Väntetider och kundupplevelsen

I lagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur våra tjänster fungerar.
Bild: Laura Oja

Vårdgarantin

Det föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen (Länk leder till extern tjänst) inom vilken tid du ska få vård som inte är brådskande. Detta kallas vårdgaranti.

Du bör vardagar få kontakt med en verksamhetsenhet inom primärvården, under tjänstetid under dag som du tagit kontakt. Ett hälsovårdsproffs ska också bedöma ditt vårdbehov under samma vardag som du kontaktade.

I Helsingfors får du kontakt med primärvården via digitala kanaler.

Vårdgarantin innebär att patienten ska få vård vid hälsostationen inom 14 dygn, då det är frågan om insjuknande, skada, förvärrad kronisk sjukdom, symtomdebut eller nedsättning av funktionsförmågan. Maxtiden på 14 dygn gäller inte vårdhändelser enbart för att erhålla intyg eller utlåtanden, hälsogranskningar och uppföljning. Även i andra situationer bör man få vård inom skälig tid, högst inom tre månader eller i enlighet med vård- eller rehabiliteringsplanen.

Tyvärr är det mycket trafik på tjänsterna och vi kan ännu inte nå målen för vårdgarantin i alla tjänster. Vi arbetar dock aktivt med att genomföra vårdgarantin.

Man ska få tandvård inom fyra månader. Vi erbjuder i första hand servicesedlar åt vuxna.

Om det vid undersökningar konstateras att du behöver sjukhusvård ska den specialiserade sjukvården bedöma din situation inom tre veckor från att remissen ankommit till sjukhuset, och du ska få vård inom sex månader.

I akuta situationer får du genast förstahjälpen och vård vid jouren.

Väntetider för tjänster som ordnas av Helsingfors stad

Våra hälsostationer använder sig av en återuppringningstjänst. I augusti 2023 ringde vi upp klienterna i medeltal 7 timmar och 7 minuter efter att de tagit kontakt. Vid beräkningen av medelvärdet för fördröjningen av återuppringning har man inte kunnat beakta Fiskehamnen, Gräsviken och Gamlas på grund av olika sätt för rapportering.

Vi bedömer vårdbehovet omedelbart per telefon eller på plats, så väntetiden för bedömning är mindre än tre dagar. Mer än hälften av våra kunder som behöver ett läkarutlåtande kan undersökas på läkarmottagningen redan samma dag.

Med T3-mätningen följer vi hurdan väntetiden är till läkarnas och vårdarnas icke-brådskande mottagningstider. Väntetiden mäts genom att räkna den tredje lediga tidsbokningstiden i kalenderdagar. Hälsostationens T3-tal är centralmåttet, det vill säga medianen, för dessa tider. Akut vård eller akutmottagning ingår inte i T3-mätningen.

Stensböle hälsostation prövar på ett nytt arbetssätt som ska påskynda tillgången till icke-brådskande vård vid Helsingfors hälsostationer. Detta är en del av det att kunder från och med september ska få icke-brådskande vård inom två veckor.

Under försöksperioden kommer Stensböle hälsostation inte att ta emot nya kunder utöver de som precis flyttat till området. Om du vill kan du välja vilken annan hälsostation som helst i Helsingfors.

Häslostationernas T3-väntetider för läkare i antal dygn
Hälsostation 3.7.2023 1.8.2023 4.9.2023
Degerö 45 44 44
Drumsö 20 23 23
Femkanten 26 30 28
Fiskehamnen 55 42 46
Gamlas 11 24 12
Gräsviken 10 7 7
Gårdbacka 31 31 32
Haga 49 32 20
Jakobacka 30 17 30
Kvarnbäcken 43 60 60
Malm 30 30 13
Malmgård 42 23 22
Munksnäs 20 16 19
Månsas 37 30 43
Nordsjö 50 42 42
Parkstad 21 14 12
Rönnbacka 25 42 44
Skomakarböle 39 36 33
Sockenbacka 42 48 42
Stengård 28 29 28
Stensböle 7 9 10
Svedängen 37 17 2
Åggelby 24 14 17
Hälsostationernas medeltal 31 29 27

* = Köptjänst från 10/2021.
** = Sommarstängning 26.6-30.7.2023: Jakomäkis mottagningar på Malm, Malmgårds mottagningar på Pitäjänmäki och Brandhös mottagningar i Maunula.

Häslostationernas T3-väntetider för vårdare i antal dygn
Hälsostation 3.7.2023 1.8.2023 4.9.2023
Degerö 20 42 46
Drumsö 10 10 10
Femkanten 23 14 31
Fiskehamnen 36 36 30
Gamlas 1 0 1
Gräsviken 11 18 14
Gårdsbacka 34 16 16
Haga 45 34 22
Jakobacka 34 12 12
Kvarnbäcken 45 34 30
Malm 34 30 22
Malmsgård 43 10 19
Munksnäs 16 15 36
Månsas 18 25 29
Nordsjö 17 20 16
Parkstad 16 16 11
Rönnbacka 31 19 10
Skomakarböle 31 24 16
Sockenbacka 43 43 38
Stengård 28 35 14
Stensböle 11,5 17 30
Svedängen 18 22 35
Åggelby 15 14 14
Hälsostationernas medeltal 27 25 22

* = Köptjänst från 10/2021.
** = Sommarstängning 26.6-30.7.2023: Jakomäkis mottagningar på Malm, Malmgårds mottagningar på Pitäjänmäki och Brandhös mottagningar i Maunula.

I regel bedömer vi behovet av munhälsovård per telefon samma dag. Brådskande vård ges redan samma dag.

Coronavirusepidemin och bristen på arbetskraft har belastat munhälsovården. Som bäst betar vi av vårdköerna på många sätt. I vårdgarantikön finns just nu 4 499 personer (situationen 4.9.2023). För närvarande kontaktar vi dem som har tagit kontakt 30.5.2023 och som inte kunde erbjudas en tid då eller som inte har velat ta emot servicesedlar. 

Vi erbjuder vanligen vuxna möjligheten att använda servicesedel på privata mottagningar. Med servicesedeln får man fortare vård. Du kan kontrollera vårdtiderna för servicesedeln Palse.fi (Länk leder till extern tjänst).

Tillgång till icke-akut vård för vuxna per tandklinik

Icke-akut tid hos tandläkaren
Tandklinik 1.7.2023 1.8.2023 1.9.2023
Degerö 90 90 50
Drumsö 90 90 90
Estnäs 90 90 90
Fiskehamnen 90 90 90
Gårdsbacka 90 90 90
Haga 90 90 90
Hertonäs strand 90 76 60
Jakobacka 90 90 90
Kvarnbäcken 90 90 90
Malm 90 90 90
Malmsgård 87 71 75
Mun- och tandcenter, icke-brådskande vård 90 90 90
Munksnäs 90 90 90
Månsas 90 90 90
Nordsjö 90 90 90
Parkstad 90 90 80,5
Poroviken 90 90 68
Rönnbacka 90 90 90
Skomakarböle 90 90 90
Sockenbacka 90 90 86
Stengård 90 90 90
Stensböle 66 50 90
Svedängen 90 90 90
Åggelby 90 90 90
Icke-akut tid hos munhygienist
Tandklinik 1.7.2023 1.8.2023 1.9.2023
Degerö 90 90 90
Drumsö 90 90 90
Estnäs 90 90 90
Fiskehamnen 90 90 90
Gårdsbacka 90 90 90
Haga 90 90 90
Hertonäs strand 90 90 90
Jakobacka 90 90 90
Kvarnbäcken 90 90 90
Malm 90 90 90
Malmsgård 90 90 90
Mun- och tandcenter, icke-brådskande vård 90 90 90
Munksnäs 90 90 90
Månsas 90 90 90
Nordsjö 90 90 90
Parkstad 90 90 90
Poroviken 90 90 90
Rönnbacka 90 90 90
Skomakarböle 90 90 90
Sockenbacka 90 90 90
Stengård 90 90 90
Stensböle 90 90 90
Svedängen 90 90 90
Åggelby 90 90 90

Vi mäter väntetiderna för socialtjänster för äldre i dygn och publicerar uppgifterna tre gånger om året: 30.4., 31.8. och 31.12.

Väntetider för socialtjänster för äldre 30.4.2023

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt fyra dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 16 dygn och det finns sju personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Väntetider för socialtjänster för äldre 30.4.2023
Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 4 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 16 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 7 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.

Kundupplevelsen vid hälsostationer och tandvårdskliniker

Vi samlar in kundrespons med hjälp av pekskärmsenheter vid hälsostationerna och tandvårdsklinikerna. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur tjänsterna fungerar, och vi använder oss av resultaten för att utveckla verksamheten. 

Vi följer upp kundupplevelsen med hjälp av bland annat NPS-indexet. NPS (Net Promoter Score) är ett referensindex som beskriver sannolikheten för att våra kunder ska rekommendera våra tjänster åt andra. När resultatet är positivt rekommenderas tjänsten mer än den kritiseras.

I det uppdaterade diagrammet presenteras de månatliga resultaten av NPS-indexet på hälsostationer, internmedicinska polikliniker och tandkliniker. Resultaten kan granskas integrerat eller per verksamhetsställe. I diagrammet visas endast de resultat som har fått mer än 20 svar per månad.

I Helsingfors har de mångsidiga social- och hälsovårdstjänsterna vanligen samlats under samma tak. Vid granskningen av  nettorekommendationsindexets resultat bör man ta hänsyn till att respons ges på en apparat i som placerats i aulan i ett verksamhetsställe. Resultaten kan därför också ge en bredare bild av verksamheten på en och samma våning eller i hela byggnaden.

Nettorekommendationsindex (NPS)

NPS-index mäts genom att fråga kunden: "Hur sannolikt skulle du rekommendera tjänsten till andra?". Frågan besvaras på en skala från 0 till 10, där 0 = mycket osannolikt och 10 = högst sannolikt.

På basis av svaren delas kunderna in i tre grupper:

  • Förespråkare: Kunder vars svar är 9-10
  • Passiva: Kunder vars svar är 7-8
  • Kritiska: Kunder vars svar är 0-6.

NPS-rekommendationsindex räknas ut genom att subtrahera antalet förespråkare (%) från antalet kritiska (%).

 NPS-index kan anta vilket som helst värde mellan -100 och +100.

Kundupplevelsen i Social- och hälsovårdtjänster (NPS)