Begäran om klientuppgifter

Du har rätt att veta vilka uppgifter social- och hälsovårdspersonal har sparat om dig och hur dina uppgifter har använts. Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter.

På den här sidan

Begäran om egna uppgifter

Du har rätt att få uppgifter som rör dig själv. Dina rättigheter baseras på EU:s dataskyddsförordning och offentlighetslagen.

Du kan be om att få dina personuppgifter som Helsingfors stad hanterar. Personuppgifter är exempelvis patientuppgifter. En begäran om uppgifter görs med en elektronisk blankett. Du kan begära dina personuppgifter utifrån EU:s allmänna dataskyddsförordning eller offentlighetslagen.

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av begäran. 

Gör en begäran om insyn i personuppgifter (enligt EU:s dataskyddsförordning)(Länk leder till extern tjänst)

Gör en begäran om dina egna personuppgifter (enligt offentlighetslagen) (Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Du har rätt att veta vem som har behandlat dina personuppgifter och vem de har lämnats ut till. Du kan även begära en utredning om varför dina uppgifter har använts. 

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn du vill ha logguppgifter. 

Gör en begäran om logguppgifter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Social- och hälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter i anslutning till tjänsten. Du kan be om rättelse av dina uppgifter om de är felaktiga eller otillräckliga. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill att ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska rättas till din begäran om rättelse.

Gör en begäran om rättelse av personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)

Begäran om uppgifter för en annan person

Du kan begära uppgifter om en annan person i rollen som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud. Om du begär information som fullmaktshavare ska du bifoga till begäran fullmakten, beslutet om intressebevakning eller en fastställd intressebevakningsfullmakt. Ett minderårigt barn kan förbjuda utlämnande av sina uppgifter till sin vårdnadshavare om en yrkesperson inom socialvården bedömer att barnet kan och vill fatta ett sådant beslut.

Du kan göra en begäran om sådana personuppgifter som Helsingfors stad behandlar. En begäran om uppgifter görs med en elektronisk blankett. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av begäran.

Gör en begäran om insyn i personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud kan du begära ut uppgifter om vem som har läst en annan persons uppgifter och vem de har lämnats ut till, samt varför uppgifterna har använts.  

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn du vill ha logguppgifter. 

Ange hela namnet och personbeteckningen för den person vars logguppgifter begäran gäller vid punkten Annat om begäran på blanketten. Bifoga en fullmakt till blanketten vid behov.

Gör en begäran om logguppgifter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Social- och hälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter. Om du märker att det finns ett fel i en annan persons uppgifter kan du som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud göra en begäran om rättelse av felet. Du kan endast be om rättelse om uppgifterna är felaktiga eller otillräckliga. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska rättas till din begäran om rättelse.

Gör en begäran om rättelse av personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)

Du kan be om uppgifter om den hälso- och sjukvård som en avliden person fått under sin livstid, om du behöver dem för att utreda eller tillgodose dina viktiga intressen eller rättigheter. Sådana situationer kan vara till exempel bedömning av patientens rättshandlingsförmåga eller utredning av eventuell felbehandling i behandlingen av patienten eller ärftliga sjukdomar. 

När du gör en begäran om uppgifter om en avliden person måste du motivera ditt behov att få uppgifterna. Vid behov ska du framföra en utredning över släktskapet eller en fullmakt från dödsboet. Din rätt att få den avlidnas uppgifter utvärderas från fall till fall. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka tjänster din begäran gäller samt vilken vårdplats eller tidsperiod begäran avser. Berätta även till vilket ändamål du behöver uppgifterna.

Ansök om utlämnande av den avlidnas uppgifter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Ansökan om utlämnande av en avliden persons uppgifter (pdf)

Du kan begära information som sakägare. Den sökande, ändringssökande eller någon annan vars rätt, intresse eller skyldighet ärendet gäller (part) har rätt att från den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet få information om innehållet i även andra än offentliga dokument som kan eller har kunnat påverka behandlingen av partens ärende.

När du som part gör en informationsbegäran måste du motivera din ställning som part. Din rätt att få information som part bedöms fallspecifikt.

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Var beredd att noga ange på blanketten vilka uppgifter, från vilken tjänst inom social- och hälsovården och från vilken period du vill begära. Ange också vilket ändamål du behöver uppgifterna för.

Gör en sakägarens begäran (Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/klientuppgifter.