver och situation bedöms. Barnet kan också kortvarigt placeras hos en släkting eller någon annan närstående person.

Barnet, familjen och deras närstående samt de medarbetare och myndigheter som ingår i deras nätverk jobbar tillsammans under placeringen. Målet är att hitta det mest ändamålsenliga stödet och den mest ändamålsenliga hjälpen för barnet och familjen.

Barnet kan komma till mottagningen genom akut placering eller öppenvårdens stödåtgärd.

Under en kortvarig placering beslutar den ansvariga socialarbetaren utifrån en gemensam bedömning om barnet ska återvända hem eller placeras utom hemmet under en längre period.

Om en längre placering är nödvändig, placeras barnet på en plats för vård utom hemmet som svarar mot hans eller hennes behov.

Kortvariga placeringar

Mottagningsfamiljerna är familjer med en eller två föräldrar som bor i huvudstadsregionen. Vi har förberett familjerna för uppgiften.  

I mottagningsfamiljerna kan barn och ungdomar i alla åldrar placeras. Familjevårdaren tar hand om barnet i mottagningsfamiljen.   

Under placeringen upprättar vi tillsammans en fortsatt plan med fokus på barnets behov och stödjer barnets familj att hitta lösningar som behövs för förändring. I samarbetet deltar barnet, föräldrarna och eventuellt andra närstående samt den ansvariga socialarbetaren, familjevårdaren och medarbetare inom mottagningsverksamheten samt eventuella andra  som arbetar med barnet.  

Se videon Hurdant är livet i mottagningsfamiljen?(Länk leder till extern tjänst) 

Mottagningshem är enheter i stadens regi som tar emot barn och ungdomar.  

I ett mottagningshem har barnet en egen handledare som arbetar med barnet och familjen.    

Under placeringen upprättar vi tillsammans en fortsatt plan med fokus på barnets behov och stödjer familjen att hitta lösningar som behövs för förändring. I samarbetet deltar barnet, föräldrarna och eventuellt andra närstående samt den ansvariga socialarbetaren, personalen vid mottagningshemmet samt eventuella andra medarbetare som arbetar med barnet.  

Barnet kan kortvarigt placeras hos en släkting eller annan närstående person eller familj.   

Socialarbetaren avgör om barnet kan placeras i en närstående familj. Placeringen måste stämma överens med barnets behov och intresse.  

Under placeringen samarbetar barnet, familjen, de anhöriga och socialarbetarna tätt. 

Serviceställen

Mottagningsenhet för ungdomar, Aurorabacken

Adress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 22, 00250 Helsingfors

Mottagningsenhet för ungdomar, Krämertsskog

Adress: Krämertsvägen 6, 00620 Helsingfors

Mottagningshem för barn, Åggelby

Adress: Borstmakarvägen 2, 00640 Helsingfors

Mottagningshem för ungdomar, Berghäll

Adress: Andra linjen 4 L, 00530 Helsingfors

Mottagningshem för ungdomar, Hertonäs

Adress: Nitargränden 2, 00810 Helsingfors

Mottagningshem för ungdomar, Malmgård

Adress: Vällingklocksvägen 4, 00410 Helsingfors