Vår informationstjänst är överbelastad. Om du redan har lämnat in en begäran om information om klient- och patientuppgifter, skicka inte en ny begäran med samma innehåll. Vi ber om ursäkt för besväret och eventuella olägenheter. Vi kommer att försöka rätta till situationen så snart som möjligt.

Begäran om klientuppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter social- och hälsovårdspersonalen har sparat om dig och hur dina uppgifter har använts. Du kan också be om rättelse av felaktiga uppgifter.

På den här sidan

Be om egna uppgifter

Du har rätt att få uppgifter som rör dig själv. Dina rättigheter baseras på EU:s dataskyddsförordning och offentlighetslagen.

Du kan be om att få dina personuppgifter som Helsingfors stad hanterar. Personuppgifter är exempelvis patientuppgifter. En begäran om uppgifter görs med en elektronisk blankett. Du ber om dina personuppgifter med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning eller offentlighetslagen.

Logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noga ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av din förfrågan.

 Be om insyn i personuppgifter (enligt EU:s dataskyddsförordning)(Länk leder till extern tjänst)

 Be om dina egna personuppgifter (enligt offentlighetslagen) (Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Du har rätt att veta vem som har behandlat dina personuppgifter och vem de har lämnats ut till. Du kan även be om en utredning om varför dina uppgifter har använts. 

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn du vill ha logguppgifter. 

 Be om logguppgifter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Social- och hälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter i samband med en tjänst. Du kan be om att dina uppgifter korrigeras om de är felaktiga eller otillräckliga. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill att ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska korrigeras.

 Be omrättelse av personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)

Be om någon annans personuppgifter

I egenskap av vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud har du rätt att göra en förfrågan om en annans uppgifte5r. Om du ber information som fullmaktshavare ska du bifoga  fullmakten, beslutet om intressebevakning eller en fastställd intressebevakningsfullmakt till din förfrågan. Ett minderårigt barn kan förbjuda att uppgifterna lämnas ut till vårdnadshavaren om en yrkesperson inom socialvården bedömer att barnet kan och vill fatta ett sådant beslut.

Du kan fråga om sådana personuppgifter som Helsingfors stad behandlar. Förfrågan görs med en elektronisk blankett. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av begäran.

Gör en begäran om insyn i personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud kan du begära ut uppgifter om vem som har läst en annan persons uppgifter och vem de har lämnats ut till, samt varför uppgifterna har använts.  

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn du vill ha logguppgifter. 

Ange hela namnet och personbeteckningen för den person vars logguppgifter förfrågningen gäller. Bifoga en fullmakt till blanketten vid behov.

Gör en begäran om logguppgifter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Social- och hälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter. Om du märker att det finns ett fel i någon annans personuppgifter kan du som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud be att felet korrigeras. Du kan endast be om rättelse om uppgifterna är felaktiga eller otillräckliga. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska rättas till din begäran om rättelse.

Gör en begäran om rättelse av personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)

Du kan be om en avliden persons hälso- och sjukvårdsdata från dennes livstid, om du behöver detta för att reda ut eller tillgodose dina viktiga intressen eller rättigheter. Sådana situationer kan vara exempelvis bedömning av rättshandlingsförmåga eller utredning av eventuell felbehandling i av patienten eller ärftliga sjukdomar. 

När du ber om en avliden persons uppgifter måste du motivera ditt behov att få uppgifterna. Vid behov ska du redogöra för släktskapet eller visa upp en fullmakt från dödsboet. Din rätt att få den avlidnas uppgifter bedöms från fall till fall. 

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka tjänster din begäran gäller samt vilken vårdplats eller tidsperiod begäran avser. Berätta även till vilket ändamål du behöver uppgifterna.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten för utlämning av en avliden persons uppgifter (pdf, på finska)

Du som är sakägare kan be om information. Den sökande, ändringssökande eller någon annan vars rätt, intresse eller skyldighet ett ärende gäller (part) har rätt att från den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet få information om innehållet i även andra än offentliga dokument som kan eller har kunnat påverka behandlingen av partens ärende.

När du som sakägare gör en förfrågan åste du motivera din ställning som part. Din rätt att få information som part bedöms från fall till fall.

Logga in i e-tjänsten med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Var beredd att på formuläret noga ange vilka uppgifter, från vilken tjänst inom social- och hälsovården och från vilken period din förfrågan gäller. Ange också för vilket ändamål du behöver uppgifterna.

Gör en förfrågan som sakägare(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/klientuppgifter.