Tietopyynnöt ja asiakirjajulkisuus

Tällä sivulla neuvotaan, miten voit tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön Helsingin kaupungille.

Tällä sivulla

Noudatamme toiminnassamme julkisuusperiaatetta. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja sinulla on halutessasi oikeus saada tietoa niistä. Jos pyydät henkilötietoja, salassa pidettäviä tietoja tai harkinnanvaraisesti julkisia tietoja, voimme antaa ne sinulle vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Mikäli etsit tietoa rekisteröidyn oikeuksista tai haluat tehdä omia henkilötietojasi koskevan pyynnön, pyytää sosiaali- ja terveydenhuollon tallentamia tietoja tai tehdä tietopyynnön kaupunginarkistossa olevista tiedoista, pääset eteenpäin alla olevista linkeistä.

Lue rekisteröidyn oikeuksista tai tee tarkastuspyyntö

Pyydä sosiaali- ja terveydenhuollon tallentamia tietoja

Pyydä tietoja kaupunginarkistosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Näin teet tietopyynnön Helsingin kaupungille

Yksilöi tietopyyntösi mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä, otsikko tai diaarinumero kannattaa ilmoittaa, jos se on tiedossa. 

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, joka ei sisällä henkilötietoja, sinun ei tarvitse perustella pyyntöä eikä kertoa, mihin käytät tietoa. Kun pyydät tietoa salassa pidettävästä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja henkilöllisyytesi. Kaupunki voi pyytää myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. 

Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa (621/1999).

Tutustu julkisuuslakiin Finlex.fi-sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit tehdä tietopyynnön kaupungin kirjaamoon, josta se ohjataan eteenpäin oikealle taholle. 

Helsingin kaupungintalo edestä kuvattuna.

Helsingin kaupungin kirjaamo

Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki
Katso tarkemmat tiedot

Jos tietopyyntösi koskee kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa (Kasko) tai sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa (Sotepe), kohdista tietopyyntösi kyseiselle toimialalle. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteystiedot

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteystiedot

Voit osoittaa pyyntösi myös suoraan asiasta vastaavalle toimialalle, virastolle tai liikelaitokselle.

Siirry kaupungin organisaatiosivuille

Voit tehdä asianosaisen tietopyynnön, omia tietoja koskevan tietopyynnön ja tietopyynnön viranomaisen henkilörekisteristä sähköisillä tietopyyntölomakkeilla. Sinun pitää tunnistautua vahvasti, jos teet asianosaisen tietopyynnön tai omia tietoja koskevan tietopyynnön. 

Asianosaisella tarkoitetaan valittajaa, hakijaa tai muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella on tiedonsaantioikeus, jos asiakirjan sisältö voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella on oikeus saada tieto julkisen asiakirjan lisäksi myös sellaisista viranomaisen asiakirjoista, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Ne voivat olla esimerkiksi liikesalaisuuksia, terveystietoja tai yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja.

Asianosaisella on myös oikeus saada tieto asiakirjoista, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi valmisteluun liittyvät asiakirjat ennen kuin päätös on tehty tai asia on käsitelty loppuun.

Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi asianosaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoihin sisältyvistä henkilötiedoista.

Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on yleensä sama tiedonsaantioikeus kuin asianosaisella itsellään. Vajaavaltaisen tiedonsaantioikeus kuuluu yleensä huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Asianosainen saa käyttää asianosaisjulkisuuden perusteella saamiaan tietoja sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevassa asiassa, johon asianosaisjulkisuus kohdistuu. Muussa asiassa asianosainen ei sen sijaan saa käyttää hyväksi tällaista tietoa. Asianosainen ei myöskään saa ilmaista sivulliselle asianosaisasemansa perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja.

Tee asianosaisen tietopyyntö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Julkisia palveluja toteutettaessa laaditaan usein asiakirjoja, jotka voivat koskea esimerkiksi asiakkaan hoitoa, huoltoa tai muuta toimintaa. Jokaisella on oikeus saada viranomaisen asiakirjaan sisältyviä itseään koskevia tietoja tietyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. 

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot, vaikka viranomaisessa ei olisi vireillä sinua koskevaa asiaa. Voit käyttää asiamiestä tietojen pyytämiseen. Vajaavaltaisen puolesta tiedonsaantioikeutta käyttää yleensä hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa.

Tee omia tietoja koskeva tietopyyntö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit saada viranomaisen henkilörekisteristä henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos sinulla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää henkilötietoja.

Ihmisten henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia. Tällaisia henkilökohtaisia tarkoituksia ovat muun muassa kirjeenvaihto ja osoitteiston pitäminen. Jos pyydät henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, sinulla on yleensä oikeus saada pyytämäsi tiedot.

Henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä sovelletaan vain rajoitetusti, jos henkilötietoja käsitellään journalistisiin tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksiin. Jos pyydät henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, sinulla on yleensä oikeus saada pyytämäsi tiedot.

Tiedonsaajan tulee suojata henkilötiedot asiattomalta käsittelyltä.

Tee tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tietopyynnön käsittely

Viranomaisen on käsiteltävä tietopyyntö viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Erityistilanteissa, kuten jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, asia on ratkaistava viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisesti tai paperisina asiakirjan tyypin mukaan. Paperitulosteista voidaan periä maksu. Niihin tietoihin, joita ei ole mahdollista luovuttaa sähköisesti eikä paperisina, voit tutustua asiasta vastaavan toimialan, viraston tai liikelaitoksen tiloissa.

Asiakirjoista perittävät maksut (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekisteristä. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta löydät tiedot:

  1. tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja;
  2. asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävästä viranomaisesta ja sen yhteystiedoista tiedonsaantia koskevan pyynnön esittämiseksi;
  3. tietojärjestelmien sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin;
  4. hakutekijöistä, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea teknisesti viranomaisen asiarekisteristä tai tietojärjestelmistä;
  5. tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Asiakirjajulkisuuskuvaus voi auttaa sinua tietopyyntösi kohdistamisessa. 

Tutustu asiakirjakirjajulkisuuskuvaukseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)