Naulakallion lastenkoti

Naulakallion lastenkotiin kuulu Naulakalliontien erityisosastot sekä vaativan tason päihdepysäytys- ja mielenterveysosastot.
Kuva: Naulakallion lastenkoti

Naulakallion lastenkotiin sijoitetaan 12-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lapset asuvat lastenkodissa eripituisia aikoja elämäntilanteensa ja yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Naulakallion lastenkoti toimii kahdessa toimipisteessä: Naulakalliontiellä ja Muinaistutkijantiellä Mellunmäessä.

Erityistason osastot Kuusela, Leppälä ja Saarnila sijaitsevat Naulakalliontiellä ja vaativan tason osastot Intro 1 ja Intro 2 Muinaistutkijantiellä.

Naulakallion lastenkodin johtaja Jaana Haapamäki p. 09 310 62030 ja 040 687 3549, sähköposti: jaana.haapamaki@hel.fi

Toimistosihteeri Reetta-Julia Ojala p. 09 310 62017, sähköposti: reetta-julia.ojala@hel.fi

Yhteystiedot

Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi
PL 8585, 00099 Helsingin kaupunki

Tutustu Naulakallion lastenkotien toimintaan

Kuva: Kaisa Sunimento
Kuva: Kaisa Sunimento

Naulakalliontien toimipiste

Naulakalliossa arki koostuu asioista, jotka luovat turvaa lasten ja nuorten elämään ja tukevat heidän kasvuaan ja kehitystään. 

Painotamme lapsen ja aikuisen välisen henkilökohtaisen ja riittävän turvallisen vuorovaikutussuhteen tärkeyttä lapsen kehityksessä. Kohtaamme lapsen aidosti, ymmärtäen ja välittäen. Hyväksymme hänet juuri sellaisena kuin hän on. 

Pyrimme hoitamaan lasta hänen yksilöllisten vahvuuksiensa ja tarpeidensa mukaisesti ja turvaamaan hänelle iänmukaisen kasvun ja kehityksen. Tuemme lasta löytämään itsestään voimavaroja ja rakentamaan positiivista omakuvaa. Rohkaisemme häntä olemaan aktiivinen omissa asioissaan.  

Naulakalliossa arki koostuu asioista, jotka luovat turvaa elämään ja tukevat lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Pyrimme osastolla siihen, että arki olisi mahdollisimman kodinomaista. Osaston aikuiset pitävät huolen siitä, että kaikilla on turvallista ja hyvä olla. Pyrimme kaikessa toiminnassa ennakoitavuuteen ja turvalliseen yhdessäoloon. Aikuiset luovat lapsille sopivat rajat käyttäytymiselle ja vahvojenkin tunteiden turvalliselle ilmaisulle. 

Jokaisella lapsella on oma huone ja oikeus omaan rauhalliseen tilaan. Yhteisiä tiloja ovat muun muassa olohuone, keittiö, kuntosali ja saunatilat. Toimipistettä ympäröi vehreä iso piha-alue. 

Teemme aika ajoin retkiä lastenkodin ulkopuolelle. Rohkaisemme lapsia harrastamaan ja tuemme heidän harrastuksiaan. 

Lapset harjoittelevat aikusten ohjauksessa erilaisia arjen käytännön taitoja ja elämänhallintaan liittyviä asioita. Osastolla opetellaan pitämään huolta itsestä ja huomioimaan muita.  

Osastoilla on säännöllinen päivärytmi. Arkeemme kuuluvat muun muassa yhteiset ruokailut, siivoaminen, osastokokoukset, yhteiset osasto-illat sekä vapaa-aika, jolloin lapsi voi nähdä ystäviä myös lastenkodin ulkopuolella.  

Lapset käyvät koulua sovitun suunnitelman mukaisesti. Osa lapsista käy erityistä tukea koulunkäyntiin tarjoavaa Naulakallion koulua. 

Jokaisella lapsella on omahoitajapari, joka on ensisijaisesti vastuussa lapsen asioista. Omahoitajat pitävät erityistä huolta siitä, että lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeät asiat otetaan huomioon ja lapsen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti. 

Hoitotyötämme raamittaa vastuusosiaalityöntekijän lapselle laatima asiakassuunnitelma. Lapsella on lastenkodissa myös hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka omahoitajat ovat tehneet lapsen, hänen vanhempiensa, osaston muiden aikuisten ja lastenkodin psykologin kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan lapsen elämän kaikki osa-alueet. Arvioimme hoito- ja kasvatussuunnitelman toteutumista yhdessä kuukausittain.  

Lapsella on myös oma viikko-ohjelma, jonka hän on laatinut omahoitajan kanssa. 

Tutustu Naulakallion lastenkodin Hyvän kohtelun suunnitelmaan

Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että lapsen vanhemmat ja huoltajat ovat ajan tasalla lapsen elämän tapahtumista, kun hän asuu Naulakalliossa. Pyrimme aina yhteistyöhön, avoimuuteen, arvostavaan luottamukseen ja kasvatuskumppanuuteen lapsen perheen kanssa.  

Olemme vanhempien kanssa yhteydessä puhelimitse vähintään kerran viikossa, tarvittaessa päivittäin, esimerkiksi kotiharjoittelujen aikana. Omahoitaja ja vastaava ohjaaja tapaavat perhettä säännöllisesti sekä tarpeen mukaan. 

Lapsen vanhemmat, perhe ja läheiset ovat tervetulleita ja toivottuja vierailemaan osastolla vierailuaikojen mukaan sovitusti. Viikonloppuisin lapsi voi mahdollisuuksien mukaan ja sovitusti viettää aikaa kotona perheensä kanssa. 

Henkilökunnallamme on paljon erilaista koulutusta sekä osaamista turvata monenlaiset lapsen tarpeet ja tilanteet. 

Työntekijämme ovat koulutukseltaan sosionomeja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia.  Naulakallion lastenkodin kaksi psykologia osallistuu kaikkien lasten hoitoon. Sekä lapset että vanhemmat voivat halutessaan keskustella psykologin kanssa mieltä askarruttavista asioista. 

Sairaanhoitajien tehtävänä on huolehtia lapsen terveydenhuollon palvelujen ja lääkehoidon toteutumisesta. 

Naulakallion lastenkodin keittäjät valmistavat ruoat omassa laitoskeittiössämme. Toimistosta vastaa toimistosihteeri. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa koulu, nuorten työllistämis - ja koulutuspalvelut, HUS:n lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat, HUS:n nuorten päihdepsykiatrian poliklinikka ja Nuorisoasema. 

Muinaistutkijantien toimipiste

Päihdepysäytys- ja mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja kiireellisesti sijoitetuille sekä huostaanotetuille lapsille. 

Osastot Intro 1 ja Intro 2 on Naulakallion lastenkotiin kuuluva päihdepysäytys- ja mielenterveysyksikkö. Hoidamme pääasiassa 16–17-vuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat pysäyttävää, arvioivaa ja kuntouttavaa päihdehoitoa ja tukea mielenterveydellisissä asioissa.  

Kummallakin osastolla on kuusi paikkaa. 

Suunnittelemme lapsen kokonaisvaltaisen hoidon yhdessä lapsen, vanhempien, sosiaalityöntekijän ja mahdollisten muiden hoitotahojen kanssa.  

Aloitamme hoidon Introssa aina pysäytys- ja arviointijaksolla. Sen tarkoitus on pysäyttää lapsen vakava päihteidenkäyttö ja muu hänelle itselleen vahingollinen käyttäytyminen. 

Pysäytys- ja arviointijakso mahdollistaa lapsen elämäntilanteen kokonaisvaltaisen kartoittamisen, yksilöllisen hoidon tarpeen arvioinnin ja jatkohoidon suunnittelun yhdessä lapsen, perheen ja hänen verkostonsa kanssa. Arvioinnista ja hoidosta vastaavat lapselle nimetyt omahoitaja ja omasairaanhoitaja muun työryhmän, psykologin ja lääkärin kanssa. 

Pysäytys- ja arviointijakso kestää vähintään 30 vuorokautta. Jakson aikana rajoitamme lapsen liikkumisvapautta ja yhteydenpitoa. Myös mahdollinen koulunkäynti tai töissä käynti keskeytyy. Jakson jälkeen lapsi voi palata kotiin tai lastenkotiin tai jatkaa Introssa. 

Osastojen arkea ohjaa selkeä ja säännöllinen päiväohjelma. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. 

Työskentely lapsen kanssa päättyy viimeistään silloin, kun hän täyttää 18 vuotta ja muuttaa osastolta. 

Meillä työskentelee sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja toimintaterapeutti. Lisäksi osastoilla työskentelevät psykologi ja osa-aikainen lääkäri.  

Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa HUS:n nuorten päihdepsykiatrian poliklinikan, Kontulan terveysaseman, Malmin sairaalan päivystyspoliklinikan, poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. 

Kuva: Kaisa Sunimento
Kuva: Kaisa Sunimento

Sijainti

Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kaikki yli 10 esteetöntä autopaikkaa sijaitsee ulkona alle 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.