Vad avses med barnskydd? 

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter.   

På den här sidan

Bild: Kaisa Sunimento

Barnskydd  

Barnskyddet stödjer föräldrar och andra vårdnadshavare i fostran av barn när det råder kris eller familjen är mycket belastad.    

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter.   

Ordet barnskydd förknippas ibland med rädsla för att barn omhändertas. Denna rädsla vill vi avhjälpa.    

Vårt mål och vår princip är alltid att hjälpa barnet och familjen så att barnet kan bo i sitt eget hem tillsammans med sin egen familj.   

Barnskyddets öppenvård   

Största delen av barnskyddet sker inte i en sluten miljö. Detta innebär att barnet och familjen är banskyddsklienter men barnet bor i sitt eget hem.    

Stödåtgärder är barnskyddets primära sätt att hjälpa.   

Öppenvårdens stöd är bland annat arbete med familjen, rehabilitering, verksamhet i grupp och med stödpersoner. Stödet är alltid frivilligt för barnet och familjen.    

Läs mer om stödåtgärder inom öppenvården    

Kortvarig placering utom hemmet    

Ett barn i omedelbar fara kan kortvarigt placeras utanför det egna hemmet.    

Ett barn måste genast placeras utanför hemmet, när föräldrarna inte kan ta hand om barnet på grund av till exempel akuta psykiska problem, en olycka eller missbruk, eller om barnet har försummats, behandlats illa eller om barnet visar tecken på självskadebeteende.    

En brådskande placering är inte frivillig för familjen, utan en lagstadgad skyldighet  enligt barnskyddslagen. Ledande socialarbetare beslutar om en akut placering av barnet.   

Barn eller ungdomar kan placeras kortvarigt i en mottagningsfamilj, ett mottagningshem eller hos en närstående person.    

En kortvarig placering är alltid tillfällig och innebär  inte samma sak som omhändertagande.    

Målet med en kortvarig placering är att barnet tryggt ska kunna återvända hem. Om utredningen visar att barnet inte tryggt kan återvända hem, är det socialarbetarens uppgift att förbereda ett omhändertagande av barnet.   

En kortvarig placering kan också vara öppenvårdens stödåtgärd. Då kan barnet eller familjen placeras borta från hemmet under en kort tid, enligt en gemensam överenskommelse. En dylik situation kan vara till exempel en rehabiliteringsperiod för föräldrarna, där hela familjen tillfälligt flyttar till en rehabiliteringsanstalt. Placering i öppenvård är alltid frivilligt för barnet och familjen.   

Läs mer om kortvarig placering av barn utanför hemmet

Omhändertagande   

Omhändertagande är den sista utvägen för att trygga barnets uppväxt och utveckling. Barnskyddet måste inleda omhändertagande om problemen är mycket allvarliga eller har pågått länge.    

Omhändertagande är en lång process som vanligtvis förbereds tillsammans med familjen. Största delen av omhändertagandena sker i samförstånd med barnet och familjen.   

I alla beslut om barnet bedömer medarbetarna inom barnskyddet vad som är den bästa lösningen för just detta barn. Ibland måste medarbetarna ta sådana beslut som barnet och föräldrarna inte har samma åsikt om. Även om beslutet om omhändertagande alltid är svårt, är det avsett för att hjälpa barnet och familjen.   

Omhändertagandet gäller så länge som barnet behöver det. Omhändertagandet upphör senast när barnet fyller 18 år.   

Läs mer om omhändertagande 

 

Vård utanför hemmet   

Ett barn eller en ung person som har omhändertagits eller placerats långvarigt utanför sitt eget hem är klient inom vård utom hemmet.    

Ett barn som omhändertagits eller placerats långvarigt bor i en fosterfamilj, ett professionellt familjehem eller ett barnhem.   

Inom vård utom hemmet arbetar barnskyddets anställda och andra anställda som arbetar med barnet i nära samarbete med barnet och hens fosterfamilj, professionella familjehem eller barnhem samt barnets föräldrar.   

Läs mer om placeringsfamiljer, professionella familjehem och barnhem  

Läs mer om socialt arbete inom placering 

 

Eftervård och självständighet   

Eftervårdens klienter består av barn och ungdomar vars omhändertagande eller placering utanför hemmet som pågått i över ett halvt år har upphört.   

Ett barn eller en ung person har rätt till eftervård i fem år efter klientskapet vid barnskyddet eller tills hen fyller 25 år.    

Vi hjälper med frågor om exempelvis boende, utkomst, hälsa, studier, arbete och ett självständigt liv.   

När eftervården upphör kan socialarbetaren styra klienten till andra lämpliga tjänster.   

Läs mer om eftervård 

Hur blir man klient?   

Vem som helst som är orolig över hur ett barn mår kan göra en barnskyddsanmälan.    

Du kan själv kontakta barnskyddet om din familj är svårt belastad eller har problem och du är orolig över ditt barns välfärd.   

Man kan även göra en anonym barnskyddsanmälan.   

Ibland måste socialarbetaren inom barnskyddet på basis av anmälan skyndsamt vidta åtgärder, och ibland räcker det med att anmälan lugnt reds ut  tillsammans med barnet och de anhöriga. Mycket ofta räcker en bedömning av servicebehovet som stöd för familjen.   

Läs mer barnskyddsanmälan och bedömning av servicebehov   

Läs mer barnskyddsanmälan och bedömning av servicebehov