Så här ger du respons på vården eller servicen

Din respons är viktig för oss, den hjälper oss att utveckla våra tjänster.

På den här sidan

Gör så här när du vill ge respons på vården eller servicen

 1. Ge respons via responssystemet

  Responsen förmedlas till den enhet som vårdat dig eller till det serviceställe där du besöker.

 2. Om ärendet inte löstes

  Om du redan har använt responskanalen hos den verksamhetsenhet eller det serviceställe där du har vårdats och ärendet inte har lösts, kan du ge en anmärkning till ledningen för din vårdenhet eller ditt serviceställe. Du får svar inom ungefär en månad.

  Hur man ger en anmärkning till enhetens ledning
   

 3. Om du fortfarande är missnöjd eller om du misstänker felbehandling

  Om du fortfarande är missnöjd efter att du har gett respons och gett en anmärkning eller om du misstänker felbehandling eller ansöker om ekonomisk ersättning, se alternativen i listan nedan.

  Om du är osäker på vad du ska göra, kan du kontakta social- och patientombuden. Hen hjälper dig att välja rätt sätt att uttrycka ditt missnöje. Du kan be om hjälp i alla situationer och skeden när du är missnöjd med den vård eller service som du fått.  

  Gå till social- och patientombudens sida

Sätt att uttrycka missnöje

Med en anmärkning kan du berätta om ditt missnöje till ledningen vid din vårdplats eller ditt serviceställe. Anmärkningen är en metod som definierats i patient- och klientlagarna. 

Framställ en anmärkning skriftligt med dina egna ord. Anmärkningen kan också framställas muntligen av särskilda skäl. Ledningen vid din vårdplats eller ditt serviceställe svarar skriftligt på anmärkningen inom cirka en månad. Om anmärkningen kräver mer omfattande utredningar kan det ta 1–2 månader att behandla den.

Du får ett motiverat svar på din anmärkning i vilken det framgår hur ärendet har utretts och vilka fortsatta åtgärder anmärkningen har föranlett, samt råd om hur du vid behov kan föra ärendet vidare.

Du kan också framställa en anmärkning för en närstående. Vi rekommenderar att du reder ut ärendet med personerna som erbjudit vården eller tjänsten eller deras chefer innan du framställer en anmärkning.

Social- och patientombuden hjälper till med att göra en anmärkning, om det behövs. En anmärkning hindrar dig inte att överklaga till tillsynsmyndigheten.


Du kan skicka en anmärkning om Helsingfors stads tjänster till Helsingfors stads registratorskontor. Anmärkningar som gäller privat social- och hälsovård ska skickas till den ansvariga enheten. Du kan fylla i en blankett för anmärkning om Helsingfors tjänster och skicka den med krypterad e-post till stadens registratorskontor.

Fyll i anmärkningsblanketten

Skicka blanketten till registratorkontoret som bilaga i ett krypterat e-postmeddelande(Länk leder till extern tjänst)

Om du misstänker att ett fel eller en försummelse har inträffat i vården eller tjänsten som du erhållit, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också lämna in ett klagomål för en annan person. 

Tillsynsmyndigheterna består av

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland  
 • tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira  
 • riksdagens justitieombudsman   
 • justitiekanslern.

Klagomålet behandlas oftast av regionförvaltningsverket. Om du misstänker att felbehandlingen har lett till att en anhörig har avlidit eller fått en funktionsnedsättning, ska du lämna in klagomålet till Valvira.

Klagomål kan inte ändra vårdbeslut eller myndighetsbeslut. Om du misstänker att myndigheten eller tjänstemannen inte har följt lagen eller uppfyllt sina skyldigheter kan du lämna in klagomålet till riksdagens justitieombudsman eller justitiekansler.

Social- och patientombuden ger dig vid behov råd om du överväger att lämna in ett klagomål. Vi rekommenderar att du reder ut ärendet med personerna som erbjudit vården eller tjänsten eller ger en anmärkning innan du lämnar in ett klagomål. 

Läs mer om klagomål

Klagomål till Regionförvaltningsverket(Länk leder till extern tjänst)

Anmärkning eller klagomål inom socialvården eller hälso- och sjukvården till Valvira(Länk leder till extern tjänst)

Klagomål till riksdagens justitieombudsman(Länk leder till extern tjänst)

Klagomål till rättskanslern(Länk leder till extern tjänst)

Du kan ansöka om ekonomisk ersättning från Patientförsäkringscentralen om du misstänker att det skett en patientskada i samband med din behandling. 

Med patientskada avses till exempel behandlingsskador, såsom komplikationer efter operationer som en erfaren yrkesperson borde ha kunnat undvika. Patientskada kan också innebära exempelvis en infektion som uppstått i samband med vården eller en personskada som orsakats av defekt vårdutrustning. 

Du kan i regel ansöka om skadestånd inom tre år från att du fick reda på skadan eller borde ha haft kännedom om den. 

Du kan även göra en patientskadeanmälan för en anhörig.  

Läs mer om patientskadeanmälan(Länk leder till extern tjänst)

Du kan söka ändring i socialarbetares beslut hos stadens social- och hälsovårdsnämnd. Närmare anvisningar för ändringssökande bifogas med beslutet. Lämna in begäran om omprövning till Helsingfors stads registratorskontor.  

Social- och hälsovårdsnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen och i vissa fall vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Klientens rättigheter inom socialvården(Länk leder till extern tjänst)

Om en anställd hos Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster har orsakat skada för dig eller en anhörig i sitt arbete kan du söka skadestånd av staden. I första hand ersätts föremålsskador.

Fyll i ansökan om ersättning och skicka den som bilaga med krypterad e-post till registratorskontoret.  Du kan också skriva ut blanketten och föra den till Helsingfors stads registratorskontor.

Instruktioner för skadeståndsansökan (pdf)

Fyll i ansökan om ersättning

Skicka blanketten som bilaga med krypterad e-post till registratorskontoret(Länk leder till extern tjänst)