Socialt arbete inom barnskydd

Vi tillhandahåller socialarbete inom barnskyddet som öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Tillgång till tjänsten föregås alltid av en bedömning av behovet av barnskydd.

Innan man beviljas tillgång till tjänster för socialarbete inom barnskyddet ska behovet av barnskydd och särskilt stöd, bedömas och behovet av socialarbete inom barnskyddet konstateras.

Inom barnskyddet utnyttjar vi främst stödåtgärder inom öppenvården. Sådana är exempelvis möten med socialarbetare, intensifierat familjearbete och familjerehabilitering.

Barnskyddet är ett sistahandsstöd för barn och familjer som man tar till när förebyggande tjänster och socialvårdens tjänster inte är tillräckliga. I all barnskyddsverksamhet är barnets bästa av primär betydelse.

Alla de barn och unga som är klienter hos barnskyddet har en egen socialarbetare, som ansvarar för att bevaka barnets intresse. Socialarbetaren gör upp en klientplan tillsammans med barnet, barnets nätverk och närstående. I planen antecknas barnets och familjens behov av stöd och de metoder med vilka man strävar efter att svara på dem. Han eller hon följer också upp åtgärdernas effektivitet.

Dessutom ansvarar socialarbetaren för barnskyddets tjänster och metoder under hela klientrelationen hos barnskyddet. Socialarbetaren stödjer också föräldrarna, vårdnadshavarna och andra som ansvarar för barnets vård och uppfostran i deras roll att ta hand om barnet.

Om situationen i familjen medför ett omedelbart hot mot barnets hälsa eller utveckling kan barnet akut placeras kortvarigt utanför hemmet, eller för en längre tid på basis av ett beslut om omhändertagande.

Vår service är avgiftsfri.

Om du inte hittar din socialarbetares kontaktuppgifter kan du be att få dem av jouren för barnskyddets klienter, tfn 09 310 62040, vardagar kl. 8.15-16.

Serviceställen

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Berghäll 

Adress: Andra linjen 4 G, 00530 Helsingfors

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Gumtäkt 

Adress: Gumtäktsvägen 13, 00520 Helsingfors

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Lassas

Adress: Krämarvägen 11 A, 00440 Helsingfors

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Malm

Adress: Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Månsas

Adress: Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Nordsjö

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället på Östergatan 

Adress: Östergatan 11, käyntiosoite: Tallinnanaukio 1, 00930 Helsingfors