Tiedon yleisiä esitystapoja

Tässä käydään läpi yleisiä kuviotyyppejä ja millaisen tiedon esittämiseen niitä yleensä käytetään.

Pysty­pylväs­kuvio

Pystypylväskuviota (Excelissä pylväskaavio) käytetään etenkin aikasarjojen, mutta silloin tällöin myös jonkin muun jatkumon kuvaamiseen. Vaaka-akselille sijoitettavan muuttujan tulee siis muodostaa sarja, jolla on yksikäsitteinen järjestys: aikasarjan lisäksi esimerkiksi ikäryhmät tai tuloluokat muodostavat tällaisen jatkumon. Mikäli kuvattava muuuttuja ei muodosta jatkumoa, tulee pystypylväskuvion sijaan käyttää vaakapylväskuviota.

Pystypylväskuvio Helsingin väestökehityksestä.

Pystypylväskuvion vaihtoehtona voi useimmissa tapauksissa käyttää viivakuviota. Viivakuvioon verrattuna pylväskuvio korostaa enemmän yksittäisten datapisteiden arvoja ja niiden välistä vertailua, kun taas viivakuviossa korostuu muutoksen suunta ja nopeus. Pylväskuvion asteikkoa ei saa katkaista.

Vasemmalla pystypylväskuvio, oikealla sama tieto esitetty viivakuviona.

Vaaka­pylväs­kuvio

Vaaka- ja pystypylväskuviota käytetään keskenään erilaisiin tarkoituksiin, eivätkä ne sovellu saman aineiston kuvaamiseen. Vaakapylväskuviota (Excelissä palkkikaavio) käytetään silloin, kun kuvattava muuttuja on kategorinen, ts. kun se ei muodosta jatkumoa. Keskeisin perustelu tälle on se, että kategorinen data vaatii tavallisesti varsin pitkät nimiöt ja vaakapylväskuvio mahdollistaa niiden asettelun helposti pylvään viereen vaakasuuntaisesti. Pystypylväskuviossa taas pitkät nimiöt joudutaan kääntämään 45 tai 90 asteen kulmaan, mikä heikentää kuvion luettavuutta huomattavasti.

Vaakapylväskuvio mediaanituloista suurpiireittäin.

Vaakapylväskuvion pylväät järjestetään tavallisesti suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään, mutta myös muut järjestelytavat voivat olla perusteltuja. Pylväskuvion asteikkoa ei saa katkaista.

Sama tieto mediaanituloista suurpiireittäin esitetty vaaka- ja pystypylväänä. Väärin: pystypylväs, oikein: vaakapylväs.

Pylväs­ryhmä­kuvio

Sekä pysty- että vaakapylväskuvioissa voidaan esittää useita samaan luokkaan kuuluvia pylväitä rinnakkain, jolloin kyseessä on pylväsryhmäkuvio (Excelissä liitetty pylväs- tai palkkikaavio). Pylväsryhmäkuvion pylväät on jäsennelty luokkiin kahdella rinnakkaisella tavalla: Samaan luokkaan kuuluvia pylväitä, jotka erotellaan toisistaan väreillä kutsutaan sarjaksi ja eri sarjoihin kuuluvien, samaan luokkaan kuuluvien pylväiden muodostamaa ryvästä kutsutaan ryhmäksi.

Pylväsryhmäkuvio pääkaupunkiseudun väestöstä ikäryhmittäin.

Pylväsryhmäkuvion aineistosta antamaan vaikutelmaan vaikuttaa se, kumpi kahdesta luokittelusta kuvataan sarjoina ja kumpi ryhminä. Vasemmanpuoleisessa kuviossa sarjoina ovat ikäryhmät ja ryhminä kaupungit, oikeanpuoleisessa päinvastoin. Nyrkkisääntönä voi pitää, että pylväsryhmäkuviossa sarjoja ei pitäisi olla enempää kuin kolme, sillä tätä suurempi määrä sarjoja tekee kuviosta yleensä vaikeaselkoisen. Mikäli luokittelutapoja tarvitaan tätä useampia, on suositeltavaa käyttää jotain muuta esitystapaa, esimerkiksi toistokuviota.

Kaksi eri luokittelua samasta aineistosta pylväsryhmäkuviossa.

Summa- ja prosentti­pylväs­kuvio

Summa­pylväs­kuvio (Excelissä pinottu pylväs- tai palkkikaavio) on pysty- tai vaakapylväskuvio, jossa pylväiden osat esitetään toistensa päälle pinottuna. Prosenttipylväskuviossa (Excelissä 100 %:n pinottu pylväs- tai palkkikaavio) sarjat kuvaavat prosentuaalista jakaumaa ja kunkin kokonaisen pylvään kokonaissumma on 100 %. Kuten pylväsryhmäkuviossakin, samaan luokkaan kuuluvia pylväitä, jotka erotellaan toisistaan väreillä kutsutaan summapylväskuviossa sarjaksi. Ryhmiä summapylväskuviossa vuorostaan ovat päällekkäin pinottujen osien muodostamat kokonaiset pylväät. Samaan ryhmään kuuluvat pylväiden osat esitetään siis toistensa päälle pinottuna.

Summa- ja pylväsryhmäkuvio samasta datasta, pääkaupunkiseudun väestö ikäryhmittäin.

Summapylväskuvio ja pylväsryhmäkuvio ovat toistensa vaihtoehtoja: summapylväskuvio korostaa kokonaismääriä ja niiden vertailua, pylväsryhmäkuvio taas yksittäisten datapisteiden välistä vertailua. Prosenttipylväskuvio on suositeltu esitystapa silloin, kun halutaan vertailla useita prosentuaalisia jakaumia toisiinsa, sillä jakaumien kuvaamiseen yleisesti käytettyjen piirakkakuvioiden välinen vertailu on melko hankalaa.

Summa- ja prosenttipylväskuviot samasta datasta, pääkaupunkiseudun väestö ikäryhmittäin.

Yksikkö­symboli­kuvio

Yksikkösymbolikuvio soveltuu käyttöön silloin, kun vertailtavat luvut ovat pieniä kokonaislukuja tai kun tarkkojen arvojen vertailu ei ole tarpeen. Siinä lukuarvo visualisoidaan valitsemalla sopiva perusyksikkö, jota merkitään piktogrammilla eli kuvakkeella tai abstraktilla symbolilla kuten ympyrällä, ja jota sitten toistetaan tarvittava määrä kertoja. Kaupungille on tuotettu useita kuvakekirjastoja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joiden symboleita voidaan hyödyntää näissä kuvioissa. Yksikkösymbolikuvioa pidetään helposti ymmärrettävänä myös sellaisille lukijoille, jotka eivät ole harjaantuneita visualisointien lukijoita. Sitä suositaankin usein silloin, kun vietinnän kohteena ovat asiantuntijoiden sijaan tavalliset kaupunkilaiset. Kuvion heikkouksiin kuuluvat pyöristysvirheiden aiheuttama epätarkkuus kuvattavissa lukuarvoissa, sekä se, ettei kuviota pysty tuottamaan automaattisesti esimerkiksi Excelillä, vaan sen piirtäminen vaatii yleensä graafikon työpanosta.

Esimerkki yksikkösymbolikuviosta, jossa kaupungin henkilöstön määrä kuvattu symbolein.

Viivakuvio

Viivakuviota (Excelissä viivakaavio) käytetään samoihin tarkoituksiin kuin pystypylväskuviota: ennen kaikkea aikasarjojen, mutta joskus myös jonkin muun jatkumon kuvaamiseen. Vaaka-akselille sijoitettavan muuttujan tulee siis muodostaa sarja, jolla on yksikäsitteinen järjestys: aikasarjan lisäksi esimerkiksi ikäryhmät tai tuloluokat muodostavat tällaisen jatkumon. Mikäli kuvattava muuuttuja ei muodosta jatkumoa, viivakuviota ei missään tapauksessa tule käyttää. Viivakuviota voi useimmissa tapauksissa käyttää samoihin käyttökohteisiin kuin pystypylväskuviotakin. Viivakuvioon verrattuna pylväskuvio korostaa enemmän yksittäisten datapisteiden arvoja ja niiden välistä vertailua, kun taas viivakuviossa korostuu muutoksen suunta ja nopeus.

Merkitsemätön viivakuvio pääkaupunkiseudun kuntien väkiluvun kehityksestä.

Merkitty viivakuvio

Viivakuvio voidaan piirtää myös merkittynä, jolloin jokainen sarjaan kuuluva datapiste merkitään sarjamerkillä. Merkit auttavat datapisteiden tarkkojen arvojen vertailussa, joten merkittyä viivakuviota voi pitää pystypylväs- ja viivakuvion parhaiden puolien yhdistelmänä. Merkeistä on viivakuvion tulkitsemisessa kuitenkin apua vain, jos niitä on kohtuullisen vähän. Jos merkkejä on niin paljon, että ne alkavat hankaloittaa taustalla olevan viivan muodon havaitsemista, on viivakuvio parempi piirtää tavallisena, merkitsemättömänä. Tällöinkin kunkin sarjan ensimmäinen ja viimeinen piste voidaan haluttaessa merkitä sarjamerkeillä. Vasemmanpuoleisessa kuviossa sarjamerkkejä on niin paljon, että ne peittävät varsinaisen viivan kokonaan alleen, jolloin merkit eivät enää auta vaan pikemminkin hankaloittavat kuvion lukemista. Oikeanpuoleisessa kuviossa merkit eivät estä viivan muodon havaitsemista, vaan auttavat datapisteiden arvojen lukemisessa.

Kaksi merkittyä viivakuviota, vasemmalla liian monella pistemerkillä, ja oikealla väljillä pistemerkeillä.

Kaltevuuskuvio

Viivakuvion erityistapaus on kaltevuuskuvio, jossa kustakin sarjasta näytetään vain alku- ja päätepiste. Tällöin kuvion viivat ovat kaikki suoria, jolloin niiden kaltevuuden vertailu on hyvin helppoa. Kaltevuuskuvio toimii hyvin silloin kun tilaa kuviolle on rajallisesti tai kun halutaan vertailla tavallista suurempaa määrää sarjoja kerralla. Tällöin ei käytetä erillistä väriselitettä, vaan viivat nimiöidään suoraan sarjan päähän, sillä on hyvin vaikea löytää yli kuutta toisistaan luotettavasti erottuvaa väriä.

Kaltevuuskuvio Helsingin suurpiirien väkiluvun kehityksestä.

Aluekuvio

Aluekuvio (Excelissä pinottu aluekaavio) kuvaa jonkin kokonaisuuden jakautumista osiin ja tämän jakauman ajallista muutosta. Se muistuttaa viivakuviota, jossa sarjoja kuvaavien viivojen ja perusviivan väliset alueet on väritetty. Osakokonaisuuksia kuvaavat sarjat on pinottu toistensa päälle, yleensä sellaisessa järjestyksessä, että sarjat, joissa esiintyy vähiten vaihtelua ovat alimmaisena ja sarjat, joissa vaihtelu on voimakasta päällimmäisinä.

Aluekuvio pääkaupunkiseudun kuntien väestökehityksestä.

Valitettavasti monet ohjelmat, esim. Excel, sallivat myös pinoamattoman aluekuvion luomisen, jossa jokainen sarja alkaa nollasta kuten viivakuviossa. Tätä kuviotyyppiä ei tule käyttää, sillä väritetyt alueet viestivät lukijalle, että kuvion sarjat on pinottu toistensa päälle, ja kuvio esittää kokonaisuuden jakautumista osiin. Pinottua aluekuviota voi käyttää myös prosenttipylväskuvion tapaan, jolloin sarjojen kokonaissumma on aina sata prosenttia.

Prosenttimuotoinen aluekuvio Meri-Rastilan väestön äidinkielen kehityksestä.

Toistokuvio

Toistokuvio ei varsinaisesti ole oma kuviotyyppinsä, vaan matriisi, joka koostuu useista pienistä, yhteneviä asteikkoja käyttäviä ja samoja suunnitteluperiaatteita noudattavista kuvioista. Tavallisimmin toistokuvio koostuu viivakuvioista, joissa viivan alla oleva alue on värjätty läpikuultavalla täyttövärillä, mutta periaatteessa lähes kaikki tilastokuviot ja monet kartatkin sopivat toistokuvion osasiksi. Toistokuviossa silmän liike vertailtavaksi tarkoitettujen visualisointien välillä on vaivatonta verrattuna siihen, että kuviot olisivat täysin erillisiä. Toisaalta se on paljon helppolukuisempi kuin suuri määrä sarjoja ahdettuna yhteen kuvioon. Se onkin monesti hyvä vaihtoehto muille kuviotyypeille silloin, kun kuviossa halutaan esittää kerralla enemmän kuin 6 sarjaa.

Esimerkki toistokuviosta, jossa jokainen kuvion osa on Helsingin suurpiirin oma viivakuvio samalta aikajaksolta.

Piirakka- ja rengaskuvio

Piirakkakuvio (Excelissä ympyräkaavio) ja rengaskuvio (Excelissä rengaskaavio) ovat lukijoille tuttuja tapoja visualisoida kokonaisuuden jakautumista osiin. Ne eroavat toisistaan vain esteettisesti. Tutkimuksissa ei ole havaittu eroja siinä, miten näitä kuvioita luetaan – poikkeuksena rengaskuviot, joissa rengas on hyvin ohut ja joiden lukeminen on tästä syystä vaikeaa. (Toimiva paksuus renkaalle on yleensä n. 1/6 kuvion halkaisijasta, jolloin kuvion keskellä olevan reiän leveys on 2/3 koko kuvion leveydestä.) Piirakka- ja rengaskuvion lohkojen kokonaissumman tulee aina olla sata prosenttia. Ne eivät sovi kovin hyvin useamman prosentuaalisen jakauman vertailuun, vaan tähän tarkoitukseen parempi vaihtoehto on prosenttipylväskuvio.

Sama data esitetty piirakka- sekä rengaskuviona.

Kuvion tulee aina olla tarkalleen ympyrän muotoinen, sillä tutkimusten mukaan piirakka- ja rengaskuvion tulkinta perustuu lohkojen pinta-alaan. Jos kuvio on muodoltaan muunlainen, yhtä suurta osuutta kuvaavat lohkot saattavat kuvion eri osissa olla eri suuruisia. Samasta syystä rengaskuvioita, joissa on sisäkkäisiä renkaita ei suositella käytettäväksi, sillä sisemmällä renkaalla yhtä suurta osuutta kuvaavan lohkon pinta-ala on pienempi kuin ulommalla johtuen renkaan pienemmästä halkaisijasta. Piirakkakuvion suositeltava lohkojen maksimimäärä on yleensä 6–7. Jonkin verran tätä suurempi lohkojen määrä voi tulla kyseeseen, jos lohkot pystytään järjestämään sisällöllisiksi kokonaisuuksiksi kuten alla olevassa esimerkissä.

Esimerkki ryhmitetystä piirakkakuviosta jossa on enemmän kuin 6-7 lohkoa, värejä ei kuitenkaan ole suositeltua enempää.

Piirakka- tai rengaskuvion osittaminen

Tilanteessa, jossa piirakka- tai rengaskuvioon olisi tulossa merkittävästi enemmän kuin 6–7 lohkoa tai jos yksittäisen lohkon kokoonpano halutaan avata muita tarkemmin voidaan piirakkakuvio osittaa. (Excelissä ositettu piirakkakuvio on oma kuviotyyppinsä nimeltä palkkikaavio sektorista.) Osituksessa yksi (tai harvemmin kaksi) varsinaisen piirakan lohkoista avataan kuvin viereen summapylväskuviona. Avattavan lohkon reunoista piirretään viivat pylvään reunoihin osoittamaan niiden välinen yhteys.

Rengaskuvio jossa yksi ryhmitetty lohko on avattu summapylväskuviona viereen.

Ruutupuu (treemap)

Kuten piirakkakuvio ja prosenttipylväskuvio, myös ruutupuu eli treemap kuvaa kokonaisuuden jakautumista osiin. Kuvio koostuu suorakulmiosta, jonka sisälle on piirretty eri kokoisia ja värisiä lohkoryhmiä. Osien väri ja ryhmittely sisältävät tietoa niiden keskeisestä hierarkiasta ja puumaisesta sisältörakenteesta. Ruutupuuta käytetään tavallisimmin budjettien kuvaamiseen, mutta se soveltuu myös muiden hierarkkisten kokonaisuuksien esittämiseen. Se on hyvä vaihtoehto silloin, kun aineistossa on pää- tai alaryhmiä enemmän kuin piirakkakuvioon tai prosenttipylväskuvioon on mielekästä sisällyttää.

Esimerkki ruutupuusta joka esittää budjetin jakautumista toimialojen mukaan.

Virtauskuvio

Myös virtauskuviota (engl. Sankey diagram) käytetään kuvaamaan kokonaisuuden hierarkkista jakautumista osiin. Kuten ruutupuuta, sitä voidaan käyttää mm. budjettien kuvaamiseen. Erityisen hyvin se soveltuu sellaisiin käyttökohteisiin, joissa on mahdollista tunnistaa selkeä virtauksen suunta, esim. menot ja tulot, maahan- ja maastamuutto tai tuotanto ja kulutus. Virtauskuvio voidaan piirtää myös karttapohjalle, jolloin esitystavan nimi on virtauskartta.

Esimerkki virtauskuviosta, jossa esitetään Helsingin energian tuotanto ja kulutus 2021.

Koropleetti­kartta

Koropleettikartta on tietokarttojen yleisimmin käytetty muoto. Se perustuu johonkin olemassaolevaan maantieteelliseen aluejakoon, esimerkiksi suurpiireihin tai postinumeroalueisiin, jotka sitten väritetään kiinnostuksen kohteena olevan muuttujan arvon mukaan. Koropleettikartalla kuvataan tavallisimmin numeroarvoja, mutta se soveltuu myös laadullisen tiedon kuvaamiseen, kuten alla olevassa esimerkissä.

Laadullinen koropleettikartta, jossa esitetään Helsingin osa-alueet joissa sijaitsee suomen- tai ruotsinkielinen kouluja.

Mikäli koropleettikartalla kuvataan numerotietoa, tulee käyttää suhteellisia arvoja, esim. prosentteja tai vaikkapa per km2. Syynä tähän on se, että koropleettikartan alueet ovat kooltaan usein hyvinkin toisistaan poikkeavia: esimerkiksi Östersundomin suurpiirin asukasluku on alle 2 %. Aivan eri kokoisten alueiden absoluuttinen vertailu tuottaa harhaanjohtavia tuloksia, mutta suhteellisten lukujen käyttö mahdollistaa erisuuruisten alueiden mielekkään vertailun. Kun koropleettikartassa käytetään määrällistä väriasteikkoa, arvot kannattaa luokitella 3–7 luokkaan sen sijaan, että käytettäisiin portaatonta asteikkoa, jossa jokainen mahdollinen lukuarvo saa oman värisävynsä. Yleisimmin käytetty luokittelutapa on kvantiiliperiaate, jossa luokkarajat pyritään muodostamaan niin, että jokaiseen luokkaan osuisi likimain yhtä monta kohdetta.

Määrällinen koropleettikartta joka esittää väreillä osuuden liikkuvista nuorista kaupungin eri alueilla.

Symbolikartta

Symbolikarttaa käytetään kuvaamaan jonkin ilmiön maantieteellistä esiintyvyyttä. Kartalle sijoitetaan symboleja – useimmiten ympyröitä –, jotka kuvaavat kartan aiheena olevien kohteiden eli löydösten sijainteja ja joiden koot skaalataan jonkin numeerisen muuttujan arvon mukaan. Löydökset voivat olla esimerkiksi kouluja, jolloin symbolin pinta-ala voi kuvata oppilasmäärää, tai vaikkapa liikennelaskentapisteitä, kuten alla olevassa esimerkissä. Symbolien koon skaalauksen tulee perustua niiden pinta-alaan eikä halkaisijaan, ts. jos A:n arvo on kaksinkertainen B:hen nähden, A:n arvoa kuvaavan pallon pinta-alan tulee olla kaksinkertainen B:n palloon nähden. Jos nimittäin A:n halkaisija olisi kaksinkertainen B:hen nähden, pallon pinta-ala olisi vuorostaan nelinkertainen, mikä liioittelisi huomattavasti kohteiden välistä suuruuseroa! (Pinta-alaan perustuvan skaalauksen vaihtoehtona on myös käyttää ns. Flanneryn menetelmää(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joka pyrkii kompensoimaan ihmisten taipumuksen hieman aliarvioida pinta-alaeroja.) Koska lähekkäin osuvat löydökset saattavat osin peittää toisensa, symboleissa käytetään usein läpikuultavaa täyttöväriä tai pelkkää ääriviivaa. Symbolikarttaa, jonka kaikki symbolit ovat samankokoisia – ts. niiden koko ei koodaa tietoa – kutsutaan pistekartaksi.

Symbolikartta hyvin pelkistetyllä karttasiluetilla, ympyrät kartalla näyttävät määriä tietyissä pisteissä.

Organisaatiokaavio

Organisaatiokaaviota käytetään esittämään hierarkkista tietoa yrityksen tai organisaation eri toimijoiden keskeisistä komentosuhteista. Se on yksi tunnetuimmista ns. puutyyppisistä grafiikkamalleista. Samaa esitystapaa voidaan hyödyntää ihmisorganisaatioiden rakenteen kuvaamisen ohella myös vaikkapa tietorakenteiden kuvaamiseen.

Kaupungin hallinnollinen organisaatiokaavio
Kuva: ""

Prosessikaavio

Organisaatiokaavion tapaan myös prosessikaaviot ovat puumaisia visualisointeja, jotka kuvaavat hierarkkisia suhteita. Niitä käytetään kuvaamaan jonkin työ-, päätös- tai muun prosessin eri vaiheita ja niissä mukana olevia toimijoita. Prosessikaavion kuvaamalla prosessilla on nuolilla osoitettu suunta, sekä usein selkeät alku- ja loppukohdat, vaikka prosessi olisikin luonteeltaan syklinen. Prosessi voi kuviossa myös haarautua tai sisältää pääasiallisen kulkusuunnan vastaisia takaisinkytkentöjä.

Prosessikaavion esimerkki  tiedon kulusta ihmisten ja rajapintojen välillä.

Aikajana

Aikajana kuvaa jo tapahtuneiden tai tulevien tapahtumien ajallista järjestystä ja rytmiä sekä rinnakkaisten tapahtumakulkujen samanaikaista kehitystä. Tapahtumat voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia, ja niiden välillä voi esiintyä myös päällekkäisyyksiä. Erilaisia aikajanoja käytetään esimerkiksi historiallisten tapahtumien kartoittamisessa, projektinhallinnassa ja isojen, kaupunkilaisten elämään vaikuttavien hankkeiden kuten katutöiden viestinnässä kertomaan niiden etenemisen vaiheista. Hyvä aikajana kuvaa paitsi asioiden järjestyksen – jonka voi kuvata helposti esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla –, myös niiden rytmin. Tämä tarkoittaa, että aikajanalle sijoitettujen tapahtumien tilallisen etäisyyden tulisi vastata niiden ajallista etäisyyttä.

Aikajana eräistä keskeisistä tapahtumista Helsingin kaupungin historiassa.