Socialt arbete inom barnskydd

Barnskyddets socialarbetare förstärker barnets och familjens resurser.

Socialt arbete inom barnskydd är kärnan i barnskyddet i alla situationer; öppenvård, placering och eftervård.

Alla barn och ungdomar inom barnskyddet har en egen socialarbetare. Socialarbetarens uppgift är att övervaka barnets intresse.

Socialarbetaren bedömer familjens situation och planerar nödvändiga stödåtgärder tillsammans med barnet och familjen. Socialarbetaren gör upp en klientplan för barnet och följer med stödåtgärdernas genomslagskraft.

Tjänsten är gratis.

Vårt mål för öppenvården inom det sociala arbetet är att stödja barnet och familjen så att barnet tryggt kan växa upp i sitt eget hem tillsammans med sin familj.   

Socialarbetaren blir bekant med familjen och bedömer vilka stödåtgärder och tjänster som kan stödja barnet och familjen. Socialarbetaren styr barn och familjer till dessa tjänster.   

Socialarbetaren träffar barnet och familjen enligt klientplanen.  

De blir klienter hos oss efter att barnskyddsbehovet har retts ut.   

Våra klienter är barn och ungdomar som omhändertagits och bor i en fosterfamilj, i ett professionellt familjehem eller barnhem. Vi stöttar barns och ungdomars hela familj.  

Varje placerat barn har en ansvarig socialarbetare som bevakar barnets intressen. Socialarbetaren samarbetar med barnet, föräldrarna, platsen för vård utom hemmet och det övriga nätverket.  

Socialarbetaren träffar barnet och familjen enligt klientplanen och besöker regelbundet platsen för parallell vårdnad.  

Våra klienter är barn och unga vars omhändertagande eller placering utanför hemmet som pågått i över ett halvt år och har upphört.  

Ett barn eller en ung person har rätt till eftervård i fem år efter klientskapet vid barnskyddet eller tills hen fyller 25 år.   

Vi hjälper med frågor om exempelvis boende, utkomst, hälsa, studier, arbete och ett självständigt liv.   

Barn och ungdomar kan själva kontakta oss för att starta tjänsten.  

Den ansvariga socialarbetaren planerar tillsammans med barnet vilket stöd som behövs, och utarbetar en klientplan. En socialhandledare kan också arbeta med barn och ungdomar. Barnets anhöriga och nätverk till exempel från skolan och hälso- och sjukvården är välkomna med i samarbetet.  

När det sociala arbetets eftervård upphör kan vår socialarbetare hänvisa ungdomarna till andra tjänster som kommunen ordnar.  

Läs mer om eftervård