Kvalitetskontroll av tjänster

Vi övervakar både vår egen verksamhet och våra köpta tjänster.

På den här sidan

Vi kontrollerar och utvecklar våra tjänsters kvalitet utifrån klienternas och personalens upplevelser, tjänsteutbudet samt tjänsternas effektivitet och produktivitet.

Vi tillämpar Lean-metoderna för kontinuerlig utveckling.

Varje verksamhetsenhet kontrollerar sin verksamhet i enlighet med sin egenkontrollplan. Vår tillsyn över tjänstekvaliteten sker  med hjälp av av auditeringar, kontrollbesök och gemensamma evenemang för utveckling.

Så här övervakar vi

Barnskyddstjänster

Enheten för barnskydd och familjesocialarbete ordnar tjänster för barn och familjer som är klienter inom barnskyddet eller i behov av särskilt stöd inom socialvården. Vi kontrollerar kvaliteten på våra tjänster på ett proaktivt och systematiskt sätt samt ingriper omedelbart i missförhållanden

Proaktiv tillsyn innebär bland annat att vi samarbetar endast med sådana serviceproducenter som har sina dokument i skick. I den systematiska tillsynen ingår bland annat handledning och tillsynsbesök vid verksamhetsställena

Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter övervakar dessutom servicekvaliteten för varje barn.

Hemservice för barnfamiljer

Vi ordnar hemservice för barnfamiljer som egen tjänst samt med både servicesedel och upphandling.

Vi kontrollerar hemservicens kvalitet bland annat med egenkontrollplaner, handlednings- och kontrollbesök samt stickprov. Vi ingriper genast när olägenheter rapporterats.

Vi övervakar alla vårdhem enhetligt oavsett om vi producerar tjänsten själva eller upphandlar den. Exempelvis egenkontrollplanen är en av våra metoder.

Alla vårdhem följer en egenkontrollplan med delområdena riskbedömning, klientens ställning, rättigheter och rättssäkerhet, tjänstens innehåll och egenkontroll samt personalledning och tryggt arbete.  Vi följer regelbundet upp att planen förverkligas.

Egenkontrollplan

Alla vårdhem följer en egenkontrollplan med delområdena riskbedömning, klientens ställning, rättigheter och rättssäkerhet, tjänstens innehåll och egenkontroll samt personalens ledning och säkert arbete. Vi följer regelbundet upp genomförandet av planen. 

RAI-bedömning

RAI (Resident Assessment Instrument) är ett instrument med vilket vi mäter klientens hälsotillstånd, motion och medicinering samt vårdkvaliteten.  Resultaten ger även viktig information om seniorcentrets övergripande situation, och med hjälp av resultaten kan man jämföra vårdplatser sinsemellan.

Auditering

Vi utför regelbundet auditeringar på seniorcenter och enheter för intensifierat serviceboende. Under dessa besök kontrollerar vi om enhetens verksamhet följer de krav som ställts för den. Vid auditeringar bedömer vi sådant som är väsentligt för vården, såsom registrering av klientdata och hygienen.

Auditeringarna görs på många olika sätt. Enheterna auditerar själv sin verksamhet, men auditeringar utförs även av extern personal.

Auditeringen av en enhet kan emellertid inte grunda sig enbart på den egna personalens bedömning.

Vi har system för att anmäla farosituationer och olägenheter. Dessutom gör vi kundnöjdhetsenkäter för att reda ut klienternas upplevelse av servicekvaliteten.

 

Vi erbjuder boendetjänster för funktionshindrade såsom egen tjänst samt med både servicesedel och upphandling. Vår verksamhet grundar sig på funktionshinderservicelagen, specialomsorgslagen och socialvårdslagen.

Vi kontrollerar boendetjänsternas kvalitet bland annat med egenkontrollplaner, handlednings- och kontrollbesök samt stickprov. Om vi får veta om missförhållanden inleder vi genast åtgärder.

Missbrukarvård

Tjänsterna inom missbrukarvården består av vår egen verksamhet och kompletterande köptjänster. Våra anställda på missbrukarklinikerna, ungdomstjänsterna och rehabiliteringen samordnar klientens övergripande service.

Vi följer upp missbrukartjänsternas kvalitet bland annat med egenkontrollplaner, uppföljningsbesök 1–4 gånger per år och stickprov.  Vi samlar i n respons både från medarbetare och klienter.

Boendetjänster för bostadslösa och rehabiliteringspatienter inom mentalvården

Enheten boendestöd ordnar boendetjänster för bostadslösa och rehabiliteringspatienter inom mentalvården.

Vi kontrollerar vår servicekvalitet genom exempelvis handlednings- och kontrollbesök, då vi bland annat ser över verksamhetslokalerna, personalläget samt planerna för klientens vård, välmående och handledning.  Vi gör även stickprov.

Vi reagerar genast på olägenheter som rapporterats.

Egenkontrollprogram och -plan

I social- och hälsovårdstjänsternas egenkontrollprogram beskrivs hur vi ordnar och utför lagstadgade uppgifter inom egenkontrollen samt hur vi garanterar tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet, kvalitet och likabehandling av kunderna.

Egenkontrollprogrammet för Helsingfors social- och hälsovårdstjänster 2023 (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

I egenkontrollplanen beskriver vi de åtgärder med vilka vi övervakar våra verksamhetsenheter, vår personal och kvaliteten på de tjänster som vi producerar.

Egenkontrollplanen för Helsingfors social- och hälsovårdstjänster (pdf, på finska)

Enheternas egenkontrollplaner (på finska)

 

Klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhet innebär att du har rätt till en säker vård eller service av god kvalitet  Vårt mål är att vården eller servicen främjar din välfärd och inte orsakar oväsentlig fara eller skada.

Tillsynen av patient- och klientsäkerhet har beskrivits i sektorns egenkontrollplan.

Uppföljningsgruppen för patient- och klientsäkerhet sammanställer en patient- och klientsäkerhetsberättelse.  Rapporteringen baserar sig på sektorns lagstadgade egenkontrollplan.

Klient- och patientsäkerhetsberättelse 2021 (pdf, på finska)