Familjearbete till stöd för skolgången

Familjearbete som stöd för skolgången hjälper ungdomar som är klienter hos familjesocialarbetet eller barnskyddet och som ofta är borta från skolan. 

Vi stöttar ungdomar i skolan och hela familjen hemma för att skolgången ska fungera. Familjearbete som stödjer skolgången är avsett för elever i årskurs 7-9 som har mycket frånvaro, har avbrutit skolan helt och hållet eller inte kommer att gå ut grundskolan.

För att en ung person ska beviljas stöd ska han eller hon vara klient hos familjesocialarbetet eller barnskyddet. 

Man får tillgång till familjearbetet med en remiss från skolan och familjesocialarbetet. Skolan reder ut elevens frånvaro och de stödåtgärder som redan har erbjudits, såsom förkortad skoldag och anpassning av undervisningen till elevens behov.

Familjesocialarbetaren skriver en remiss till familjearbetet. Utifrån skolans utredning och remissen fattas ett beslut om familjearbete som stöd för skolgången. 

Undervisning som stödjer skolgången (så kallad ote-undervisning) erbjuds på fem olika områden i staden. Undervisningsgruppen består av åtta elever, en speciallärare och en ote-handledare från barnskyddet. Eleven förblir elev i sin skola under hela ote-undervsiningen. 

Hur länge pågår familjearbetet som stöder skolgången?

Familjearbete som stöd för skolgången varar vanligtvis i ett år. Man ansöker om familjearbete när skolans övriga stödåtgärder har prövats och visat sig vara otillräckliga. Skolgången kan stödjas genom familjearbetets metoder före ote-undervisningen, exempelvis genom familjearbete, intensifierat familjearbete eller intensifierat familjearbete för ungdomar.  

Familjearbete som har inletts före ote-arbetet kan fortsätta parallellt med familjearbetet som stödjer skolgången.  

Familjen ska förbinda sig att ta emot handledarens arbete med den unga personen, både i skolan och i den övriga omgivningen. Arbetet omfattar ett gemensamt möte varje vecka med den unga och dennas familj. Arbetet planeras tillsammans med familjen.  

Ote-undervisning i skolan  

Ote-undervisningen inom ramen för familjearbete som stöd för skolgången är ett samarbete mellan den grundläggande utbildningen, barnskyddet och familjesocialarbetet. En socialhandledare stöder skolgången genom arbete i par med ote-läraren. Socialhandledaren stöttar den unga personen att gå till skolan och samtalar, hjälper vid interaktion eller stöder den unga med andra personliga frågor.  

Målet är att eleven redan under ote-undervisningen ska kunna återvända till sin skola för att studera med den egna gruppen i vissa ämnen. Under ote-undervisningen har eleverna individuellt anpassade studieplaner.  

Serviceställen