Barnskyddets familjerådslag

Familjerådslaget stödjer de anhöriga att vara delaktiga i ett sådant barns liv, som är klient inom barnskyddet eller det familjesociala arbetet.

Vid ett familjerådslag funderar barnets familj och anhöriga tillsammans på hur de kan vara med och stödja barnets eller den ungas uppväxt och utveckling. Barnet kan få sådant stöd och sådan hjälp av sina nära som anställda inte kan erbjuda och som det är naturligt för familjen att ta emot.

I familjerådslaget deltar också en socialarbetare och andra anställda som känner barnet och som erbjuder viktig information samt berättar om sina möjligheter att stödja barnet och de anhöriga.

Vid familjerådslaget beaktas barnets eller den ungas önskemål. Målet är att göra upp en samstämmig och praktisk plan med tanke på barnets bästa.

Förberedelse, familjerådslagsmöte och uppföljningsmöte ingår i familjerådslaget.

I kriser eller vid akut placering kan ett familjerådslag ordnas snabbt. Då talar vi om akut familjerådslag.

Du kan ansöka om servicen tillsammans med din egen socialarbetare under bedömningen av servicebehovet, barnskyddet, familjesocialarbetet eller klientskapet vid familjerådgivningen.

Tjänsten är gratis.

Familjerådslagets skeden

 1. Beredning

  Familjen och den ansvariga socialarbetaren kommer överens om familjerådslaget. I överenskommelsen antecknas de frågor som rör barnet och för vilka rådslaget ska utarbeta en plan samt vilka anställda som deltar i rådslaget.   

  En utomstående sammankallare förbereder mötet tillsammans med familjen. Sammankallaren kartlägger nätverket med familjen. Familjen bestämmer vilka närstående de vill ska delta i mötet. Familjen bekantar sig med sammanfattningarna som de anställda utarbetat och bestämmer vilka frågor de vill dela med sina närstående.   

  Bland de anhöriga utses en assistent för barnet. Sammankallaren introducerar assistenten i att fungera som barnets stöd i familjerådslaget.  

 2. Familjerådslagsmöte

  Sammankallaren är mötets ordförande. Och ser till att allas röster blir hörda jämlikt.  

  Medarbetarna berättar för de närstående hur de har arbetat med barnet och familjen och vilka ändringar de önskar sig i barnets liv. De anställda svarar på barnets, familjens och de närståendes frågor.  

  Barnet kan också välja att berätta om sina egna önskemål, bekymmer och rädslor. Hen kan berätta om dem själv eller så kan assistenten göra det för barnet.  

  De anhöriga diskuterar med varandra och söker praktiska överenskommelser för barnet. Av detta utarbetar de en plan där det framgår hur dessa lösningar påverkar barnet och hur barnets önskemål har beaktats.  

  De närstående presenterar planen för socialarbetaren och de diskuterar den tillsammans. Socialarbetaren bedömer planen och berättar om sina möjligheter att stödja den.   

  I slutet av mötet kommer man överens om hur planen ska följas upp.  

  Mötets längd är inte begränsad. Det tar i regel 3-6 timmar.  

 3. Uppföljningsmöte

  De som deltog i det familjerådslaget utvärderade hur planen har fungerat i praktiken. Vid behov kommer ärdringar att göras i planen.

  Det kan bli flera uppföjningsmöten.

  Mötet varar vanligtvis 2-4 timmar.