Spikbergets barnhem

Barnhem ingår specialavdelningarna samt en enhet för att stoppa missbruk och avdelningar för mental hälsa.
Bild: Naulakallion lastenkoti

I Spikbergets barnhem placeras barn och ungdomar i åldern 12-17 år. Barnen bor i barnhemmet i olika långa perioder beroende på deras livssituation och individuella behov.

Spikbergets barnhem har två verksamhetsställen: på Spikbergsvägen och på Fornforskarvägen i Mellungsbacka.

Avdelningarna Kuusela, Leppälä och Saarnila för vård på specialnivå finns på Spikbergsvägen, och avdelningarna Intro 1 och Intro 2 för vård på krävande nivå på Fornforskarvägen.

Spikbergets barnhemschef Jaana Haapamäki, tfn 09 310 62030 och 040 687 35 49, e-post: jaana.haapamaki@hel.fi

Kontorssekreterare Reetta-Julia Ojala, tfn 09 310 62017, e-post: reetta-julia.ojala@hel.fi

Kontaktuppgifter

Spikbergsvägen 11, 00970 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 8585, 00099 Helsingfors stad
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Verksamhetsstället på Spikbergsvägen 

På Spikbergsvägen består vardagen av sådant som skapar trygghet i barnens och ungdomarnas liv och det stödjer deras uppväxt och utveckling.  

Vi betonar en personlig och tillräckligt trygg interaktion mellan barn och vuxna, vilket är viktigt för barnets utveckling. Vi möter barnet uppriktigt och med förståelse och vi bryr oss. Vi accepterar alla som de är. 

Vi strävar efter att ta hand om barnet i enlighet med dess individuella styrkor och behov, och vi vill säkerställa en trygg uppväxt. Vi stödjer barnet att hitta resurser i sig själv och bygga upp en positiv självbild. Vi uppmuntrar barnet att vara aktiv i sina egna angelägenheter.   

I Spikberget består vardagen av sådant som skapar trygghet i livet och stödjer en sund uppväxt och utveckling. Vi strävar efter en vardag så likt ett hem som möjligt. De vuxna på avdelningen ser till att alla känner sig trygga och mår bra. Vi strävar i all vår verksamhet efter förutsägbarhet och en trygg samvaro. De vuxna sätter lämpliga gränser för barnets beteende och trygga sätt att uttrycka också starka känslor.  

Alla barn har ett eget rum och rätt till sitt eget lugna utrymme. Vardagsrummet, köket, gymmet och bastun är våra gemensamma lokaler. Verksamhetsstället omges av en stor grönskande gård.  

Vi gör ibland utflykter utanför barnhemmet. Vi uppmuntrar barnen till hobbyer och stödjer deras intressen.  

Under vuxnas handledning övar barnen sig i olika praktiska vardagsfärdigheter och färdigheter i att hantera livet. På avdelningen lär man sig att ta hand om sig själv och ta hänsyn till andra.   

På avdelningarna har vi en regelbunden dagsrytm. I vår vardag ingår bland annat gemensamma måltider, städning, avdelningsmöten, gemensamma avdelningskvällar och fritid då barnet kan träffa sina vänner också utanför barnhemmet.   

Barnen går i skolan enligt en överenskommen plan. En del av barnen går i Spikbergets skola som ger särskilt stöd för skolgången.  

Alla barn har ett eget vårdarpar som i regel ansvarar för barnets angelägenheter. Egenvårdarna ser i synnerhet till att sådant som är viktigt för barnets utveckling och välbefinnande beaktas och att barnets behov tillgodoses individuellt.  

Vårt vårdarbete styrs av barnets klientplan som den ansvariga socialarbetaren utarbetar. Barnet har i barnhemmet också en plan för vård och fostran som egenvårdarna har utarbetat med barnet, hens föräldrar, de övriga vuxna på avdelningen och barnhemmets psykolog. I planen beaktas alla delområden i barnets liv. Vi utvärderar genomförandet av planen för vård och fostran tillsammans varje månad.   

Barnet har också ett eget veckoprogram som hen har utarbetat med egenvårdaren.  

Vi anser det mycket viktigt att barnets föräldrar och vårdnadshavare är uppdaterade om händelserna i barnets liv medan barnet bor i Spikberget. Vi strävar alltid efter samarbete, öppenhet, ett uppskattande förtroende och fostringspartnerskap med barnets familj.   

Vi håller kontakt med föräldrarna per telefon åtminstone en gång i veckan och vid behov dagligen till exempel under hemträningen. Egenvårdaren och den ansvariga handledaren träffar familjen regelbundet och vid behov.  

Barnets föräldrar, familj och närstående är välkomna att besöka avdelningen enligt överenskommelse under besökstiderna och deras besök önskas. På veckoslut kan barnet om möjligt och enligt överenskommelse vara hemma med sin familj.  

Vår personal har utbildning inom många olika områden och kompetens att trygga varierande behov och situationer hos barnet.  

Våra medarbetare är utbildade socionomer, sjukskötare och närvårdare.  Spikbergets barnhems två psykologer deltar i vården av alla barn. Både barnen och föräldrarna kan om de önskar prata om sina bekymmer med en psykolog.  

Sjukskötarna har till uppgift att säkerställa att barnet får tjänster inom hälsovården och läkemedelsbehandling. 

Spikbergets barnhems kockar lagar maten i vårt eget storkök. För kontoret ansvarar en sekreterare.  

Våra samarbetspartner är bland annat skolan, sysselsättnings- och utbildningstjänsterna för ungdomar, HUS barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska poliklinik, HUS beroendepsykiatriska poliklinik för unga samt Ungdomsstationen.  

Verksamhetsstället på Fornforskarvägen   

Enheten för avgiftningsvård och psykisk hälsa tillhandahåller tjänster för omhändertagna barn som placerats brådskande. 

Avdelningarna Intro 1 och Intro 2 vid enheten avgiftningsvård och mental hälsa som tillhör Spikbergets barnhem. Vi vårdar huvudsakligen 16–17-åriga ungdomar som behöver tillnyktring, utvärdering och rehabiliterande missbrukarvård och stöd för den psykiska hälsan.   

Båda avdelningarna har sex platser.  

Vi planerar barnets övergripande vård tillsammans med barnet, föräldrarna, socialarbetaren och eventuella andra vårdinstanser.   

Vi inleder alltid vården på Intro med en avgiftnings- och bedömningsperiod. Dess syfte är att avbryta barnets allvarliga missbruk och annat självskadebeteende.  

Avgiftnings- och bedömningsperioden möjliggör en övergripande kartläggning av barnets livssituation, en individuell bedömning av vårdbehovet och planering av den fortsatta vården tillsammans med barnet, familjen och deras nätverk. För bedömningen och vården ansvarar egenvårdaren och den egna sjukskötaren som utsetts för barnet tillsammans med den övriga arbetsgruppen, psykologen och läkaren.  

Avgiftnings- och bedömningsperioden pågår minst 30 dygn. Under perioden begränsar vi barnets rörelsefrihet och kontakter. Även eventuell skolgång eller arbete avbryts. Efter perioden kan barnet återvända hem, till barnhemmet eller fortsätta på Intro.  

Vardagen på avdelningarna styrs av ett tydligt och regelbundet dagsprogram. Vi samarbetar nära med föräldrarna.  

Vården av barnet upphör senast när barnet fyller 18 år eller flyttar från avdelningen.

Hos oss arbetar socionomer, sjukskötare, närvårdare och en ergoterapeut. På avdelningarna arbetar också en psykolog och en deltidsanställd läkare.   

Vi har ett nära samarbete med bland annat HUS beroendepsykiatriska poliklinik för unga, Gårdsbacka hälsostation, Malms sjukhus jourpoliklinik, polisen och Brottspåföljdsmyndigheten.  

Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Spikbergsvägen 11, 00970 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Alla över 10 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 1 trappsteg.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.