Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll vid skilsmässa.
Bild: Mari Huhtanen

Skilsmässa eller separation

Som föräldrar har ni alltid det primära ansvaret för barnens välfärd. Det är er plikt att se till att barnen utvecklas balanserat även efter skilsmässan. 

Vid en skilsmässa måste man avgöra hos vem barnet ska vara bosatt. Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder som det inte bor hos. Barnet har rätt att träffa sina föräldrar, oavsett om föräldern är barnets vårdnadshavare eller inte. 

Ansvaret för underhåll av barn kvarstår hos er föräldrar även efter skilsmässan. Det är möjligt att fastställa underhåll för barnet. 

Inte om ni som föräldrar kan hitta lösningar utan gräl. Kom dock ihåg att endast skriftliga styrkta avtal kan verkställas. Till exempel FPA vill ha ett officiellt dokument för utbetalning av underhållsbidrag. 

Även om ni som föräldrar följer ett sådant avtal, är det inte verkställbart. FPA betalar inte underhållsstöd på basis av ett sådant avtal. Även för verkställigheten av umgängesrätten behövs ett fastställt avtal eller ett domstolsbeslut. 

Avtalen utarbetas skriftligen och ska styrkas av en tjänsteperson i barnets hemkommun.   

Utgångspunkten är att ni som föräldrar gemensamt diskuterar om ni är beredda att förhandla om avtal eller ändra tidigare avtal. Om så är fallet kan ni sköta ärenden i den egna kommunen genom handräckning. 

Om ni bor i närliggande kommuner, är det bäst att ni träffas i barnets hemkommun. 

Före mötet bör du på förhand diskutera avtalets innehåll med den andra föräldern.  

Du kan använda föräldraplanen på SHM:s webbplats som stöd(Länk leder till extern tjänst)

Det är bra om ni kan besöka en medlare i familjefrågor innan ni träffar barnombudet. Medlingen ger gratis vägledning och råd för att avgöra vårdnadstvister och umgängesrätten. 

Socialtjänsten bestämmer inte avtalets innehåll utan har i uppgift att biträda föräldrarna att nå enighet för avtalet. När man har avtalat om barnets angelägenheter gör tjänstepersonen upp ett dokument som kan verkställas. Då ska ni båda i princip vara på plats samtidigt. 

Tjänstepersonen kan endast styrka avtal som föräldrarna är eniga om.  

Det är bäst att ingå avtal när du flyttar ifrån den andra föräldern eller när du ansöker om slutlig skilsmässa - det vill säga när förändringarna har blivit så pass klara att båda föräldrarna har beredskap att besluta om barnets angelägenheter. 

Det är föräldrarnas och de vuxnas ansvar att avgöra frågor som gäller vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnets åsikt måste dock beaktas, även om utgångsläget är att ni som föräldrar känner till barnets bästa och vad som är bäst i barnets vardag. 

Diskutera med barnet de beslut som du tagit tillsammans med den andra föräldern innan det slutgiltiga beslutet om vårdnads-, boende- eller umgängesrätt. 

Det är båda föräldrarnas uppgift att reda ut barnets åsikt. Vid diskussionen ska man ta hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå.  

Berätta för barnet om förändringarna så konkret som möjligt och ge tid för att uttrycka den egna åsikten och önskemål. 

Tjänstepersonen är skyldig att se till att barnet har fått uttrycka sin åsikt i avtalsfrågor som gäller honom eller henne. OBS! Man får inte pressa barnet att bilda en åsikt. 

Klandra inte barnet, även om tankarna står i strid med din och den andra förälderns plan. 

Barnets avvikande åsikt innebär inte automatiskt att föräldrarnas avtal inte kan bekräftas. 

Det är inte nödvändigt. Det viktigaste är att barnet informeras om vad som ska avtalas, och att barnet får möjlighet att framföra sina åsikter. 

Sträva efter det, för det är verkligen viktigt med försoning när det gäller barn. En förlikning minskar ofta konflikter mellan föräldrarna vilket alltså gynnar barnet.  

Om det trots ansträngningarna inte går att komma överens med varandra, kan ni ansöka om medling i familjefrågor. Medling i familjefrågor är avgiftsfri, och tjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska. 

Medling i familjefrågor, råd och tidsbokning måndagar och onsdagar kl. 9–11, tfn 040 686 5293. 

Om tvisten inte kan lösas vid medlingen, kan någon av er eller båda föra tvisten vidare till tingsrätten för avgörande. Ett ärende om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll inleds i den tingsrätt inom vars domkrets barnet har sin hemvist eller permanenta bostad. 

I detta skede är det fortfarande möjligt att be om medling av tingsrätten. Medling söks genom en fritt formulerad ansökan till tingsrätten eller på en blankett som fås från tingsrättens kansli. En domare som är insatt i familjeärenden leder medlingen och domaren assisteras av en psykolog eller socialarbetare som är insatt i barnfrågor. 

En vårdnadstvist ska alltid lösas i enlighet med barnets intresse. Barnets intresse är ändå inte samma sak som barnets vilja. Barnets önskemål och åsikt är bara faktorer som påverkar bedömningen av barnets intresse. 

Delad eller ensam vårdnad av barn

Med vårdnad om barnet avses att man sköter barnets personliga angelägenheter. Barnets föräldrar eller de personer som har anförtrotts vårdnaden om barnet är vårdnadshavare. 

Vårdnadshavaren har rätt att besluta om barnets vård, uppfostran, hemvist och andra personliga angelägenheter. Hen har rätt att få information om frågor som gäller barnet av olika myndigheter. Barnets vårdnadshavare är samtidigt intressebevakare och sköter därmed barnets ekonomi.  

Med gemensam vårdnad avses att föräldrarna sinsemellan samarbetar och gemensamt fattar beslut om barnets angelägenheter. Gemensam vårdnad innebär däremot inte att barnet bor turvis hos båda föräldrarna. 

Gemensam vårdnad förutsätter att du och den andra föräldern har förmåga att gemensamt diskutera och besluta om barnets angelägenheter. 

Om du bor med ett barn kan du dock sköta och besluta om barnets vardagliga angelägenheter, dagliga vård och omsorg. 

Som ensamförsörjare är du barnets enda vårdnadshavare och ensam fattar du alla beslut som gäller barnet. Myndigheterna (till exempel daghemmet, skolan, hälsovården, socialväsendet) lämnar uppgifter om barnet endast till dig, och till den andra föräldern endast om du har tillåtit det. 

När barnet är hos den andra föräldern får denna dock besluta om barnets dagliga vård och fostran. 

Att vara ensamförsörjare påverkar inte barnets och den andra förälderns umgängesrätt eller underhållsskyldighet. 

Nej. Vårdnadsformen påverkar inte heller barnets rätt att träffa den förälder som bor annanstans eller förälderns skyldighet att sörja för barnets underhåll. Vårdnaden om barnet upphör när barnet fyller 18 år eller om barnet innan det ingår äktenskap. 

En parallell vårdnadshavare fungerar som barnets vårdnadshavare vid sidan av föräldrarna. En domstol kan besluta att parallell vårdnad om barnet anförtros en eller flera personer som har gett sitt samtycke till detta. 

Om en annan person än föräldern är vårdnadshavare befrias inte de biologiska föräldrarna från underhållskyldigheten och den parallella vårdnadshavaren är inte underhållsskyldig. 

En tjänsteinnehavare kan fastställa ett sådant avtal om båda föräldrarna är av samma åsikt i frågan. Man kan även ansöka om parallell vårdnad hos tingsrätten. 

Förutsättningen för att fastställa parallell vårdnad är att detta överensstämmer med barnets intresse. 

Enligt principerna om gemensam vårdnad ska du diskutera barnets angelägenheter med den andra föräldern och ni ska tillsammans besluta om dem.  

Om du med minderåriga barn flyttar ut från familjens gemensamma hem, krävs en underskrift av vardera vårdnadshavaren eller ett separat samtycke av den andra vårdnadshavaren för flyttningsanmälan. Om barnen redan bor med dig, krävs inte samtycke. 

En flytt kan dock vara så väsentlig att avtalet om umgänge med barnet och vid behov underhållsavtalet måste omförhandlas. Det är också möjligt att komma överens om att barnet fortsätter att vara hos den andra föräldern på vardagarna, om det ligger i barnets intresse. I beslutet om barnets boende ska man beakta att barnet behåller rätten att träffa och hålla kontakt med den andra föräldern, såvitt det är möjligt. 

Jo, det kan du. Detta kan till exempel vara fallet då det klart strider mot ett minderårigt barns intresse att inte utfärda pass. Dessutom krävs det att barnet endast tillfälligt reser med dig till en annan stat. Den myndighet som beviljar passet utreder fallspecifikt vad som är bäst för barnet. 

Det är inte möjligt att ”testamentera” ett barn. Som föräldrar kan ni dock skriva ner er önskan om att anförtro vårdnaden om barnet åt en viss person, men denna önskan är inte bindande för myndigheterna. Domstolen avgör alltid ärendet i barnets intresse. 

Boende

När ni båda är vårdnadshavare för ett barn men om ni inte bor tillsammans, måste ni avgöra vem barnet bor och är skrivet hos. Detta ska utgå från barnets intresse. 

Ni måste förhandla om situationen tillsammans och undersöka olika alternativ, särskilt för barnet. Det är viktigt att ta hänsyn till hur boendet och vardagen bäst fungerar i praktiken.

Se föräldraplanen för SHM:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

 

Ni kan söka hjälp av familjemedlingen för att nå en förlikning. 

Om inte heller detta lyckas, ska ärendet avgöras i tingsrätten. I detta skede är det fortfarande möjligt att be om medling av tingsrätten. 

Vid alla tingsrätter erbjuds medling med expertstöd, och ni kan ansöka om detta fritt formulerat eller med ett formulär från tingsrättens kansli. 

Du kan göra ansökan själv eller tillsammans med den andra föräldern. En domare som är insatt i familjeärenden leder medlingen och domaren assisteras av en psykolog eller socialarbetare som är insatt i barnfrågor. 

Att barnet i praktiken bor hälften eller nästan hälften av sin tid i turvis hos dig och den andra föräldern. 

Officiellt kan barnet dock vara skrivet endast på en plats. Bland annat bestäms barnets närskola och skolskjutsar enligt denna plats. 

Bostadsbidrag kan bara beviljas så att barnet räknas som medlem av någondera förälderns hushåll. Barnbidraget betalas endast till den ena föräldern, vanligtvis till den föräldern hos vilken barnet är folkbokfört. 

Turvis boende kräver att föräldrarna är mycket samarbetsvilliga och flexibla. 

Om du tillsammans med den andra föräldern väljer turvist boende, ska beslutet grunda sig på barnets behov och fördel - inte på föräldrarnas vilja eller ekonomiska intressen. 

Växelvist boende ska alltid grunda sig på ett särskilt övervägande, där barnets intresse och behov framför allt beaktas. Även om barnet vill bo turvis hos båda föräldrarna kan det kanske inte uppfatta det praktiska. 

De upprepade bytena av hem kräver mycket god planering och förmåga att få det praktiska att fungera, av båda föräldrarna. 

Ju yngre barnet är, desto mer krävande är det att bo turvist, och det rekommenderas vanligen inte för barn under tre år. Barnet ska vara tillräckligt gammalt och ha en förmåga att själv kunna planera och förutse framtiden. Det krävs också anpassningsförmåga, eftersom olika regler och rutiner hos föräldrarna kräver flexibilitet. 

I bästa fall är det givande för barnet, eftersom barnet efter föräldrarnas skilsmässa kan leva en vardag tillsammans med båda föräldrarna. 

Enligt forskning är fungerar växelvist boende bäst om föräldrarna har bestämt detta arrangemang utifrån barnets behov, och 

 • föräldrarna delar föräldraskapet och ser till att barnets vardag går bra tillsammans 
 • föräldrarna har goda relationer och samarbetar med varandra. 
 • föräldrarna har en positiv och flexibel syn på barnets vistelse hos den andra föräldern. 
 • föräldrarna kommunicerar med varandra om barnets vardag i det andra hemmet. 

Det är avgörande att barnet själv vill och kan välja denna boendeform samt med tanke på sin ålder, är kapabel att gestalta sitt liv. 

Det är också viktigt att föräldrarna bor så pass nära varandra att barnets daghem eller skola och de viktigaste sociala relationerna kan bibehållas. 

Umgängesrätt

Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder som det inte bor hos. I umgängesavtalet bör man beakta bland annat barnets ålder, skola, dagvård, hobbyer och avståndet mellan föräldrarnas hem. 

Även om någondera föräldern anser att det inte är nödvändigt att fastställa eller registrera umgängesrätten, rekommenderas det ibland. När umgängesrätten bestäms så noga som möjligt kan meningsskiljaktigheter undvikas i framtiden. Dessutom kräver FPA ett avtal om man ansöker om utkomststöd för besökskostnaderna. 

När man kommer överens om umgängesrätten ska man avtala om var barnet ska tillbringa lov och helgdagar samt den vanliga veckorytmen och vem som skjutsar till hobbyer. 

Dessutom kan man utöver umgänge även avtala om övrig kontakt samt transporter av barnet till den andra föräldern och vid behov även hur resekostnaderna för umgänget fördelas. 

Du bör diskutera sådana praktiska frågor med den andra föräldern först. 

Vid avtal om barnets angelägenheter ska man utgå från barnets intresse. I ett umgängesavtal är det viktigt att ta hänsyn till hur saker och ting ordnar sig bäst i barnets vardag.

Du kan använda föräldraplanen på SHM:s webbplatstill din hjälp(Länk leder till extern tjänst)

 

Barnet har rätt att hålla kontakt med den förälder hos vilket det inte bor, oberoende av föräldrarnas inbördes relation. 

Ni kan ansöka om familjemedling vid meningsskiljaktigheter. 

Om det bekräftade avtalet inte motsvarar den rådande situationen kan det tidigare avtalet eller beslutet ändras antingen genom ett nytt avtal eller domstolsbeslut.  

Om barnet inte vill träffa den andra föräldern måste båda föräldrarna försöka reda ut vad det beror på. Vid behov kan du vända dig till familjerådgivningen eller söka medling i familjefrågor. 

Umgängesrätten är i första hand barnets rättighet. Det är båda föräldrarnas skyldighet att bevara ett positivt och nära förhållande till barnet. 

Om det finns ett giltigt bestyrkt avtal eller domstolsbeslut om umgängesrätten ska du och den andra föräldern i princip följa det. 

Om en förälder som bor med barnet hindrar dig och barnet från att träffas, ska du ansöka om att tingsrätten verkställer umgängesrätten. Lämna in en skriftlig ansökan om detta till tingsrättens kansli. 

Ett tolvårigt barn (eller ett yngre barn som är tillräckligt utvecklat) kan dock inte tvingas till möten om det själv motsätter sig detta. 

Domstolen kan besluta om verkställighet också i en situation där en förälder som bor med barnet kräver att barnet ska återlämnas. 

Ni kan ansöka om medling om det uppstår problem. 

Det kan du inte, inte ens om umgängesrätten är officiellt bekräftad. 

Ett påtvingat umgänge kan inte anses ligga i barnets intresse. 

Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder som det inte bor hos. Umgänget får dock inte utgöra ett hot mot barnets hälsa, välfärd eller säkerhet. Därmed måste du inte överlämna barnet till exempelvis en förälder som är påverkad av rusmedel eller beter sig hotfullt. 

Men det är din uppgift att bedöma situationen och avgöra om barnet kan träffa den andra föräldern. Om det finns risk för att mötena inte är trygga bör man försöka komma överens om villkoren för umgängesrätten på nytt. Vid behov kan det avtalas om att besöken ordnas på en mötesplats.

Läs mer om mötesplatser

Du kan inte hindra träffar utan en godtagbar anledning. 

Om barnets trygghet äventyras vid avtal om eller beslut om umgängesrätt kan barnet träffa en annan förälder med stöd eller övervakning. Förutsättningarna för att stödda eller övervakade träffar ska kunna genomföras är att man har kommit överens om dem genom ett bekräftat avtal eller ett domstolsbeslut. 

Ett övervakat möte kan ordnas till exempel när det har förekommit våld eller hot om kidnappning i familjen. Den person som övervakar umgänget befinner sig under hela träffen i samma lokal, eller så att personen ständigt ser och hör föräldern och barnet. 

Umgänge kan dock ordnas med stöd, när detta behövs i föräldraskapet eller det finns brist på förtroende mellan föräldrarna. Då finns en utomstående person tillgänglig vid behov. Personen ser till att träffen inleds och avslutas och följer situationen. Stödet garanterar att mötet sker enligt barnets intresse. 

Ett övervakat byte kan ordnas till exempel när det finns besöksförbud mellan föräldrarna eller när barnets byten upprepade gånger lett till gräl. Målet med de övervakade bytena är att säkerställa att barnet tryggt kan överlämnas till den andra föräldern. 

Om umgängesföräldern upprepade gånger försummar träffarna kan de inte längre nödvändigtvis anses vara i enlighet med barnets bästa. Återkommande besvikelser och att vänta förgäves kan leda till att umgängesrätten de facto strider mot barnets intresse. 

En umgängesförälder bör inse att det inte är fråga om en rättighet som hen kan tillämpa hur som helst. Det är däremot fråga om en skyldighet och att försumma den upprepade gånger kan leda till att umgängesrätten inskränks. 

Om umgängesrätten inte längre är förenlig med barnets bästa, kan tingsrätten förvägra umgängesrätten. 

I en sådan situation är det bäst att du kontaktar oss, eller att du tillsammans med den andra föräldern ansöker om medling i familjefrågor. 

Om det behövs, båda två. Det lönar sig att diskutera och försöka komma överens tillsammans. Om någondera av föräldrarna flyttar längre bort kan det vara befogat att diskutera umgängesrätten på nytt och att samtidigt avtala om att dela resekostnaderna för träffarna. 

Om kostnaderna på grund av avståndet är mycket höga, kan kostnaderna beaktas i beräkningen av underhållsbidraget. 

Föräldern med umgängesrätt kan ha barnet hos sig endast inom de gränser som fastställts för umgängesrätten om inte föräldrarna kommit överens om annat. 

Om beslutet eller avtalet inte följs kan man kräva verkställighet av beslutet eller avtalet i domstol. Barnets primära vårdnadshavare kan kräva att få barnet till sig genom att lämna in en skriftlig ansökan om detta till tingsrättens kansli. 

Om du är orolig för ditt barns situation, kontakta socialjouren. Om det finns risk för att barnet kidnappas eller förs ur landet, kontakta polisen. 

Underhåll av barn och stöd dom FPA betalar

Underhållsbidrag är ett månatligt belopp som umgängesföräldern betalar för barnet, och på detta sätt sköter sin del av barnets underhåll. Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller tingsrättens dom. 

Underhållsstödet är däremot ett belopp som FPA månatligen betalar till barnet, om den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidrag eller om underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än underhållsstödets belopp. 

Man har rätt till FPA:s stöd även när barnet inte har en annan underhållsskyldig förälder, exempelvis om barnet adopterats av en person eller faderskapet inte har bekräftats. 

Underhållsbidrag betalas när barnet inte bor permanent hos en förälder och föräldern inte på annat sätt deltar i barnets underhåll. Underhållsbidragets belopp och betalningssätt fastställs genom avtal eller dom. 

Den förälder som efter skilsmässan inte längre bor på samma adress som barnet betalar underhållsbidrag åt den förälder hos vilket barnet är bosatt. 

När barnet bor växelvis hos båda, kan det beslutas att underhållsbidraget eventuellt ska betalas av den ena föräldern, oavsett hos vilken förälder barnet är skrivet. 

 

I lagen om underhåll av barn föreskrivs om underhållet. Enligt lagen svarar föräldrarna för barnets underhåll, enligt deras förmåga. 

Vid bedömningen av föräldrarnas underhållsförmåga beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete. Också disponibla medel samt annat underhållsansvar beaktas. Barnets förmåga och möjligheter att själv svara för sitt uppehälle beaktas likaså. 

Justitieministeriet har publicerat instruktioner för att beräkna underhållsbidrag(Länk leder till extern tjänst)

Det är bra om du och den andra föräldern tar med verifikaten enligt följande lista. De ska vid behov hjälpa till att visa att uppgifterna är korrekta. 

Dessa verifikat behövs även då den betalningsskyldiga bedömer sin betalningsförmåga och föreslår att underhållet ska sänkas. 

Verifikat: 

Ett gällande underhållsavtal eller tingsrättens beslut, om dessa dokument inte redan delgetts kommunen. 

 • det senaste beskattningsbeslutet 
 • uppdaterad utredning om löneinkomsterna för innevarande år och löneinkomsten för hela föregående år  
 • utredning om inkomster från näringsverksamhet  
 • beslut och betalningsanmälan om pensionsinkomst 
 • beslut och betalningsanmälan om sociala förmåner  
 • verifikat över övriga inkomster 
 • intyg över studiernas längd och beslut om studiestöd 
 • verifikat över amortering och ränta på studielån 
 • verifikat över boendekostnaderna för stadigvarande bostad  
 • utredning om arbetsresor 
 • eventuellt beslut om utkomststöd 
 • verifikat över kostnader för barnets hobbyer samt dagvårdsavgifter  

Vid behov kan socialmyndigheten kontrollera föräldrarnas löne- och förmånsuppgifter i inkomstregistret.  

Om barnet bor med dig och den andra föräldern inte betalar underhåll trots sin skyldighet ska du skicka det styrkta underhållsavtalet till FPA och ansöka om underhållsstöd på grund av försummelse. 

Underhållsbidraget kan även krävas via utmätning. 

En förälder kan inte ensidigt besluta om att inte betala underhåll. 

Det finns inget sådant. Med minimibidrag avses vanligen FPA:s underhållsstöd. Kontrollera det aktuella beloppet på FPA:s sajt 

Läs mer på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Ja, om någondera förälderns underhållsförmåga eller behovet av underhåll väsentligt förändras. Dessutom förutsätts att ändringen inte är kortvarig och att den är skälig såväl för barnet som för betalaren. 

Underhållsbidraget kan ändras genom ett bekräftat avtal. Ändring kan sökas i tingsrätten, om föräldrarna inte kan nå enighet. 

Den som mottar underhållsbidraget använder det till barnets utgifter. 

Utgångsläget är att underhållet betalas åt ett minderårigt barns vårdnadshavare. Om barnet inte har fyllt 18 år och bor själv, kan föräldrarna avtala om att betala underhållet åt barnet. 

Utbildningsbidrag till ett barn som fyllt 18 år betalas till dess eget bankkonto. 

En tjänsteperson eller tingsrättens domare bestämmer barnets behov av underhåll i enlighet med justitieministeriets anvisning. Med andra ord är det inte upp till dig eller den andra föräldern att bestämma hur mycket som behövs, och beloppet kan inte vara vad som helst. 

Om ytterligare förhandlingar inte heller hjälper, kontakta rättshjälpsbyrån eller en advokat. Underhållsbidragets belopp och betalningssätt ska i så fall bekräftas av tingsrätten. 

Tveka inte att inleda ärendet i tingsrätten. Det är nämligen barnets rättigheter som står på spel. 

Om omständigheterna förändras väsentligt, kan det också vara motiverat att sänka beloppet. Såsom betalande förälder kan du även föra frågan om underhållsbidrag till tingsrätten. 

För att väcka talan i ett dylikt fall, be om hjälp av rättshjälpsbyrån eller en privat advokat. 

Om underhållsbidraget är för stort i förhållande till dina inkomster kan du tillsammans med den andra föräldern boka tid i socialtjänsten. 

Det finns två förutsättningar för att ändra underhållet. 

1. Omständigheterna har förändrats väsentligt sedan underhållet bekräftades, och denna förändring är inte tillfällig.  

2. Det är skäligt att ändra underhållsbidraget. 

Den förälder som barnet bor hos kan ansöka om underhållsstöd på grund av försummelse hos FPA. Efter detta kan du inte längre betala underhållsbidrag åt boendeföräldern utan det ska betalas åt FPA. 

Gör en betalningsplan med FPA. Om dina inkomster är mycket låga kan du ha rätt att i efterhand av FPA bli befriad från den ackumulerade underhållsskulden. 

Skyldigheten att betala underhållsbidrag upphör den dag barnet fyller 18. 

Beakta att enligt lagen ska föräldrarna ansvara för kostnader i samband med barnets utbildning även efter att barnet har fyllt 18 år. 

Denna skyldighet åligger båda föräldrarna, om det anses skäligt. Åtminstone i fråga om en ung person som går i gymnasiet är vardera föräldern ansvarig både för de egentliga studieutgifterna och för levnadskostnaderna under utbildningen.  

Förutsättningarna för att få underhållsstöd fastställs i lag och stödet beviljas av FPA. 

På FPA:s webbplats finns detaljerad information om förutsättningarna för beviljande och ansökningsförfarandet. 

Läs mer på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Kontakta FPA för att ansöka om familjepension eftersom skyldigheten att betala underhållsbidrag eller -stöd upphör när den underhållsskyldiga dör.