Intensifierat familjearbete för unga

Intensifierat familjearbetet för unga hjälper unga i åldern 10-17 med beteendeproblem och deras familjer. Tjänsten är avsedd för barnskyddets klienter. 

Syftet med det intensifierade familjearbetet för unga är att hjälpa ungdomar i åldern 10-17 med beteendeproblem, och deras familjer. Servicebehovet uppstår på grund av den unga familjemedlemmens beteende. Barnskyddets socialarbetare ansöker om tjänsten då det finns ett behov av att trygga ett barns eller en ung persons uppväxt och utveckling, stärka familjens interaktion och stödja föräldraskapet. 

Familjen får stöd av två socialhandledare som arbetar i par med familjen. Vi jobbar med alla familjemedlemmar i olika konstellationer. Mötena kan vara individuella, med hela familjen eller bara föräldrarna. 

Det intensifierade familjearbetet pågår vanligtvis i 8-12 månader, och målsättningarna utvärderas var tredje månad. Vi ställer upp mål för arbetet tillsammans med barnskyddets socialarbetare, den unga och familjen. 

Mötena ordnas regelbundet varje vecka, vanligtvis i den ungas hem eller närmiljö. 

Intensifierat familjearbete stödjer en ung person i ett servicenätverk, som kan omfatta Ungdomsstationen, skolan, Ankarverksamheten och HUS ungdomspsykiatri. Vi observerar och diskuterar också vardagsfrågor. Vi gör anteckningar om besöken i klientdatasystemet tillsammans med familjen. 

För vilka situationer är intensifierat familjearbete avsett?  

Tjänsten är avsedd för:

  • 10–12-åringar med avvikande, trotsigt, oppositionellt och fientligt beteende. Beteendet kan vara riktat mot jämnåriga eller vuxna. Barnet kan vilja trotsa auktoriteter, mobba, slåss eller få raseriutbrott. Beteendet kan också vara våldsamt på något annat sätt. Personen kan även ljuga, stjäla, förstöra eller strunta i samhällets regler och lagar och andras rättigheter.  
  • 12–17-åringar med svårigheter på många områden i sina liv. De lider av psykiska problem, svårigheter i skolan, neuropsykiatriska särdrag eller missbruk och riskerar att marginaliseras. Beteendet kan också omfatta våld, mobbning eller slagsmål.  
  • ungdomar vars familjer har komplexa problem, såsom psykisk ohälsa och missbruk, krävande föräldraskap och svårigheter att lösa situationer.  

Serviceställen