Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter

En del av våra social- och hälsovårdstjänster är avgiftsbelagda. Vi debiterar även avgifter för besök som inte avbokats.

På den här sidan

Våra avgifter är av två typer:

 1. Fasta avgifter är lika stora för alla. En fast avgift är till exempel den poliklinikavgift som debiteras för ett läkarbesök.
 2. Inkomstrelaterade avgifter bestäms enligt betalningsförmågan. De grundar sig på den sammanlagda inkomsten för dig och din partner. Inkomstrelaterade avgifter debiteras till exempel för långtidsserviceboende eller regelbunden hemvård.

Hälsovårdens avgifter

Avgift Pris Obs!
Mottagning på hälsostationen 0 € Ditt besök på hälsostationen hos en läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson inom hälsovården är avgiftsfritt.
Besök som inte avbokats 50,80 € Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.
Avgifter för läkarintyg

19,70 €
33,50 €
40,90 €

Avgiftens storlek beror på typen av intyg eller utlåtande.  Vi debiterar inte avgifter för läkarintyg som är relaterade till en behandling.
Körkortsintyg 49,20 €  
Vaccination 0 € Vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet är avgiftsfria.
Behandling av smittsamma sjukdomar 0 € Behandlingen och medicinerna för allmänfarliga smittsamma sjukdomar är avgiftsfria. Medicinerna för både anmälnings- och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar är avgiftsfria.
Hembesök av läkare för klienter som får tillfällig hemvård 15,20 €  

 

Stäng

Avgift Pris Obs!
Besök hos tandläkare 10,50 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Besök hos munhygienist 8,20 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Besök hos specialtandläkare 15,40 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Besök som inte avbokats 50,80 € Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.
En begränsad undersökning av munnen och tänderna 6,80 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
En grundundersökning av munnen och tänderna 15,20 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Omfattande undersökning av munnen och tänderna 30,20 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Åtgärdsavgift för förebyggande behandling 6,80 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Bedövning 6,80 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Röntgenfotografering 6,80–15,20 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Tandfyllning 15,20–62,00 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Tandutdragning 15,20–44,20 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Hembesök av tandläkare för klienter som får tillfällig hemvård 15,20 €  

 

Stäng

Avgift Pris Obs!
Hembesök av vårdpersonal i tillfällig hemvård eller hemsjukhusvård 9,60 € Vi debiterar avgiften för högst två besök om dygnet. Om ditt behov av hemvård fortsätter fortlöpande i över två månader och besöken sker minst en gång i veckan, debiterar vi en månadsavgift för fortlöpande hemvård.
Vårddagsavgift 39,30 € Debiteras för ankomst-, sjukhusvistelse- och avresedagar.
Vi debiterar ingen avgift för avresedagen om vården fortsätter samma dag på annan inrättning. Om du lämnar sjukhuset på ankomstdagen, debiteras en vårddagsavgift.
Vårddagsavgift efter att avgiftstaket har överskridits 18,10 €  
Vårddagsavgift för kortvarig psykiatrisk institutionalvård 18,10 € Vårddagsavgift för kortvarig psykiatrisk anstaltsvård    17,90 €    Vi debiterar ingen avgift för observationstiden i enlighet med mentalvårdslagen, om inte personen ordineras till ofrivillig vård till följd av observationen.
Öppenvårdsbesök till psykiatrin 0 €  
Besök som inte avbokats 50,80 € Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.
Dag- och nattvårdsavgift 18,10 € Debiteras om patienten vårdas endas under natten eller dagen.
Poliklinikavgift 33,10 € Debiteras inte på psykiatriska polikliniken.
Debiteras inte heller om patienten tas in på sjukhus under poliklinikbesöksdagen, för krigsveteraner, krigsinvalider eller personer under 18 år.
Avgifter som debiteras för personer under 18 år   Om en person under 18 år har samlat på sig mer än sju vårddagar under ett kalenderår, debiterar vi ingen vårddagsavgift, dag- eller nattvårdsavgift eller avgift för rehabiliteringsvård. Du ska lämna en utredning om vårddagarna till sjukhuset.

 

Stäng

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria. Studerande som är från andra kommuner och över 18 år betalar en poliklinikavgift för varje läkarbesök.

Vi debiterar en avgift på 50,80 euro för en bokad tid som inte avbokats av personer över 18 år.

Stäng

Avgift Pris Obs!
Serievårdsavgift 9,10 € / vårdtillfälle Debiteras för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Vi debiterar ingen avgift för personer under 18 år.
Fysioterapi 9,10 € / vårdtillfälle  
Rehabiliteringsvård och hjälpmedel 13,60 € / vårddag

Avgiften debiteras utifrån ett särskilt beslut från den funktionshindrade patientens rehabiliteringsperiod på en inrättning.

Hjälpmedel relaterade till vården, deras inpassning, nödvändiga förnyelse och underhåll är avgiftsfria. Hjälpmedlen är avgiftsbelagda om behovet orsakas av skada eller yrkesbetingad sjukdom som omfattas av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientförsäkringslag.

 

Stäng

Avgifter för seniortjänster

Avgift Pris Obs!
Hembesök av vårdpersonal i tillfällig hemvård 9,60 € Avgiften tas ut för högst två besök om dygnet. Om behovet av hemvård fortsätter fortlöpande i över två månader och besöken sker minst en gång i veckan, debiterar vi en månadsavgift av klienterna för fortlöpande hemvård.
Bastubad 7,50 €  

Fortlöpande och regelbunden hemvård

Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen. Hemvårdklientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) beaktas som månadsinkomster. Skattefria sociala förmåner anses inte vara inkomster.

Inkomstgränser enligt familjestorlek för fortlöpande och regelbunden hemvård
Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro/mån. 598 1103 1731 2140 2591 2976

Avgiften för fortlöpande och regelbunden hemvård beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan.

Tabell över avgiftsprocenter för fortlöpande och regelbunden hemvård
Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers.  4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 4 4 4 4 4 4
5–8 timmar 8 7 6 6 6 6
9–12 timmar 12 10 9 9 9 8
13–16 timmar 16 12 11 11 10 9
17–20 timmar 20 16 14 12 10 9
21–24 timmar 22 18 16 12 10 9
25–28 timmar 24 20 16 12 10 9
29–32 timmar 26 20 16 12 10 9
33–36 timmar 28 20 16 12 10 9
37–40 timmar 30 20 16 12 10 9
Minst 41 timmar 35 20 16 12 10 9
Exempel på avgifter för fortlöpande och regelbunden hemvård

Klientens bruttoinkomster är 1 500 euro i månaden. Klienten bor ensam och får hemvårdsservice 15 timmar i månaden. Avgiftsprocenten är då 16.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (1500–598) x 0,16 = 144,32
Klientavgiften är således 144,32 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

Du kan be om mer information visavi ändringen av din egen anställda för hemvården eller ekonomisekreteraren som har fattat klientavgiftsbeslutet, vars kontaktuppgifter finns i avgiftsbeslutet som du har fått.

De högsta avgifterna för regelbunden hemvård
Servicetimmar / mån. Högsta avgifter, euro / mån.
0–4 119,66
5–8 538,47
9–12 1017,12
13–16 1495,76
17–20 1974,40
21–24 2453,05
25–28 2931,69
29–32 3410,33
33–36 3888,98
37–40 4367,62
Minst 41 timmar 4906,10

De högsta avgifterna används om klienten inte meddelar sin inkomst eller om klienten har en hög inkomst.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt om klientavgifternas högsta summor för fortlöpande och regelbundna tjänster som ges hemma från och med den 1 oktober 2021.

Stäng

En rehabiliterande bedömningsperiod faktureras på samma sätt som tillfällig hemvård. Det första besöket är avgiftsfritt, varefter besöket kostar 9,60 €. Inom ett dygn faktureras högst två besök, varvid maximiavgiften är 19,20 € / dygn.

Stäng

Avgiften för långvarigt intensifierat serviceboende är 85 procent av klientens nettomånadsinkomst, från vilken till exempel läkemedelskostnader har dragits av. Om klienten har en högre inkomst än sin partner, beaktas partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften. I detta fall är vårdavgiften 42,5 procent av partnernas sammanlagda nettoinkomst. Om klienten har en lägre inkomst än sin partner, beaktas inte partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften.

Om klientavgiften beräknas utifrån partnernas sammanlagda inkomster, får den partner som stannar kvar hemma behålla ett belopp som motsvarar grunddelen av utkomststödet. Klienten blir alltid kvar med minst 167 euro disponibla medel.

Meddelande om läkemedelskostnader

Ilmoita lääkekustannukset niistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, joista et saa Kela-korvausta. Lääkekustannuksista ilmoitetaan lomakkeella.

Fyll i blanketten för beaktande av läkemedelsavdrag i intensifierat serviceboende (pdf) (på finska)

Skicka den ifyllda blanketten med bilagor per post till den adress som finns på blanketten.
Läkemedelskostnaderna beaktas för läkemedel som läkaren har bedömt vara nödvändiga. Därför bör du skicka oss recepten eller apotekets läkemedelslista för de senaste tre månaderna.

Om du inte har recept eller en läkemedelslista från apoteket, behöver du ett särskilt utlåtande av läkaren eller vårdaren. Utlåtandet ges på blankettens andra sida i punkt tre.

Läkemedel som du får FPA-ersättning för beaktas automatiskt i klientavgiften. Meddela inte FPA-ersättningsberättigade läkemedel på blanketten.

Stäng

Avgiften för långvarig institutionsvård är 85 procent av klientens nettomånadsinkomst, från vilken till exempel läkemedelskostnader har dragits av. Om klienten har en högre inkomst än sin partner, beaktas partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften. I detta fall är vårdavgiften 42,5 procent av partnernas sammanlagda nettoinkomst. Om klienten har en lägre inkomst än sin partner, beaktas inte partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften.

Om klientavgiften beräknas utifrån partnernas sammanlagda inkomster, får den partner som stannar kvar hemma behålla ett belopp som motsvarar grunddelen av utkomststödet. Klienten lämnas alltid kvar med minst 112 euro disponibla medel.

Stäng

Institutionsvården under närståendevårdarens ledighet kostar 11,60 euro per dygn.

Stäng

Kortvarig anstaltsvård kostar 39,30 € per dygn.
Anstaltsvård för en del av dygnet kostar
18,10 € (avgift för dag- eller nattvård).

Stäng

Kortvarigt serviceboende kostar 30,50 € per dygn.
Kortvarigt serviceboende för en del av dygnet kostar
18,10 € (avgift för dag- eller nattvård).

Stäng

Kortvarig familjevård kostar 30,50 € per dygn.
Familjevård för en del av dygnet kostar 18,10 € (avgift för dag- eller nattvård).

Stäng

Avgift Pris
Dagverksamhet 4h eller längre med transport 17,90 €/gång
Dagverksamhet 4h eller längre utan transport 12,30 €/gång
Dagverksamhet under 4h med transport

8,95 €/gång

Dagverksamhet under 4h utan transport 6,05 €/gång
Dagverksamhet som närståendevårdens lagstadgade ledighet 11,40 €/gång
Stäng

Avgift Pris
Utskrift 0,45€ /ark
Bastu 3,40€ /besök
Tvättstuga 1,30€ /kg (kontant)
Stäng

Barn- och familjetjänsternas avgifter

Rådgivningens tjänster är avgiftsfria. För besökstider som inte används eller avbokas debiterar vi en avgift på 50,80 euro av personer över 18 år.

Stäng

Kortvarig hemservice för barnfamiljer

Vid kortvarig hemservice för barnfamiljer debiteras en avgift på basis av besök som höjs gradvis med besökets längd. Vi debiterar avgiften skilt för varje besök, men dock endast för de två första besöken i dygnet.

Avgifter för barnfamiljernas kortvariga hemservice
Besökets längd Klientavgift
Under 3 timmar 9,80€
3–6 timmar 13,90 €
Över 6 timmar 19,50 €

 Fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

Klientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) beaktas som månadsinkomster. Skattefria sociala förmåner anses inte vara inkomster.

Som månadsinkomster beaktas:

 • studiepenning
 • vuxenutbildningsstöd
 • stöd för hemvård av barn
 • fortlöpande eller årligen utbetalda stipendier på grund av studier samt övriga motsvarande understöd.
Inkomstgränser enligt familjestorlek för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer
Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro / mån. 598 1103 1731 2140 2591 2976

 Klientavgiften beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan. 

Tabell över avgiftsprocenter för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer
Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 1 1 1 1 1 1
5–8 timmar 2 2 2 2 2 2
9–12 timmar 3 3 3 3 3 3
13–16 timmar 4 4 4 4 4 4
17–20 timmar 5 5 5 5 5 5
21–24 timmar 6 6 6 6 6 6
25–28 timmar 7 7 7 7 7 7
29–32 timmar 8 8 8 8 8 8
33–36 timmar 9 9 9 9 9 9
37–40 timmar 10 10 10 10 10 10
Minst 41 timmar 11 11 11 11 11 11

Exempel på avgifter för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

Bruttoinkomsterna för klienten och hens partner är totalt 2 500 euro i månaden. Klientens familj består av fyra personer och hen får 10 timmar service i månaden. Avgiftsprocenten är då 3.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (2500–2140) x 0,03 = 10,8
Klientavgiften är således 10,80 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

De högsta avgifterna för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer
Servicetimmar / mån.     Högsta avgifter, euro / mån.
0–4 119,66
5–8 538,47
9–12 1017,12
13–16 1495,76
17–20 1974,40
21–24 2453,05
25–28 2931,69
29–32 3410,33
33–36 3888,98
37–40 4367,62
Minst 41 timmar 4906,10

De högsta avgifterna används om klienten inte meddelar sin inkomst eller om klienten har en hög inkomst.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt om klientavgifternas högsta summor för fortlöpande och regelbundna tjänster som ges hemma från och med den 1 oktober 2021.

Stäng

Avgifter för mentalvårds- och missbrukartjänster

Klientavgiften för långvarigt serviceboende och stödboende grundar sig på dina bruttoinkomster. Du tilldelas inte längre separat minsta disponibla medel.

Klientavgiften beror på antal servicetimmar, familjens storlek och betalningsförmåga. Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen.

Boendekostnader eller måltider ingår inte i klientavgiften. Du betalar separat för måltider, trygghetstjänster och övriga stödtjänster.

Inkomstgränser enligt familjestorlek för långvarigt serviceboende och stödboende
Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro / mån. 598 1103 1731 2140 2591 2976

 Klientavgiften beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan. 

Tabell över avgiftsprocenter för långvarigt serviceboende och stödboende
Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 4 4 4 4 4 4
5–8 timmar 8 7 6 6 6 6
9–12 timmar 12 10 9 9 9 8
13–16 timmar 16 12 11 11 10 9
17–20 timmar 20 16 14 12 10 9
21–24 timmar 22 18 16 12 10 9
25–28 timmar 24 20 16 12 10 9
29–32 timmar 26 20 16 12 10 9
33–36 timmar 28 20 16 12 10 9
37–40 timmar 30 20 16 12 10 9
Minst 41 timmar 35 20 16 12 10 9

Exempel på avgifter för långvarigt serviceboende och stödboende

Klientens bruttoinkomster är 1 500 euro i månaden. Klienten bor ensam och får service 10 timmar i månaden. Avgiftsprocenten är då 12.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (1500–598) x 0,12 = 108,24
Klientavgiften är således 108,24 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

Stäng

Avgiften för långvarigt intensifierat serviceboende är 85 procent av klientens nettomånadsinkomst, från vilken till exempel läkemedelskostnader har dragits av. Om klienten har en högre inkomst än sin partner, beaktas partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften. I detta fall är vårdavgiften 42,5 procent av partnernas sammanlagda nettoinkomst. Om klienten har en lägre inkomst än sin partner, beaktas inte partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften.

Om klientavgiften beräknas utifrån partnernas sammanlagda inkomster, får den partner som stannar kvar hemma behålla ett belopp som motsvarar grunddelen av utkomststödet. Klienten blir alltid kvar med minst 167 euro disponibla medel.

Meddelande om läkemedelskostnader

Ilmoita lääkekustannukset niistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, joista et saa Kela-korvausta. Lääkekustannuksista ilmoitetaan lomakkeella.

Fyll i blanketten för beaktande av läkemedelsavdrag i intensifierat serviceboende (pdf) (på finska)

Skicka den ifyllda blanketten med bilagor per post till den adress som finns på blanketten.
Läkemedelskostnaderna beaktas för läkemedel som läkaren har bedömt vara nödvändiga. Därför bör du skicka oss recepten eller apotekets läkemedelslista för de senaste tre månaderna.

Om du inte har recept eller en läkemedelslista från apoteket, behöver du ett särskilt utlåtande av läkaren eller vårdaren. Utlåtandet ges på blankettens andra sida i punkt tre.

Läkemedel som du får FPA-ersättning för beaktas automatiskt i klientavgiften. Meddela inte FPA-ersättningsberättigade läkemedel på blanketten.

Stäng

Tillfälligt boende vid Sanduddsgatans servicecentral ja Castrénsgatans boendeenhet kostar 14,60 € per dygn.

Stäng

Nödinkvarteringen är avgiftsfri för klienterna.

Stäng

Inkomstutredning för beslut om klientavgift

Avgifter som är kopplade till inkomst bestäms enligt betalningsförmåga. De baserar sig på dina eller din och din partners sammanlagda inkomster. För att fastställa en inkomstrelaterad klientavgift behöver vi uppgifter om dina inkomster och utgifter. Du kan göra inkomstutredningen antingen via ett elektroniskt formulär eller på papper (pappersblanketten måste skrivas ut och postas).

Klientavgifterna kan basera sig på brutto- eller nettoinkomster dvs. någondera inkomsttypen beaktas då klientavgiften fastställs. Klientavgifterna indelas enligt brutto- eller nettoinkomster som följer:

Klientavgifter baserade på bruttoinkomster är

 • Klientavgift för kontinuerlig och regelbunden service i hemmet (regelbunden hemvård och regelbunden hemtjänst för barnfamiljer).
 • Klientavgift för långvarigt serviceboende för äldre (över 65 år) (Obs! gäller bl.a. personer som fått beslut om make/maka).
 • klientavgift för långvarigt serviceboende för personer i arbetsför ålder (under 65 år, mentalvårdsrehabilitering, missbrukarrehabilitering eller dementa)
 • Klientavgift ör subventionerade bostäder för personer i arbetsför ålder (under 65 år, mentalvårdsrehabilitering, missbrukarrehabilitering eller dementa).

Gå till det elektroniska formuläret för redovisning av bruttoinkomster för klientavgift

Du kan även fylla i och skriva ut blanketten för inkomstutredning och posta den till den adressen längst ner på blanketten.

Inkomstutredning, bruttoinkomstbaserade klientavgifter (pdf)

Stäng

Klientavgifter baserade på nettoinkomster är

 

 • klientavgift för långvarigt intensifierat serviceboende för äldre (över 65 år)
 • klientavgift för långvarigt intensifierat serviceboende för personer i arbetsför ålder (under 65 år, mentalvårdsrehabilitering, missbrukarrehabilitering eller demens)
 • klientavgift för långvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården
 • klientavgift för tillfälligt boende
 • klientavgift för långvarig familjevård och anstaltsvård av personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning
 • Klientavgift för långvarig psykiatrisk öppenvård (enheterna Aurora och Eltsu) och familjevård.

Gå till det elektroniska formuläret för redovisning av nettoinkomst för kundavgifter

Du kan även fylla i och skriva ut blanketten för inkomstutredning och posta den till den adressen längst ner på blanketten.

Inkomstutredning, nettoinkomstbaserade klientavgifter (pdf)

Stäng

Nedsättning eller efterskänkande av klientavgift

Om du upplever att du inte har råd att betala klientavgiften, kan du ansöka om nedsättning eller efterskänkande av klientavgiften. Nedsättning eller efterskänkande av klientavgiften grundar sig på lagen om klientavgifter.

Vanligtvis nedsätts klientavgiften från socialtjänsternas inkomstrelaterade avgifter. Dylika är till exempel regelbunden hemvård eller långvarigt intensifierat serviceboende. Vi nedsätter inte hälsovårdens fasta avgifter, såsom tandvårdsavgifter eller poliklinikavgifter.
 

Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning för socialvårdens inkomstrelaterade avgifter samt klientavgifter med fasta summor.

Socialvårdens inkomstrelaterade klientavgifter

 • regelbundna tjänster i hemmet (regelbunden hemvård eller regelbunden hemservice för barnfamiljer)
 • långvarig boendeservice (intensifierat serviceboende, serviceboende, stödboende)
 • långvarig anstaltsvård
 • långvarig familjevård.

Socialvårdens klientavgifter med fasta summor

 • tillfällig service i hemmet (hemservice för barnfamiljer)
 • stödtjänster (städ-, måltids-, bastuservice)
 • kortvarig boendeservice (serviceboende, tillfälligt boende)
 • kortvarig anstaltsvård.

Om du vill ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgift gällande äldre personers kortvariga vårdperioder eller dagverksamhet, vänligen kontakta den egna kontaktpersonen.

Stäng

Ansök om nedsättning av klientavgiften med en elektronisk ansökan till enheten för klientavgifter.

Länken öppnas i en ny flik.

Lämna in en elektronisk ansökan

Fritt formulerad ansökan

Alternativt kan du göra en fritt formulerad ansökan och lämna in den jämte verifikat på utgifter (t.ex. kvitton och kontoutdrag) till enheten för klientavgifter. Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgifter för högst tolv månader.

I den fritt formulerade ansökan ska framgå:

 • vilken avgift nedsättningen gäller
 • för vilken tidsperiod eller från och med när du ansöker om nedsättning eller efterskänkning av avgift
 • din motivering till varför du ansöker om nedsättning eller efterskänkning av avgift.

Underteckna ansökan och bifoga kopior av dina och din partners utgifter som ska beaktas för de senaste två månaderna.

Utgifter som beaktas vid nedsättning eller efterskänkning av avgift

 • hyra/bolagsvederlag
 • el
 • vattenavgift
 • räntor på bostadslån
 • räntor på studielån
 • räntor som hänför sig till köp av bil om klienten utifrån lagen om service och stöd på grund av handikapp har fått stöd för köp av bil
 • tilläggsskatter (för månaden i fråga)
 • stödtjänstavgifter för hemvård och dagvårdsavgifter
 • trygghetstelefon
 • underhållsbidrag
 • betalningsbeslut eller -plan vid utsökning eller skuldsanering
 • långvariga recept på läkemedel (ordinerade för tre månader eller mer). Klienten ska bifoga recepten och verifikationerna på långvariga läkemedel. Läkemedelskostnader beaktas upp till högst det årliga taket för läkemedel.
 • bashemförsäkring. Den senaste fakturan ska bifogas.

I allmänhet beslutar vi om nedsättning eller efterskänkning av avgift från början av den månad då du lämnade in din ansökan.

Din betalningsförmåga beräknas genom att kostnaderna dras av från din inkomst.

Stäng

Missnöje med klientavgifter

Du har rätt att söka rättelse för hälso- och sjukvårdens samt socialvårdens fasta avgifter, som debiteras av alla kunder med samma belopp. Dylika tjänster inkluderar till exempel tandvårdsavgifter, vårddagsavgifter för sjukhus eller vårdanstalter, poliklinikavgifter och avgiftsbelagda mottagningsbesök.

Om du är missnöjd med socialvården inkomstrelaterade avgift, kan du ansöka om rättelse av avgiftsbeslutet. Du har fått anvisningar för rättelse i samband med beslutet.

Gör rättelseyrkande om fakturan inom 30 dagar efter att du fått fakturan.

Rättelseyrkande är ett fritt formulerat brev, som inkluderar

 • motiveringar till varför du kräver rättelse eller ändring av fakturan, och hur du vill att fakturan ändras
 • fakturans uppgifter (fakturanummer, betalarens förnamn och efternamn)
 • kopia av fakturan, om möjligt
 • dina kontaktuppgifter.

Rättelseyrkandet görs till social- och hälsovårdssektorns avdelning för individuella ärenden. Skicka rättelseyrkandet till Helsingfors stads registratorskontor.

Skicka rättelseyrkande med skyddad e-post

Du kan även skicka rättelseyrkandet per post eller föra det själv till Helsingfors stads registratorskontor.

Gå till webbplatsen för Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Om du har fått en felaktig faktura korrigeras fakturan. Fakturan kan vara felaktig till exempel för att den har fel vårdtid. Fakturan korrigeras för att stämma överens med tjänsten du fått.

Kontakta enheten där du fick vård eller service. Du kan också kontakta ekonomiförvaltningstjänsten.

Gå till ekonomiförvaltningstjänstens webbplats

Stäng

Avgift för besök som inte har avbokats, det vill säga straffavgift

Om du inte kommer till besökstiden som bokats åt dig, debiteras en avgift på 50,80 euro av dig för besöket som inte avbokats. Avgiften debiteras av personer över 18 år.

Avgiften debiteras, om du inte avbokar din tid:  

 • på hälsostationer
 • på rådgivningsbyråer
 • på tandkliniker
 • för fysioterapi och ergoterapi
 • för fotterapi
 • för näringsterapi
 • på inremedicinska polikliniker
 • på psykiatriska polikliniker
 • på geriatriska polikliniken
 • hos skolhälsovården och studerandehälsovården.

Avgiften för besök som inte avbokas debiteras också för ovan nämnda tjänsters distansmottagningar.

Du debiteras ingen avgift för besök som inte avbokats om debiteringen av avgiften är orimlig eller om det finns en godkännbar orsak till att besöket inte avbokats.

Dessutom debiteras ingen avgift om vi inte har meddelat dig om avgiften för besök som inte avbokas och inte har gett instruktioner om hur du avbokar tiden.

Om du vill bestrida straffavgiften du fick, vänligen kontakta den plats där du hade en tid bokad. 

Om din straffavgift är för tandvård, se sidan för munhälsovård för ytterligare instruktioner.

Läs om hur du kan ansöka om återkallande

Stäng