Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetskontroll av tjänster

Vi kontrollerar såväl vår egen verksamhet som våra köpta tjänster.

Vi kontrollerar och utvecklar våra tjänsters kvalitet på basis av klienternas och personalens upplevelser, tillgången till tjänster samt tjänsternas effektivitet och produktivitet. I kvalitetsarbetet använder vi Lean-metoderna för kontinuerlig utveckling.

Varje verksamhetsenhet kontrollerar sin verksamhet enligt sin egenkontrollplan. Vi kontrollerar kvaliteten med auditeringar, kontrollbesök och gemensamma utvecklingstillställningar. 

Så här övervakar vi

Barnskyddstjänster

Enheten för barnskydd och familjesocialarbete anordnar tjänster för de barn och familjer som är klienter hos barnskyddet och är i behov av socialvårdens särskilda stöd. Vi kontrollerar kvaliteten på våra tjänster på ett proaktivt och systematiskt sätt samt ingriper omedelbart i missförhållanden. 

Proaktiv kontroll innebär bland annat att vi endast samarbetar med sådana serviceproducenter vars tillstånd är i ordning. Systematisk kontroll innefattar bland annat vägledande samtal och kontrollbesök på verksamhetsställena.  

Därutöver kontrollerar socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter kvaliteten på tjänsterna för det individuella barnet. 

Hemservice för barnfamiljer

Vi ordnar hemservice för barnfamiljer både som egen verksamhet och som köpta tjänster samt med servicesedlar. 

Vi kontrollerar hemservicens kvalitet bland annat med egenkontrollplaner, handlednings- och kontrollbesök samt stickprov. Vi ingriper omedelbart i missförhållanden. 

Stäng

Vi kontrollerar alla vårdhem enhetligt oberoende av om vi själva producerar tjänsten eller köper in den. Våra metoder omfattar bland annat: 

Egenkontrollplan

Alla vårdhem följer en egenkontrollplan med delområdena riskbedömning, klientens ställning, rättigheter och rättssäkerhet, tjänstens innehåll och egenkontroll samt personalens ledning och säkert arbete. Vi följer regelbundet upp genomförandet av planen. 

RAI-bedömning

RAI-bedömningen (Resident Assessment Instrument) ger information om vårdhemsklientens hälsotillstånd, rörelse och medicinering samt kvaliteten på vården. Resultaten ger även viktig information om seniorcentrets helhetssituation, så de kan användas för att jämföra vårdplatser med varandra. 

Auditering

Vi utför regelbundet auditeringsbesök på seniorcenter och intensifierade serviceboendeenheter. Under auditeringen jämför vi om enhetens verksamhet följer de krav som satts upp för den. Vid auditeringsbesök bedömer vi saker som är viktiga för vården, såsom registrering av klientens uppgifter och hygien. 

Auditeringar genomförs på flera sätt. Enheterna auditerar själv sin verksamhet, men auditeringar utförs även av extern personal. Auditeringen av enheten baseras dock aldrig på enbart den egna personalens bedömning. 

Vi har även tillgång till anmälningssystem för incidenter och farliga situationer. Dessutom genomför vi enkäter om klientnöjdhet för att utreda vårdhemsklienternas upplevelse av tjänsternas kvalitet. 
 

Stäng

Vi ordnar boendetjänster för personer med funktionsnedsättning både som egen verksamhet och som köpta tjänster. Vår verksamhet baseras på specialomsorgslagen, handikappservicelagen och socialvårdslagen. 

Vi kontrollerar boendetjänsternas kvalitet bland annat med egenkontrollplaner, handlednings- och kontrollbesök samt stickprov. Om vi får in en anmälan om missförhållande, tar vi genast itu med saken. 

Stäng

Missbrukartjänster

Missbrukartjänsterna består av vår egen verksamhet samt kompletterande köpta tjänster. Vår personal vid missbrukarpoliklinikerna, ungdomsstationen och efterrehabiliteringen koordinerar klientens servicehelhet.

Vi följer upp missbrukartjänsternas kvalitet bland annat med egenkontrollplaner, uppföljningsbesök 1–4 gånger per år och stickprov. Vi samlar in respons från både anställda och klienter. 

Boendetjänster för bostadslösa och mentalvårdsklienter

Enheten för stöd i boendet organiserar boendetjänster för bostadslösa och mentalvårdsklienter. 

Vi kontrollerar kvaliteteten på våra tjänster genom att exempelvis genomföra handlednings- och kontrollbesök, då vi bland annat kontrollerar verksamhetslokalerna, personalläget samt planerna för klientens vård, välbefinnande och handledning. Vi gör även stickprov.

Vi reagerar omedelbart på missförhållanden. 

Stäng

Egenkontrollplaner

I egenkontrollsplanen beskriver vi de åtgärder med vilka vi övervakar våra verksamhetsenheter, vår personal och kvaliteten på de tjänster som vi producerar. Egenkontrollsplanen hittas på vår finskspråkiga webbplats.