Intensifierat familjearbete

Utöver barnet stöder det intensifierade familjearbetet också hela familjen. Vår tjänst för intensifierat familjearbete är avsedd för barnskyddets klienter. 

Intensifierat familjearbete är för barn och unga i åldern 0-17 år som är klienter hos barnskyddet och för deras föräldrar. 

Beslutet och ansökan om tjänsten görs av den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter. 

Målet med intensifierat familjearbete är att stärka familjens resurser och delaktighet och stödja dess styrkor. Det kan exempelvis vara till hjälp i situationer där det finns ett behov av att stärka interaktionen mellan barnet och föräldern, eller att stödja föräldern i föräldraskapet och trygga barnets uppväxt och utveckling.

Vår service är avgiftsfri. 

Vad är intensifierat familjearbete i praktiken?    

Innehållet i, frekvensen och varaktigheten för intensifierat familjearbete skräddarsys för familjens individuella behov och de mål som överenskommits i klient- och serviceplanen. I allmänhet kommer man överens om ett till tre möten i veckan. Mötena varar i ca 1,5–2 timmar. Vanligtvis tillhandahålls tjänsten i upp till ett år.  

Vi skräddarsyr mötena så att din familj får möjligast stor nytta av dem.  

Teamet för intensifierat familjearbete utser två socialhandledare för din familj, som arbetar i par med din familj. Intensifierat familjearbete kan också utföras som pararbete med andra yrkespersoner som arbetar med familjen. Medarbetarna träffar er hemma eller så kan vi komma överens om att träffa barnet i daghemmet, skolan eller våra verksamhetsställen i Berghäll, Östra centrum, Nordsjö, Malm, Månsas och Lassas. Våra arbetstider är flexibla och varierar mellan kl. 7–20 på vardagar. Ibland kan vi också träffas på veckoslut.  

Det intensifierade familjearbetet kan också utföras som kamratstödsgrupper.  

Dokumentation av serviceplanen

I början av det intensifierade familjearbetet gör vi upp en serviceplan för ändamålet, där vi antecknar stödbehovet, målsättningarna samt kommer överens om det praktiska och innehållet. Vårt mål är att tillsammans med din familj hitta och ställa upp gemensamma mål och att uppnå dessa, så att familjens situation kan ändras i önskad riktning, eller så att vi kan åstadkomma små framsteg i familjens situation.  

Tillsammans med din familj antecknar vi det intensifierade familjearbetets framsteg i Apotti. Om möjligt ska även barnet ta del i anteckningen. Om familjen använder Maisa-portalen syns dokumenteringen där.  

Intensifierat familjearbete vid återkomst till hemmet

Intensifierat familjearbete kan också stödja din familj när socialarbetarens mål är att bedöma ditt barns återkomst från vård utom hemmet. Vi kartlägger då din familjs situation och träffar er, föräldrarna och barnen, både tillsammans och var för sig. Vi kan träffa er i ert hem, på vårt verksamhetsställe eller till exempel på barnets vårdplats.  

Engagemang är en förutsättning för framgång

En central förutsättning för det intensifierade familjearbetets framgång är att din familj inser behovet av förändring och är motiverad att arbeta för att korrigera problemen. I slutet av arbetet, vid det sista mötet, går vi igenom en sammanfattning av arbetet och din familjs planer för fortsättningen.   

Serviceställen

Intensifierat familjearbete, Berghäll

Adress: Andra linjen 4 G, 00530 Helsingfors

Intensifierat familjearbete, Lassas

Adress: Krämarvägen 11 A, 00440 Helsingfors

Intensifierat familjearbete, Malm

Adress: Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors

Intensifierat familjearbete, Månsas

Adress: Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors

Intensifierat familjearbete, Nordsjö

Adress: Kaffegränden 3 B, 00980 Helsingfors

Intensifierat familjearbete, Östergatan

Adress: Östergatan 11, 00930 Helsingfors