Malms barnhem

Malms barnhem har specialkompetens inom vård av barn med neuropsykiatriska svårigheter eller andra utvecklingsproblem.
Bild: Kaisa Sunimento

I Malms barnhem bor 7-17-åriga barn och ungdomar. I barnhemmet ingår två små enheter som ligger i Mosabacka och Mellungsby.

Vid båda små enheterna finns två avdelningar. Grupperna på avdelningarna består av 4-5 barn så de lämpar sig också för unga barn.

I Malms barnhem bor sammanlagt 18 barn.

Malms barnhems chef är Mirka Häyrinen, tfn 09 310 35358

Kontorssekreterare Tuija Kolppo, tfn 09 310 59200

Kontaktuppgifter

Fallbackavägen 2 B 10, 00970 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 70851, 00099 Helsingfors stad
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Läs mer om Malms barnhem

Vid Malms barnhem strävar vi efter att skapa en så bra vardag som möjligt för barnen och i detta ingår att vi tillgodoser barnets grundläggande behov och stödjer skolgången.  

Alla barn har ett eget rum som vi inreder tillsammans med barnet. Barnet får ta med sig sina egna saker till rummet.  

På avdelningarna har vi en regelbunden dagsrytm. I vardagen ingår väckning på morgonen, regelbundna måltider, hemkomsttider, läggdags och skolgång. Vi stödjer skolgången på många sätt och vid behov följer vi de yngsta barnen till skolan. Barnet får skoltransport vid behov. 

Efter skolan kan barnen utöva hobbyer, träffa kompisar eller tillbringa tid för sig själva. 

Vuxna är alltid närvarande i Malms barnhem och hjälper till. Alla barn har ett eget handledarpar, vilket möjliggör en konfidentiell och terapeutisk interaktion. Den egna handledaren är en pålitlig och trygg vuxen för barnet. 

De egna handledarna planerar en tid med egen handledare varje vecka enligt barnets önskemål. Barnet kan till exempel gå på bio eller restaurang med den egna handledaren, ofta tillbringar man tid i barnhemmet och pratar. 

De egna handledarna ser till att barnets delaktighet förverkligas så att barnet är medvetet om sina angelägenheter och man lyssnar till hens åsikter. 

De egna handledarna gör nödvändiga anskaffningar för barnet. Barnet får veckopeng som hen själv får använda. 

Vi ordnar under året gemensamma evenemang, såsom en vårfest, vinterfest och läger på Vårdö. 

Alla barn har en individuell plan för vård och fostran som utarbetas tillsammans med barnet och vårdnadshavarna samt socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter. Barnet har också en klientplan som den ansvariga socialarbetaren utarbetar. 

Malms barnhem tillhandahåller långvarig vård utom hemmet. Vi utvärderar barnets placering utanför hemmet regelbundet tillsammans med vårdnadshavarna, barnet och socialarbetaren. 

Vi samarbetar målmedvetet och planmässigt med familjerna. Målet är att få så mycket föräldraskap som möjligt som stöd för barnets tillväxt och utveckling med tanke på familjens livssituation och resurser. 

Vi strävar efter att ha föräldrarna med i barnets vardag och liv genom att ge dem information och möjligheter att delta i olika händelser i barnets liv, avgöranden och skötseln av vardagliga ärenden. Vi stödjer barnets relation med hens föräldrar och respekterar barnets unika upplevelse av sin egen familj.  

De egna handledarna håller regelbunden kontakt med vårdnadshavarna. Ofta ringer vi de yngsta barnens föräldrar varje dag.  

I mötet om planen för vård och fostran kommer vi överens om barnets möjlighet till hemträning. Vi ingår ett avtal om hemträning med barnet och föräldrarna, där vi kommer överens om målen för hemträningen. Vi utvärderar regelbundet hur hemträningen lyckas tillsammans med föräldrarna och barnet. 

Barnet har rätt att hålla kontakt också med andra närstående enligt överenskommelse. Barnets familj och närstående kan besöka Malms barnhem. 

Hos oss arbetar handledare som har utbildning inom social- och hälsovården samt sjukskötare. Medarbetare som har genomgått en utbildning i neuropsykiatrisk coachning ordnar planmässiga Nepsy-coachningar för barnen. Med Nepsy-coachningar stödjer vi barnens styrkor och tränar på en smidig vardag. 

Den ansvariga handledaren ansvarar för ledningen av vård och fostran på avdelningarna och det goda bemötandet av barnen. Barnen har deltagit i utarbetandet av Planen om gott bemötande. 

Barnhemmets psykolog träffar barn och föräldrar enligt överenskommelse. Föräldrarna kan också kontakta psykologen i barnets ärenden.  

En allmänläkare och till exempel en läkare som specialiserat sig på neuropsykiatri besöker oss varje vecka. 

Hemtjänstens handledare ansvarar för matförsörjningen. 

Barnhemschefen ansvarar för verksamheten vid barnhemmet.  

Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Fallbackavägen 2 B 10, 00970 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)