Dataskydd

På den här sidan kan du bekanta dig med dataskyddet i Helsingfors stads tjänster.

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Med dataskydd avses skydd av personuppgifter. EU:s allmänna dataskyddsförordning syftar till att förbättra skyddet av personuppgifter, att vid hantering av personuppgifter öka transparensen samt att ge de registrerade, med andra ord stadens kunder, fler medel att kontrollera hur deras personuppgifter behandlas. Dessutom vill man med dataskyddsförordningen svara på de dataskyddsfrågor som digitaliseringen och globaliseringen väcker. Dataskyddslagen kompletterar och preciserar bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679(Länk leder till extern tjänst)

Dataskyddslag (1050/2018)(Länk leder till extern tjänst)

Dataskyddet i Helsingfors stads tjänster

Då du som kund anlitar stadens tjänster eller annars sköter ärenden hos staden, samlar staden in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att sköta ärendet.

Med personuppgifter avses sådan information med hjälp av vilken en person kan identifieras. Sådan information är till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, positionsinformation, personbeteckning och patientuppgifter.

Helsingfors stad har alltid en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Dessutom följer Helsingfors stad i behandlingen och arkiveringen av personuppgifter god databehandlingssed och nationella datasäkerhetsanvisningar och god praxis. Personuppgifterna behandlas omsorgsfullt och ändamålsenligt. Stadens anställda utbildas regelbundet i hanteringen av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter sker under övervakning, och användningen av system som innehåller personuppgifter följs upp.

Registerbeskrivningar

Helsingfors stad samlar personuppgifter i register efter uppgifternas användningssyfte. Staden har formulerat registerbeskrivningar för personregistren där du för respektive registers vidkommande kan läsa vad syftet är med att behandla uppgifter. Du kan också läsa annat nyttigt, såsom vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är registrets kontaktperson.

Bekanta dig med stadens registerbeskrivningar

Dina rättigheter och hur du kan hävda dem

I egenskap av registrerad har du rättigheter med avseende på dina personuppgifter och behandlingen av dessa vid Helsingfors stad. Du har bland annat rätt att få veta huruvida staden behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas samt att be att få se de uppgifter som gäller dig själv. Du har också rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas.

Rättigheterna tillämpas på olika sätt beroende på vad som är grunden för behandlingen av personuppgifterna. Största delen av stadens tjänster består i verkställande av lagstadgade förpliktelser. I det fallet behöver staden inget särskilt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. En del av tjänsterna är emellertid sådana att insamlingen av personuppgifter bygger på ditt samtycke, varvid staden ber om ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. Du har när som helst rätt att återta ditt samtycke.

Läs mera om dina rättigheter och om hur du hävdar dem

Kakor i stadens tjänster

På webbsidor och i andra elektroniska kommunikationstjänster som Helsingfors stad tillhandahåller kan kakor och annan motsvarande teknik användas för att lagra data i användarens enhet eller utnyttja data som finns i användarens enhet. Exakta uppgifter om de kakor som används i tjänsterna och hur de används anges direkt i varje tjänst.

Om kakor används för att samla in och hantera personuppgifter är grunden för behandlingen av personuppgifterna i fråga om icke-nödvändiga kakor samtycke (dataskyddsförordningen 6.1 a) och i fråga om nödvändiga kakor iakttagande av en lagstadgad skyldighet (dataskyddsförordningen 6.1 c, kommunallagen 29 §, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 205 §) samt allmänt intresse och offentlig makt (dataskyddsförordningen 6.1 e, dataskyddslagen 4 §).

Tilläggsuppgifter

Du kan vända dig till Helsingfors stads dataskyddsombud om du har frågor gällande behandlingen av dina uppgifter:

Dataskyddsombudet
Stadskansliet
Förvaltningsavdelningen
PB 1
00099 Helsingfors stad
tietosuoja(a)hel.fi
09 310 1691 (telefonväxel)

Skick sekretessbelagd information till dataskyddsombudet med skyddad e-post(Länk leder till extern tjänst). Logga in med bankkoder för att använda skyddad e-post.