Tietosuojaselosteet / Integritetspolicyer / Data protection notices

Helsingin kaupunki kerää henkilötietoja eri käyttötarkoitusten mukaan. Henkilötietojen käsittelystä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka on lueteltu tällä sivulla toimialoittain. Löydät selosteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tietoja voidaan luovuttaa tieteellisiin ja historiallisiin tutkimustarkoituksiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja myös muihin näihin verrattaviin tarkoituksiin, mikäli kyseistä rekisteriä koskevan lainsäädännön, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Henkilötietoja käsitellään myös henkilörekistereihin kohdistuneiden tietopyyntöjen ja tietoturvaloukkausten yhteydessä.

På svenska

Helsingfors stad samlar personuppgifter i register efter uppgifternas användningssyfte. Personregistren har registerbeskrivningar som räknas upp sektorsvis på den här sidan. Uppgifter kan överlåtas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål samt statistiska ändamål och även andra jämförbara ändamål, om förutsättningarna för utlämning av data som upptas i lagstiftningen gällande det ifrågavarande registret, EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppfylls. Personuppgifter behandlas även när någon begär information ur personregistren och i samband med personuppgiftsincidenter.

In English

The City of Helsinki collects personal data to different registers according to the purposes of use of the data. The personal data registers have file descriptions, which have been listed on this page according to the divisions. Data may be disclosed for scientific and historic research purposes and for statistical purposes, and for other comparable purposes as well, if the requirements for disclosure in the legislation concerning the register in question, the General Data Protection Regulation (EU), the Data Protection Act and in the Act on Openness of Government Activities are met. Personal data are also processed in case of data requests to and security breaches against personal data filing systems.

Centralförvaltningen

Stadskansliet

Utlåningsregister (pdf)

Medlemsregister över kundgruppen och kundundersökningsplattformen (pdf) 

Bidragsregister (pdf)

Rådgivningstjänst på distans och tidsbokningstjänst för grupper för internationella experter (pdf)

Helsingfors stads kundregister för digitala stöd (pdf)

Helsingfors stads intressebevakningsregister (pdf)

Intressekontoret (pdf)

Behandling av personuppgifter inom Business Helsinkis kundrelationer och partnerskap (pdf)

Behandling av personuppgifter i Helsingfors sysselsättningstjänsters webbenkäter (pdf)

IT-tjänstestyrningsregister (pdf)

Kundregister för offentliga arbetskraftstjänster (kommunförsöket med sysselsättning (pdf)

Hantering av stadskansliets bibliotekskunder (pdf)

Register över stadskansliets evenemangshantering (pdf)

Register över stadskansliets kommunikation och marknadsföring (pdf)

Register över kontaktuppgifter vid Stadsakademins kommunikation (pdf)

Stadskoncernens ägaruppgiftsregister (pdf)

Kommunalkalendern (pdf)

Dataskyddsbeskrivning Linked Registration (pdf)

Navigatorn (pdf)

Rättstjänstens kundregister (pdf)

Dataskyddsbeskrivning OmaStadi

Register för tjänstedesign (pdf)

Deltagarregister för programmet för makar (Spouse Program) (pdf)

Huvudstadsregionens register över verksamhetsställen och service (pdf)

Registret för intern rapporteringskanal (pdf)

Register över e-tjänster (pdf)

Dataregister över statistik och forskningsverksamhet (pdf)

Registret för sysselsättningstjänster (pdf)

Stöd- och rådgivningstjänster till företag samt turistrådgivning (pdf)

Työterveysliikelaitos

Potilastietorekisteri (pdf)

Affärsverket företagshälsan

Patientregister (pdf)

Kaupunkiympäristön toimiala

Ajoneuvojen siirto- ja siirtokorvauspäätösrekisteri(pdf)

Alueiden käytön lupa- ja vuokrausasioiden asiakasrekisteri (pdf)

ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan asiakasrekisteri (pdf)

Asumisoikeusasuntojen hakijarekisteri (pdf)

Asumisoikeusnumeroiden ja -asuntojen asiakasrekisteri (pdf)

Asumisterveysvalvonnan asiakasrekisteri (pdf)

Autohotellin asiakasrekisteri (pdf)

Elintarvikevalvonnan asiakasrekisteri (pdf)

Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan asiakasrekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin asuntotuotannon Hitas-asuntojen hakijarekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelun tilaisuuksien ja koulutusten osallistujarekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tiloihin liittyvien rakennushankkeiden rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilojen hallinnan omistamisen ja ylläpidon rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin liikennejärjestelmän kehittämisen rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin liikenteenseurantakamerajärjestelmän rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin omistamien tilojen hallinnan ja omistamisen rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja yleisten alueiden hankintojen rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin Smart Junction -liikennekamerajärjestelmän rekisteri (pdf)

Helsingin kaupungin tilojen järjestämisen ja hankinnan rekisteri (pdf)

HITAS-palvelujen asunto- ja omistajarekisteri (pdf)

Ihku-laskentapalvelun rekisteri (pdf)

Kaavoitus-, poikkeamismenettely-, suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuskieltoprosessien lähtötietojen, vireilletulon, osallisuuden ja palautteiden rekisteri (pdf)

Kartta- ja paikkatietoaineistojen tilausten asiakasrekisteri (pdf)

Katu-, puisto- ja ulkovalaistushankkeiden projektipankin käyttäjätunnusten hallinnan rekisteri (pdf)

Kaupanvahvistuksen asiakasrekisteri (pdf)

Kaupunkimittauksen rakennusvalvonta- ja mittauspalveluiden asiakasrekisteri (pdf)

Kaupunkitekniikan rekisteri (pdf)

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun prosessien ja niihin liittyvän osallisuuden ja palautteiden rekisteri (pdf)

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelun kontaktienhallinta (pdf)

Kaupunkiympäristön toimialan asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri (pdf)

Kaupunkiympäristön toimialan hankintapalveluiden asiakasrekisteri (pdf)

Kaupunkiympäristön toimialan lakipalveluiden asiakasrekisteri (pdf)

Kaupunkiympäristön toimialan tarjoamien palveluiden sähköisen ajanvarauksen asiakasrekisteri (pdf)

Kehittäjäraadin ja yritysten yhteystietolistojen rekisteri (pdf)

Kevätsiivoustalkoorekisteri (pdf)

Kiinteistönmuodostuksen rekisteri (pdf)

Kruunusillat-hankkeen sidosryhmäviestinnän sekä asiakaspalautteiden rekisteri (pdf)

Liikenne- ja katusuunnittelun rekisteri (pdf)

Liikennepalautteiden rekisteri (pdf)

Liikennevalojen vika- ja vaurioilmoitusten rekisteri (pdf)

Luontotietojärjestelmän havaitsijarekisteri (pdf)

Maalämmön rakentamisen rekisteri (pdf)

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sidosryhmien yhteysrekisteri (pdf)

Maksullisen pysäköinnin ja pysäköintitunnusten asiakasrekisteri (pdf)

Osoitenumerointi-ilmoistusten rekisteri (pdf)

Puistokummirekisteri (pdf)

Pysäköintivirhemaksurekisteri (pdf)

Rakennustyömaiden työntekijöiden työmaarekisteri (pdf)

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn asiakasrekisteri (pdf)

Rakennusvalvonnan rakennustyönaikaisen valvonnan rekisteri (pdf)

Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisteri (pdf)

Ruokamyrkytysepäilyjen asiakasrekisteri (pdf)

Sisäilma-, ympäristö- ja energia-asioiden konsulttirekisteri (pdf)

SOTE-erityisryhmien asuntojen asiakasrekisteri (pdf)

Talousvesivalvonnan asiakasrekisteri (pdf)

Tekonurmien hyötykäytön selvityshankkeen yhteisrekisteri (pdf)

Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan asiakasrekisteri (pdf)

Tonttien hankinnan ja luovutuksen asiakasrekisteri (pdf)

Tukkutorin asiakasrekisteri (pdf)

Vapaarahoitteisten asuntojen asiakasrekisteri (pdf)

Verotietojen rekisteri (pdf)

Vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasrekisteri (pdf)

Yleisten alueiden asiakasrekisteri (pdf)

Ympäristönsuojeluun liittyvä tutkimuksen ja tiedonkeruun rekisteri (pdf)

Ympäristövalvonnan rekisteri (pdf)

Ympäristönsuojeluyksikön asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri (pdf)

Östersundomin kaavoitusasioiden asiakaspalvelurekisteri (pdf)

Stadsmiljösektorn

Registret över för flyttning av fordon och över beslut om flyttningskostnader (pdf)

Kundregister för tillstånds- och uthyrningsärenden inom områdesanvändning (pdf)

Klientregister över övervakningen av val av invånare till ARAhyresbostäder (pdf)

Register över sökande till bostadsrättsbostäder inom Helsingfors stads bostadsproduktion (pdf)

Klientregister över bostadsrättsnummer och -bostäder (pdf)

Kundregister för boendehälsoövervakning (pdf)

Bilhotellets klientregister (pdf)

Livsmedelstillsynens kundregister (pdf)

Kundregister för tillsyn av djurskydd och djursjukdomar (pdf)

Register över sökande till Hitas-bostäder inom Helsingfors stads bostadsproduktion (pdf)

Deltagarregister för evenemang och utbildningar för allmän planering av markanvändning inom Helsingfors stads stadsmiljösektor (pdf)

Utveckling av Helsingfors stads trafiksystem (pdf)

Register för Helsingfors stads kamerasystem för trafikövervakning (pdf)

Register över förvaltning och ägande av lokaler i Helsingfors stads ägo (pdf)

Register över lokaler som Helsingfors stad låtit bygga och över upphandlingar av allmänna områden (pdf)

Register för Helsingfors stads Smart Junction trafikkamerasystem (pdf)

Register över organisering och upphandling av Helsingfors stads lokaler (pdf)

Bostads- och ägarregister för Hitas-tjänsterna (pdf)

Register för utgångsuppgifter, inledning, delaktighet och respons visavi processerna för planläggning, undantagsförfarande, planeringsbehovsavgörande och byggförbud (pdf)

Kundregister för kart- och geodatabeställningar (pdf)

Register för hantering av användaruppgifter för projektbanken för gatu-, park- och utebelysningsprojekt (pdf)

Köpvittnets kundregister (pdf)

Kundregister för stadsmätningens byggnadstillsyns- och mätningstjänster (pdf)

Stadstekniskt register (pdf)

Register för processer för stadsrums- och landskapsplanering samt relaterad delaktighet och respons (pdf)

Kontakthantering för stadsmiljosektorns kundservice (pdf)

Stadsmiljösektorns register för kundkommunikation och marknadsföring (pdf)

Kundregister for stadsmiljosektorns upphandlingstjanster (pdf)

Kundregister för stadsmiljösektorns juridiska tjänster (pdf)

Kundregister för den elektroniska tidsbokningen till stadsmiljösektorns tjänster (pdf)

Register över utvecklarrådet och företagens kontaktuppgiftslistor (pdf)

Register för vårstädningstalkon (pdf)

Register för fastighetsbildning (pdf)

Register över trafik- och gatuplanering i Helsingfors stad (pdf)

Register för utveckling av Helsingfors stads trafiksystem (pdf)

Register över trafikresponser (pdf)

Register för anmälning av fel och skador på trafikljus (pdf)

Naturdatasystemets observatörregister (pdf)

Kundregister för byggnad av jordvärme (pdf)

Kontaktregister för Tomter och utveckling av markegendomtjänstens (pdf)

Klientregister över avgiftsbelagd parkering och parkeringstillstånd (pdf)

Kundregister för anmälan av adressnumrering (pdf)

Register över parkfaddrar (pdf)

Register över parkeringsböter (pdf)

Kundregister för handläggning av tillstånd inom byggnadstillsynen (pdf)

Register för byggnadstillsynens tillsyn under byggnadsarbetet (pdf)

Register för byggnadstillsyn samt tillsyn av byggnadsunderhåll och -användning (pdf)

Kundregister för matförgiftningsmisstankar (pdf)

Konsultregister för inomhuslufts-, miljö- och energifrågor (pdf)

Klientregister för specialgrupper inom social- och hälsovården (pdf)

Kundregister för tillsyn av hushållsvatten (pdf)

Gemensamt register för utredningsprojektet för återvinning av konstgräs (pdf)

Kundregister för hälsoskydd och tobaksövervakning (pdf)

Kundregister för anskaffning och överlåtelse av tomter (pdf)

Partitorgets kundregister (pdf)

Klientregister för bostäder med fri finansiering (pdf)

Klientregister över övervakningen av val av invånare till hyresbostäder (pdf)

Kundregister för allmänna områden (pdf)

Register för forskning och datainsamling om miljöskydd (pdf)

Miljötillsynens register (pdf)

Register över miljöskyddsenhetens kundkommunikation och marknadsföring (pdf)

Kundtjänstregistret för planläggningsärenden i Östersundom (pdf)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri (pdf)

HAM näyttelylainarekisteri (pdf)

Harrastamisen Suomen malli (pdf)

Helmet-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf)

Henkilörekisteri Nuorten Ääni -toimitus (pdf)

Julkisen taiteen portfoliohaun rekisteri (pdf)

Kaupunginmuseon ja HAM Helsingin taidemuseosäätiön kokoelmanhallintarekisteri (pdf)

Kaupunginmuseon kuvapalvelurekisteri (Helsinkikuvia.fi, pdf)

Kaupunginorkesterin lipunmyynnin asiakasrekisteri (pdf)

Kaupunginorkesterin teos- ja esitystietorekisteri (pdf)

Kaupunginorkesterin toiminnanohjausrekisteri (OPAS, pdf)

Lukuvalmentaja 2. asteen opettajille -palvelu (pdf)

Kirjaston Lukuvalmentaja junior -palvelun rekisteri (pdf)

Kirjastopalvelujen asiakastyöasema- ja tulostusrekisteri (pdf)

Kirjastopalvelujen infonäyttörekisteri (pdf)

Kirjastopalvelujen Kotikirjaston asiakasrekisteri (Kotikirjasto, pdf)

Kirjastot.fi-emosivuston käyttäjärekisteri (pdf)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestinnän ja markkinoinnin asiakas- ja sidosryhmärekisteri (pdf)

Kulttuurin kummilapset -kummiperherekisteri (pdf)

Kulttuuripalvelujen tilavaraus- ja asiakasrekisteri (pdf)

Kultus.fi (pdf)

Leirikeskusten tilavaraukset (pdf)

Liikunnan omavalvontatilojen avaintenluovutusrekisteri (pdf)

Liikuntakoutsaus-rekisteri (pdf)

Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri (pdf)

Liikuntapalvelujen liikuntaneuvonta (pdf)

Liikuntapalvelujen vuokrauksenhallintarekisteri (pdf)

Nuorisopalvelujen harrastushakurekisteri (pdf)

Nuorisopalvelujen jäsenrekisteri (pdf)

Nuorisopalvelujen kesätyösetelirekisteri (pdf)

Nuorisopalvelujen suunnitelmallinen tuki (pdf)

Nuorten vaalit (pdf)

Rastila Camping asiakasrekisteri (pdf)

Tilavarauspalvelu Varaamon asiakasrekisteri (pdf)

Toimialan palvelujen kuvauslupien ja kuvien julkaisulupien henkilörekisteri (pdf)

Toimialan tapahtumien, kampanjoiden, arvontojen ja kilpailuiden osallistujatietorekisteri (pdf)

Vapaaehtoistyön rekisteri (pdf)

Venepaikkojen varausrekisteri (pdf)

Kultur- och fritidssektorn

Klientregister för det uppsökande ungdomsarbetet (pdf)

HAM utställningslåneregister (pdf)

Finlandsmodellen for hobbyverksamhet (pdf)

Helmet-bibliotekens kundregister (pdf)

Personregister Redaktionen De ungas röst (pdf)

Register för portföljansökningar inom offentlig konst (pdf)

Stadsmuseets och Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseums register över samlingshantering (pdf)

Stadsmuseets bildtjänstregister (Helsinkikuvia.fi, pdf)

Kundregister for stadsorkesterns biljettförsäljning (pdf)

Stadsorkesterns register över verk och framföranden (pdf)

Stadsorkesterns register för verksamhetsstyrning (OPAS, pdf)

Register för bibliotekets tjänst Läsinspiratören för lärare pa andra stadiet (pdf)

Register för bibliotekets tjänst Läsinspiratör Junior (pdf)

Bibliotekstjänsternas kundarbetsstations- och utskriftsregister (pdf)

Bibliotekstjänsternas infovyregister (pdf)

Kundregister för bibliotekstjänsternas Hembibliotek (Hembiblioteket, pdf)

Användarregister för moderwebbplatsen Biblioteken.fi (pdf)

Kund- och intressegruppregister för kultur- och fritidssektorns kommunikation och marknadsföring (pdf)

Kulturens fadderbarn – register över fadderfamiljerna (pdf)

Kulturtjänsternas lokalboknings- och kundregister (pdf)

Kultus.fi (pdf)

Lokalbokningar i lägercenter (pdf)

Register över överlåtelse av nycklar till motionslokaler med egenkontroll (pdf)

Motionscoachning (pdf)

Idrottstjänsternas klientregister (pdf)

Idrottstjänsternas idrottsrådgivning (pdf)

Idrottstjänsternas hyresförvaltningsregister (pdf)

Ungdomstjänsternas register för sökning av fritidsaktiviteter (pdf)

Medlemsregister för ungdomstjänsterna (pdf)

Ungdomstjänsternas register för sommarjobbssedlar (pdf)

Ungdomstjänsternas planmässiga stöd (pdf)

Val till ungdomsrådet (pdf)

Rastböle Camping kundregister (pdf)

Lokalbokningstjänsten Varaamos kundregister (pdf)

Sektortjänsternas personregister över fotograferingstillstånd och publiceringstillstånd för fotografier (pdf)

Deltagarregister för kultur- och fritidssektorns evenemang, kampanjer, utlottningar och tävlingar (pdf)

Register för frivilligarbetet (pdf)

Register för reserverade båtplatser (pdf)

Culture and Leisure Division

Outreach youth work client data file (pdf)

HAM exhibition loan data file (pdf)

The Finnish model for leisure activities (pdf)

Customer register of the Helmet libraries (pdf)

Personal data file Nuorten Ääni editorial board (pdf)

Data file for the portfolio-based public art application process (pdf)

Collection management data file of the City Museum (pdf)

City Museum image service data file (Helsinkiphotos.fi, pdf)

Helsinki Philharmonic Orchestra's customer register for ticket sales

Helsinki Philharmonic Orchestra’s data file of works and performances (pdf)

Helsinki Philharmonic Orchestra resource planning data file (OPAS, pdf)

The library’s Reading Coach Junior service data file (pdf)

Library services client workstation and printing data file (pdf)

Library services information display data file (pdf)

Library services’ home library customer data file (pdf)

Libraries.fi parent site user data file (pdf)

Culture and Leisure Division’s customer and stakeholder data file for communications and marketing (pdf)

Culture Kids sponsor family data file (pdf)

Facility reservation and customer data file of cultural services (pdf)

Kultus.fi (pdf)

Space reservations for camp centres (pdf)

Keyholder register for self-supervised sports facilities (pdf)

Exercise guidance (pdf)

Sports services customer data file (pdf)

Sports services rental management data file (pdf)

Youth services hobby search data file (pdf)

Youth services membership data file (pdf)

Youth services summer job voucher data file (pdf)

Youth Services' planned support (pdf)

Youth Council Elections (pdf)

Rastila Camping customer data file (pdf)

Art Museum collection management data file (pdf)

Customer data file of the Varaamo premises reservation service (psf) 

Personal data file on photography and publication consent in sector services (pdf)

Data file of participants in events, campaigns, lotteries and competitions organised by the Culture and Leisure Division (pdf)

Volunteer work data file (pdf)

Boat berth reservation data file (pdf)

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Kundregister för projektet Helsingforshjälpen (pdf)

Register över servicedesign för ett hälso- och välfärdsfrämjande servicekoncept (pdf)

Klientregister för tjänster för äldre (pdf)

Klientregister för mottagning av invandrare som erhåller internationellt skydd och vissa andra invandrare (pdf)

Hemvårdens klientregister (pdf)

Kundregister för projektet Barn-SIB (pdf)

Klientregister för service för barnfamiljer (pdf)

Klientregister över barnskyddsanmälningar (pdf)

Barnskyddets register (pdf)

Klientregister för familjerättsliga tjänster (pdf)

Patientregister (pdf)

Missbrukartjänsternas klientregister (pdf)

Social- och patientombudsmännens klientregister (pdf)

Register över bedömning av servicebehovet inom social- och hälsovården (pdf)

Register för social- och hälsovårdssektorns kommunikation (pdf)

Smittspårningens fallspecifika register (pdf)

Register för bedömning av servicebehovet inom hälsovården (pdf)

Klientregister för service för personer i arbetsför ålder (pdf)

Handikappservicens klientregister (pdf)

Räddningsverket 

Lagring av situationsbild som inhämtats från de operativa enheterna (pdf)

Planering av operativa personresurser (pdf)

Uppföljning av brandmännens fysiska arbetsförmåga (pdf)

Ledning och utveckling av brandsynsverksamheten (pdf)

Räddningsskolans förvaltning (pdf)

Planering och utveckling av räddningsfunktionen (pdf)

Riskanalys samt statistik och forskningsverksamhet (pdf)

Vattendykning (pdf)