Väntetider och kundupplevelsen

I lagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur våra tjänster fungerar.
Bild: Laura Oja

Vårdgarantin

Det föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen(Länk leder till extern tjänst) inom vilken tid du ska få vård som inte är brådskande. Detta kallas vårdgaranti. Du kan läsa mer om vårdgarantin på social- och hälsovårdsministeriets webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Du bör vardagar få kontakt med en verksamhetsenhet inom primärvården, under tjänstetid under dag som du tagit kontakt. Ett hälsovårdsproffs ska också bedöma ditt vårdbehov under samma vardag som du kontaktade.

I Helsingfors får du kontakt med primärvården via digitala kanaler.

Vårdgarantin innebär att patienten ska få vård vid hälsostationen inom 14 dygn, då det är frågan om insjuknande, skada, förvärrad kronisk sjukdom, symtomdebut eller nedsättning av funktionsförmågan. Maxtiden på 14 dygn gäller inte vårdhändelser enbart för att erhålla intyg eller utlåtanden, hälsogranskningar och uppföljning. Även i andra situationer bör man få vård inom skälig tid, högst inom tre månader eller i enlighet med vård- eller rehabiliteringsplanen.

Tyvärr är det mycket trafik på tjänsterna och vi kan ännu inte nå målen för vårdgarantin i alla tjänster. Vi arbetar dock aktivt med att genomföra vårdgarantin.

Man ska få tandvård inom fyra månader. Vi erbjuder i första hand servicesedlar åt vuxna.

Om det vid undersökningar konstateras att du behöver sjukhusvård ska den specialiserade sjukvården bedöma din situation inom tre veckor från att remissen ankommit till sjukhuset, och du ska få vård inom sex månader.

I akuta situationer får du genast förstahjälpen och vård vid jouren.

Väntetider för tjänster som ordnas av Helsingfors stad

Enligt 55 § i hälso- och sjukvårdslagen ska nyckeltalen för tillgången till vård basera sig på THL:s utredningar. För närvarande finns det dock brister i kvaliteten på THL:s rapporter.

Våra hälsostationer använder sig av en återuppringningstjänst. I juni 2024 ringde vi upp klienterna i medeltal 11 timmar och 41 minuter efter att de tagit kontakt. Vid beräkningen av medelvärdet för fördröjningen av återuppringning har man inte kunnat beakta Fiskehamnen, Gräsviken och Gamlas på grund av olika sätt för rapportering.

Vi bedömer vårdbehovet omedelbart per telefon eller på plats, så väntetiden för bedömning är mindre än tre dagar. Mer än hälften av våra kunder som behöver ett läkarutlåtande kan undersökas på läkarmottagningen redan samma dag.

THL:s rapporter om tillgången till vård

Tillgång till primärvård inom den maximala väntetiden på 14 dygn:läkare (på finska, öppnas i ett nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)
Tillgång till primärvård inom den maximala väntetiden på 14 dygn: sjukskötare/hälsovårdare (på finska, öppnas i ett nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)
Fortsatt vård som ges av en läkare vid hälsostation inom sju dygn (på finska, öppnas i ett nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)
Tillgång till primärvård inom den maximala väntetiden på tre månader:läkare (på finska, öppnas i ett nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)
Tillgång till primärvård inom den maximala väntetiden på tre månader: sjukskötare/hälsovårdare (på finska, öppnas i ett nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)

I regel bedömer vi behovet av munhälsovård per telefon samma dag. Brådskande vård ges redan samma dag.

I vårdgarantikön finns just nu 3 100  personer (situationen 3.6.2024). För närvarande kontaktar vi dem som har tagit kontakt 4.3.2024 och som inte kunde erbjudas en tid då eller som inte har velat ta emot servicesedlar. 

Vi erbjuder vanligen vuxna möjligheten att använda servicesedel på privata mottagningar. Med servicesedeln får man fortare vård. Du kan kontrollera vårdtiderna för servicesedeln Palse.fi(Länk leder till extern tjänst).

THL:s rapporter om tillgången till vård

Maximal tidsgräns för att få vård inom munhälsovården (på finska, öppnas i ett nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)
Fortsatt vård hos tandläkare ska ges 4 veckor efter det första besöket (på finska, öppnas i nytt fönster)(Länk leder till extern tjänst)

Vi mäter väntetiderna för socialtjänster för äldre i dygn och publicerar uppgifterna tre gånger om året: 30.4., 31.8. och 31.12.

Väntetider för socialtjänster för äldre 30.4.2024

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt tre dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 23 dygn och det finns elva personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 3 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 23 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 11 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.
Väntetider för socialtjänster för äldre 30.4.2024

Väntetider för socialtjänster för äldre 31.12.2023

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt tre dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 23 dygn och det finns fjorton personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 3 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 23 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 9 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.
Väntetider för socialtjänster för äldre 31.12.2023

Väntetider för socialtjänster för äldre 31.8.2023

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt sex dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 30 dygn och det finns sex personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 6 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 30 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 6 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.
Väntetider för socialtjänster för äldre 31.8.2023

Barnskydd

Handläggningstid för barnskyddsanmälan genomförd inom lagstadgad tid 1.10.23 - 29.2.24 98,9 %
Handläggningstid för bedömning av servicebehov för barnskydd och särskilt stöd genomförd inom lagstadgad tid 1.10.23 - 29.2.24 96,3 %
En socialarbetare med ansvar för ett barns ärenden inom barnskyddet har utsetts barn som är klienter 98,5 % (situationen 31.3.2024)

 Funktionshinderservice

Ansökningar om funktionshinderservice bedömning av servicebehov inom 7 dagar 93,37 % (1.10.2023 - 31.3.2024)
Ansökningar om funktionshinderservice beslut fattat inom 3 månader från ansökningens ankomst 96,46 % (1.10.2023 - 31.3.2024)

Utkomststöd

Den lagstadgade behandlingstiden för utkomststöd har uppfyllts 97,73 % (perioden 1.1-31.3.2024)

Psykolog och kurator

Antalet elever/studerande per psykolog  1009 (rekommendation 780)
Antalet elever/studerande per kurator  589 (rekommendation 670)

Kundupplevelsen 

Vi samlar in kundrespons med hjälp av pekskärmsenheter i verksamhetsställen. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur tjänsterna fungerar, och vi använder oss av resultaten för att utveckla verksamheten. 

Vi följer upp kundupplevelsen med hjälp av bland annat NPS-indexet. NPS (Net Promoter Score) är ett referensindex som beskriver sannolikheten för att våra kunder ska rekommendera våra tjänster åt andra. När resultatet är positivt rekommenderas tjänsten mer än den kritiseras.

I det uppdaterade diagrammet presenteras de månatliga resultaten av NPS-indexet på hälsostationer, internmedicinska polikliniker, tandkliniker och servicecentraler. Resultaten kan granskas integrerat eller per verksamhetsställe. I diagrammet visas endast de resultat som har fått mer än 20 svar per månad.

I Helsingfors har de mångsidiga social- och hälsovårdstjänsterna vanligen samlats under samma tak. Vid granskningen av  nettorekommendationsindexets resultat bör man ta hänsyn till att respons ges på en apparat i som placerats i aulan i ett verksamhetsställe. Resultaten kan därför också ge en bredare bild av verksamheten på en och samma våning eller i hela byggnaden.

Nettorekommendationsindex (NPS)

NPS-index mäts genom att fråga kunden: "Hur sannolikt skulle du rekommendera tjänsten till andra?". Frågan besvaras på en skala från 0 till 10, där 0 = mycket osannolikt och 10 = högst sannolikt.

På basis av svaren delas kunderna in i tre grupper:

  • Förespråkare: Kunder vars svar är 9-10
  • Passiva: Kunder vars svar är 7-8
  • Kritiska: Kunder vars svar är 0-6.

NPS-rekommendationsindex räknas ut genom att subtrahera antalet förespråkare (%) från antalet kritiska (%).

 NPS-index kan anta vilket som helst värde mellan -100 och +100.

Kundupplevelsen i Social- och hälsovårdtjänster (NPS)