Hyppää pääsisältöön

Innovaatiorahasto

Innovaatiorahasto on Helsingin elinkeinoja ja osaamista vahvistaville investointihankkeille ja projekteille tarkoitettu rahasto. Voit hakea rahoitusta kaupungin toimialoille ja keskushallinnolle, tytäryhteisölle sekä muun muassa korkeakoululle, yritykselle tai rekisteröidyn yhdistyksen innovaatiotoimintaan.

Tällä sivulla

Hanke- ja projektihakemukset käsittelee neljästi vuodessa kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.  Päätökset rahaston käytöstä tehdään innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti (pdf).  

Voit hakea rahoitusta, jos edustat kaupungin toimialaa toimialaa, keskushallintoa, tytäryhteisäö tai kaupunkikonsernin ulkopuolista toimijaa kuten korkeakoulua, yritystä tai rekisteröity yhdistystä. Kaikilla hankkeilla tulee olla säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja. 

Kaupungin toimialojen toteuttamilla hankkeilla pitää olla toimialajohtajan hyväksyntä.

Keskushallinnon toteuttamilla hankkeilla tulee olla osaston johtajan tai liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksyntä. 

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöillä tulee olla sitoutuminen kaupungin toimialalta tai keskushallinnosta.  

Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla (korkeakoulu, yritys tai rekisteröity yhdistys) tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Hakijana täytät innovaatiorahaston hakemuksessa kohdan, josta ilmenee kaupunkiorganisaation sitoutuminen hankkeeseen. Yhteistyösitoumuksen antaneen kaupungin edustajan on varauduttava esittämään hanketta innovaatiorahaston arviointi- ja päätösprosessin yhteydessä.  

Sulje

Keskeisin rahoitushakemusten arviointiperuste on hankkeen kyky vahvistaa Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa. Rahoitus suunnataan tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja kilpailukykyä luoviin kehitys-, innovaatio- ja kokeiluhankkeisiin sekä niihin liittyvien investointien rahoittamiseen.  

Rahoitettavien hankkeiden tulee: 

 • mahdollistaa uusi markkinaehtoinen liiketoiminta
 • mahdollistaa uusien yrityksien, työpaikkojen, verotulon ja osaamisen syntyminen
 • tukea Helsingin kaupunkistrategiaa

Rahoituksella voidaan myös mahdollistaa innovaatiotoimintaa ja uutta kasvuhakuista liiketoimintaa tukevia palveluita.  

Tavoitteena on, että innovaatiorahastosta rahoitetut hankkeet luovat mahdollisuuksia uusien, erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisten ratkaisujen syntymiselle  - kuten tuotteet, palvelut tai liiketoimintamallit - esimerkiksi kehittämällä innovaatioympäristöjä, luomalla kokeilualustoja ja edistämällä yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja että niillä on selkeä rooli osana laajempaa innovaatio- ja elinkeinopoliittista kokonaisuutta. 

Sulje

Hankehakemusten arvioinnissa huomioidaan

 • hankkeen toteutettavuus ja vaikuttavuuspotentiaali
 • hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen
 • hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä hankkeiden kyky tukea kaupungin ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan lähtökohtaisesti hankkeita, joiden vaikuttavuuden arvioidaan olevan merkittävä, joiden toteutuskelpoisuus ja kypsyys voidaan uskottavasti todentaa, jotka ovat useampivuotisia ja joiden toteuttajatahot voivat osoittaa hankkeelle riittävästi resursseja ja kykyä hallita hankkeeseen liittyviä riskejä ja hankkeen kokonaisvaltaista toteutusta. Tuloksia on voitava käyttää tai skaalata esimerkiksi jatkohankkeissa.

Innovaatiorahastosta voidaan myös pienmuotoisesti ja lyhytkestoisesti rahoittaa merkittäviä vaikuttavuuspotentiaalia omaavia hankkeita, joiden vaikuttavuutta, toteutuskelpoisuutta tai kypsyyttä ei voida vielä hakuvaiheessa kattavasti todentaa. Rahoituksen kohteena voi tällöin olla esimerkiksi esiselvityshankkeet, pienet kokeilut ja hankkeet, joissa tunnistetaan epävarmuustekijöitä tai riskejä.
Innovaatiorahastosta ei rahoiteta hankkeita, joiden pääfokuksena on yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehitys tai jotka ovat luonteeltaan kaupungin perustoimintaa.

Innovaatiorahastosta ei rahoiteta hankkeita, joiden pääfokuksena on yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehitys tai jotka ovat luonteeltaan kaupungin perustoimintaa.

Sulje

Innovaatiorahaston varoja voi hakea hankkeille ympäri vuoden. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee kuitenkin lähtökohtaisesti hankehakemuksia kokouksissaan neljä kertaa vuodessa. Näissä kokouksissa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. 

Kevään 2022 rahoitushakujen käsittelyajat:

 • hakemukset, jotka jätetään viimeistään maanantaina 14.2.2022 ehtivät huhtikuun käsittelyyn
 • hakemukset, jotka jätetään viimeistään torstaina 14.4.2022 ehtivät kesäkuun käsittelyyn

Syksyn 2022 rahoitushakujen käsittelyajat:

 • hakemukset, jotka jätetään viimeistään keskiviikkona 31.8.2022 ehtivät lokakuun käsittelyyn
 • hakemukset, jotka jätetään viimeistään perjantaina 7.10.2022 ehtivät joulukuun käsittelyyn

Nopeaa reagointia vaativia hankehakemuksia voidaan poikkeustapauksissa käsitellä myös muulloin. Elinkeinojaosto voi jatkuvan haun rinnalla päättää rahoitushakujen kohdistamisesta tietyn tyyppisiin tai teemaisiin hankkeisiin.

Sulje

Kesän ja syksyn 2022 aikana järjestetään kolme hakuklinikkaa, joissa tarjoamme lisätietoa Innovaatiorahaston rahoituksesta ja hakemisesta.

Klinikat järjestetään hybriditapahtumina Teams-kokouksina sekä Kaupungintalon Ratikka-kokoustilassa (Pohjoisesplanadi 11-13).

 • Perjantaina 17.6. klo 10-11.30
 • Perjantaina 12.8. klo 10-11.30
 • Perjantaina 30.9. klo 10-11.30

Pyydämme ilmoittautumaan klinikoihin sähköpostitse: innovaatiorahasto@hel.fi

Sulje

Jätä hankehakemus hakulomakkeella ja budjettiesityspohjalla. Huomioi, että hakulomaketta kehitetään. Varmista ennen hakemuksen jättöä, että käytät viimeisintä lomakeversiota. 

Innovaatiorahaston hakulomake (doc)  

Budjettiesityspohja (xlsx) 

Hakemuksia voit jättää suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös englanniksi, mutta hakemuksessa pitää olla tiivistelmä jommallakummalla kotimaisella kielellä. Päätösvalmistelussa käytetään kotimaisia kieliä.

Toimita hakemus sähköpostitse Helsingin kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi ja kopiona osoitteeseen innovaatiorahasto@hel.fi 

Innovaatiorahaston hakulomaketta ja -prosessia kehitetään parhaillaan. Otamme mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia osoitteessa innovaatiorahasto@hel.fi.

 

Sulje

Rahaston käytöstä ja rahoituksen myöntämisestä päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Elinkeinojaosto on määritellyt innovaatiorahaston käytön periaatteet (pdf) kokouksessaan 8.11.2021 ja noudattaa niitä Kaupungin kirjanpidollisten rahastojen sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen (pdf) (sivu 6) mukaisesti.

Innovaatiorahastosta voidaan myöntää hankkeille joko täysimääräinen kokonaisrahoitus tai osittainen vastinrahoitus tukemaan hankkeen mahdollista muuta rahoitusta. Rahaston varoja myönnetään lähtökohtaisesti 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. 

Kaupungin ulkopuolisille toimijoille myönnetty hankerahoitus maksetaan pääsääntöisesti etukäteen vuodeksi kerrallaan. 

Kaupungin sisäisille hankkeille avataan projektirakenneosa kaupungin keskitettyjen määrärahojen yhteyteen, johon hankerahoitus varataan kalenterivuosittain hankkeen käyttöön. Hankkeiden rahoituspäätökset voivat olla ehdollisia ja edellyttää esimerkiksi, että hankkeen muu rahoitus varmistuu.

Kaupungin yrityksille tai muille taloudellista toimintaa harjoittaville yksiköille myönnetty tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Näin ollen innovaatiorahastosta yrityksille suunnatut tuet myönnetään pääsääntöisesti de minimis -tukena eli vähämerkityksisenä tukena. Katso TEM:n opas de minimis -tuista.

Kaikkien rahoitusta hakevien toimijoiden kohdalla noudatetaan seuraavaa menettelyä: Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden (6) kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.

Rahoituksen saajan on sitouduttava osoittamaan hakemuksessa ilmoittamansa omarahoitusosuus hankkeelle. Mikäli rahoituksen saaja ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa ja/tai noudattanut rahoituspäätöksen muita ehtoja, myönnetty tuki voidaan periä takaisin osittain tai kokonaisuudessaan. Myös EU:n valtiontukisääntelyn vastainen rahoitus voi tulla perittäväksi takaisin tuen saajalta.

Sulje

Innovaatiorahaston rahoitusta saaneilla hankkeilla pitää olla erillinen hankekirjanpito. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista pitää toimittaa väliraportit kerran vuodessa innovaatiorahaston väliraporttilomakkeella.

Väliraporttilomake (doc)

Lyhyempikestoisista hankkeista ei tarvitse toimittaa väliraporttia, jos hanke etenee suunnitellusti. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Hankkeiden päätyttyä rahoituksen saajan pitää toimittaa loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuukauden (ennen vuotta 2022 rahoituspäätöksen saaneilla hankkeilla on 6 kk) sisällä loppuraportointilomakkeella, ellei muusta sovita. Loppuraportissa pitää arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen. Rahoituksen saajana sitoudut myös käymään loppukeskustelun rahoittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Loppuraportointilomake (doc)

Rahoitukseltaan huomattavan suurien hankkeiden osalta innovaatiorahasto voi edellyttää ulkopuolisen arvioinnin toteuttamista hankkeen loppuraportin yhteydessä. Lisäksi kaupunki voi riskiarvioinnin perusteella edellyttää normaalin talousraportoinnin lisäksi tilintarkastuksen suorittamista.

Sulje

Hankkeissa tuotettu avoimeksi dataksi luokiteltava tieto pitää julkaista Helsinki Region Infosharen sivustolla . Julkaisusta muulla alustalla voidaan sopia erikseen. Avointa dataa voi olla esimerkiksi karttatieto, ilmastoindikaattorit, barometrit ja muu vastaava julkinen tilastotieto.

Sulje

Rahoitusta saavien yritysten ja yhdistysten pitää noudattaa hankkeisiin liittyvissä hankinnoissa hankintalakia (1397/2016) silloin, kun hankinnan tekijä saa hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli 50 prosenttia.

Hankintayksiköiden kuten kuntien ja valtion viranomaisten, yliopistojen ja hankintalain tarkoittamien julkisoikeudellisten laitosten pitää noudattaa hankintalainsäädäntöä rahoitusosuudesta riippumatta.

Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät hankinnat (kuten pienhankinnat) pitää toteuttaa kokonaistaloudellisesti tehokkaasti ja kilpailumahdollisuudet hyödyntäen. Hankintoja ei pidä maksaa innovaatiorahaston varoilla siltä osin, kun ne oleellisesti ylittävät markkinahinnan eikä tähän ole erityisperustetta. Hankkeeseen sisältyvien ostopalveluiden pitää olla kohtuullisessa suhteessa kokonaisrahoitukseen, ellei ostopalvelujen laajuudelle ole erityisperusteita.

Hankkeisiin kuuluvat mahdolliset matkat pitää tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista, ottaen huomioon matkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suorittamisen.

Matkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa pitää huomioida:

 • Matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha-, majoittumis- tai hotellikorvaus
 • Työntekijän mahdollinen matka-ajan palkka tai virkamiehen matkapäiväkorvaus ja muut matkakustannusten korvaukset
 • Kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu ajan säästö. Matkoista ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi tullut maksettavaksi, jos matka olisi tehty hankkeelle edullisimmalla tavalla.
Sulje

Yhteyshenkilöt

Erityissuunnittelija Ida Bjorkbacka

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija

ida.bjorkbacka@hel.fi

09 310 25281

Jussi Kulonpalo.

Jussi Kulonpalo, erityisasiantuntija

jussi.kulonpalo@hel.fi

09 310 36367