Erkännande av föräldraskap

Tjänsteinnehavarna har i uppgift att fastställa faderskapet för barn som fötts utom äktenskap.

Om barnet föds utanför äktenskapet kan det krävas åtgärder från föräldrarnas sida eller av myndigheter för att föräldraskapet ska kunna bekräftas. Boka tid för att bekräfta föräldraskap.

Tidsbokningsnumret har en återuppringningstjänst

Vi kommer att kontakta dig två gånger efter att du har bett om att bli uppringd. Vårt mål är att kontakta dig inom de närmaste fem vardagarna.

Så här avbokar du en avtalad tid:

Du kan avboka din tid genom att skicka ett sms till 050-4020084. Det finns ingen annan tjänst på det numret. I meddelandet ska du uppge ditt namn, den exakta bokade tiden och namnet på den tjänsteperson som du har bokat tid hos. En avbokning anses gälla båda föräldrarna.

Om du vill boka en ny tid, ring 09 3104 4999.

Erkännande av föräldraskap

Om du av någon anledning inte bekräftat barnet vid rådgivningsbyrån kan du göra det inom socialvården. Båda föräldrarna måste komma till det avtalade mötet tillsammans. Föräldrarna ska ha giltiga identitetsbevis och även rådgivningsbyråns moderskapskort (intyg över graviditeten) med sig.  

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar kommunen om barn som föds utom äktenskap. Om du inte har erkänt faderskapet  under graviditeten, kontaktas mamman för att boka tid för att fastställa faderskapet.  

Båda föräldrarna måste personligen komma till det avtalade mötet där faderskapet ska ställas fast. Vanligen bokar föräldrarna en gemensam tid men barnets far eller mor kan på egen hand också inleda faderskapsärendet.  

Om den presumtiva fadern bor utomlands måste mamman ha hans kontaktuppgifter.  

Om ditt faderskap är oklart kan du få det bekräftat med en avgiftsfri rättsgenetisk faderskapsundersökning.  

Till undersökningen hör ett utstryksprov som tas från kindens insida. Ett likadant prov tas också av barnet.  

Man får inte äta, dricka eller röka minst en halv timme före provtagningen.   

Den rättsgenetiska undersökningen görs av Institutet för hälsa och välfärd, som skickar resultatet till socialtjänsten, varifrån resultatet av undersökningen delges föräldrarna.  

Undersökningens resultat ger inte svar på övriga frågor.  

En rättsgenetisk DNA-undersökning är nödvändig om en förälder med invandrarbakgrund inte kan få ett officiellt identitetsbevis eller pass samt  när det inte finns tillgänglig information om moderns civilstånd. 

En kvinnlig partner eller maka kan också bekräfta moderskapet om ni har ansökt om assisterad befruktning tillsammans och barnet är fött som ett resultat av behandlingen.  

Föräldrarna kan låta bekräfta moderskapet även före födseln, om det av någon anledning inte kan göras på rådgivningsbyrån.  

Båda föräldrarna måste komma till det avtalade mötet tillsammans. Ni ska ha med er giltiga identitetshandlingar, vårdintyg för assisterad befruktning samt rådgivningens moderskapskort (intyg om graviditet).  

Båda föräldrarna ska ha giltiga identitetsbevis med sig.  

Godtagbara dokument:  

  • Pass (alla staters)  

  • främlingspass eller resedokument för flykting som beviljats av en finländsk myndighet   

  • identitetskort (utfärdat av en myndighet i Finland, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, San Marino eller Schweiz).  

  • Körkort som beviljats av en finsk myndighet efter 1.10.1990.  

Om barnet har kommit till med assisterad befruktning ska föräldrarna ha med sig det ursprungliga intyget över befruktning. 

Serviceställen

Familjerättsliga ärenden

Adress: Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors