Anhållan om funktionshinderservice 

Funktionshinderservicen stöttar dig i vardagen. Du kan ansöka om en eller flera tjänster åt gången med blanketten för ansökan om funktionshinderservice. Färdtjänsten och stödet för närståendevård har egna blanketter. 

På den här sidan

Så här ansöker du om färdtjänst 

Om kollektivtrafiken medför oskäliga svårigheter för dig på grund av en skada eller sjukdom, kan du ansöka om färdtjänst, dvs. rätt att använda taxi för arbets- och studieresor samt för kontakt- och fritidsresor.   

 1. Kolla in våra färdtjänster 

  Du kan läsa mer om färdtjänsten på vår webbplats. 

  Gå till färdtjänstens webbplats

  Du får mer information om färdtjänsten genom att ringa till den socialhandledare som har hand om färdtjänsten inom funktionshinderservicen. 

 2. Fyll i färdtjänstens ansökningsblankett

  Fyll i formuläret nedan. 

  Ladda ner ansökningsformuläret för färdtjänst (pdf) 

  Eftersom du ansöker om färdtjänst på basis av sjukdom eller skada ska du kryssa för alternativet ” lagstadgad färdtjänst” under den service som ansökan gäller.    

  Till din ansökan ska du bifoga ett färskt läkarintyg om ditt behov av färdtjänst. Du kan be det av läkaren vid din hälsostation. Läkaren bedömer hur och i vilken utsträckning skadan eller sjukdomen inverkar menligt på möjligheten att anlita kollektivtrafik.

  Skriv ut ett formulär för läkarintyg för bedömning av behovet av färdtjänst (pdf)

  Bifoga intyg över dina studier eller ditt arbete om du ansöker om färdtjänst för dem.  

  Be om ett närvarointyg från din studiebyrå för studieresorna. Vi understödjer studieresor för högst ett läsår i sänder.   

  En kopia av ditt arbetsavtal duger som bilaga till ansökan om arbetsresa. Arbetsresorna stöds under den tid anställningen varar, eller för högst två år åt gången.     

  Om du behöver färdtjänst för arbets- eller studieresor under en längre tid, gör sedan en ny ansökan och lämna in nya intyg över studierna eller arbetet i god tid. Gör helst ansökan senast 1–2 månader innan en temporärt beviljad service upphör.     

  Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta rådgivningen. 

  Se rådgivningens kontaktuppgifter

 3. Skicka ansökan till verksamhetsstället i ditt bostadsområde 

  Skriv ut din ansökan om färdtjänst och underteckna den.      

  Skicka eller lämna in den undertecknade ansökan med bilagor till funktionshinderservicen.

  Adress: 

  Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

  Andra linjen 4 A, PB 6009, 00099 Helsingfors stad  

   

 4. Vänta på beslutet

  Socialhandledaren för färdtjänsten handlägger din ansökan inom tre månader. Beslutet postas hem till dig.     

  Om du får ett negativt beslut och är missnöjd med detta beslut, kan du söka ändring i beslutet hos Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningsnämnd.     

  Instruktioner för hur man söker ändring hittar du i det beslut som kommit hem. Vi har också sammanställt dem på vår hemsida.  

  Ta del av instruktionerna för att söka ändring

 5. Resekortet postas efter ett positivt beslut

  Om du har fått ett positivt beslut får du tillgång till ett betalkort för transporttjänsten. Ett betalkort för färdtjänsten kommer på posten inom två veckor.  

  Om du inte fått kortet inom två veckor efter ditt beslut, kontakta byråsekreteraren vid funktionshinderservicen. 

  Byråsekreteraren betjänar på numret 09 3104 4817(Link startar ett telefonsamtal).

  Transporterna beställs från Helsingfors Resetjänsts central. Dina uppgifter och särskilda behov har förmedlats till centralen. 

  Se Kontaktuppgifter till Helsingfors Resetjänst(Länk leder till extern tjänst) 

Så här ansöker du om stöd för närståendevård  

Om du önskar att du vårdas hemma av en anhörig eller någon annan närstående, kan du ansöka om stöd för närståendevård. Din närståendevårdare får utöver närståendevårdarens arvode lagstadgade lediga dagar för vilka vård ordnas antingen hemma eller på vårdplatsen. 

 1. Läs mer om stödet för närståendevård och bedöm situationen för närståendevård

  Innan du ansöker om stöd för närståendevård tillsammans med de anhöriga, läs vår webbplats. 

  Gå till sidan Stöd för närståendevård

  Om du vill kan du bedöma din situation med tanke på närståendevården i Omaolo. 

  Bedöm situationen för närståendevården i Omaolo (Länk leder till extern tjänst)

 2. Fyll i ansökningsblanketten för stöd för närståendevård 

  Fyll i ansökningsblanketten för närståendevård. 

  Ladda ner ansökningsblanketten för stöd för närståendevård (pdf)

  Som bilaga till ansökan behöver du ett C-utlåtande som skrivits av en läkare inom högst ett halvt år, eller ett annat utlåtande av hälso- och sjukvården. Läkaren ska ha utvärderat ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga. 

 3. Skicka ansökan till verksamhetsstället i ditt bostadsområde 

  Skriv ut den ifyllda ansökan om närståendevård, kom ihåg din underskrift! 

  Skicka den undertecknade ansökan med bilagor till funktionshinderservicen.  

  Adress: 

  Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

  Andra linjen 4 A, PB 6009, 00099 Helsingfors stad  

   

 4. Kom överens om en tid med socialhandledaren för att göra upp en serviceplan

  När närståendevårdens socialhandledare har fått ansökan, tar hen kontakt och kommer hem för att göra upp en serviceplan för dig och den vårdade.  

 5. Vänta på beslutet 

  Socialhandledaren som handhar stödet för närståendevård fattar beslut om att bevilja stöd för närståendevårdare. Beslutet kommer hem per brev. 

  Om du får ett negativt beslut och är missnöjd med detta beslut, kan du söka ändring i beslutet hos Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningsnämnd. 

  Ta del av instruktionerna för att söka ändring

Så här ansöker du om funktionshinderservice och bidrag  

Med ansökningsblanketten  ansöker du om tjänsterna som nämns nedan. Du kan ansöka om en eller flera tjänster på samma blankett.  

 • Ändringar i bostaden samt redskap och fasta anordningar som hör till bostaden: Ändringsarbeten i bostaden omfattar bl.a. att bredda dörröppningen, avlägsna trösklar, bygga en ramp eller avlägsna fasta konstruktioner.  Utrustning och fasta anordningar som till bostaden kan vara t.ex. lyftanordningar, trapphissar, larmsystem för hörselskadade och elektrisk öppning av ytterdörren.    
 • Redskap, maskiner och anordningar som behövs för att klara av dagliga funktioner: Dessa kan till exempel vara en bil, en cykel, en hushållsmaskin eller något som monterats i bilen som hjälper dig att röra dig och kommunicera i vardagen.  
 • Klädhjälp: Om du på grund av skada eller en sjukdom inte kan använda färdiga kläder kan du få ekonomiskt stöd för att låta sy kläder göra ändringar i dem.  
 • Dag- och arbetsverksamhet: Syftet med arbets- och dagverksamheten är att ordna meningsfull sysselsättning för dig. Verksamhet dagtid som stödjer din funktionsförmåga erbjuds i verksamhetscentrumen. Till arbetsverksamheten hör också arbetsträning och karriärplanering.  
 • Serviceboende/bostadstjänst: Denna service kan ordnas i en separat bostad, ett kollektiv, ett grupphem eller i familjevård.  
 • Anpassningsträning kan vara till exempel handledning, träning, undervisning i kommunikation eller testboende.  
 • Tillfällig vård: Vi ordnar tillfällig vård exempelvis under din närståendevårdares ledighet. Då kan du till exempel vårdas i en boendeenhet eller i familjevård. 
 • Personlig assistans: Personlig assistans hjälper dig att leva ditt liv och göra dina egna val.  Du kan antingen anställa en personlig assistent eller köpa assistans som en tjänst. 
 • Stödperson: Stödpersonen kan vara till hjälp för dig till exempel i hobbyer eller fritidsaktiviteter.  
 • Specialvårdsprogram och relaterade tjänster: I specialomsorgsprogrammet antecknas alla tjänster som du beviljas med stöd av specialomsorgslagen. 

 1. Utforska funktionshinderservicen 

  Om du ännu inte är klient, utforska funktionshinderservicens guide och fundera över vilken service du behöver. 

  Ladda ner guide för handikappservice (pdf)

  För att bedöma hjälpbehovet kan du använda vårt veckoschema för ändamålet. Det blir lättare för dig att förstå var du kan klara av och vad du behöver hjälp med, om du fyller in en kalender i en vecka. Du kan fylla i kalendern tillsammans med dina närmaste. 

  Ladda ner kalender för hjälpbehovet (pdf)

 2. Fyll i blanketten för ansökan om funktionshinderservice eller ansök i Maisa 

  Du kan anhålla om funktionshinderservice antingen elektroniskt i Maisa eller på en blankett.    

  Användning av tjänsten Maisa förutsätter stark identifiering. Funktionshinderservice ansöks från ”Socialvård” i menyn.  

  Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)

  Tänk på att du inte kan skicka bilagor via Maisa utan måste posta dem separat.   

  Du kan också ladda ner och fylla i blanketten för ansökan om handikappservice. 

  Ladda ner ansökan om funktionshinderservice  (pdf) 

  Vid behov kan du också fråga om ansökan från funktionshinderservicen. Du kan också kontakta rådgivningen om du behöver hjälp med att fylla i ansökan. 

  Se rådgivningens kontaktuppgifter

  Som bilaga till den första ansökan behöver du ett B- eller C-läkarutlåtande som högst sex månader gammalt, eller ett annat utlåtande från hälso- och sjukvården där din funktionsförmåga beskrivs. För vissa tjänster behöver du också andra expertutlåtanden. 

 3. Skicka ansökan till verksamhetsstället i ditt bostadsområde 

  Returnera ansökan som du fyllt i och undertecknat till funktionshinderservicens verksamhetsställe.   

  Adress: 

  Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

  Andra linjen 4 A, PB 6009, 00099 Helsingfors stad   

   

 4. Boka tid hos en socialarbetare för att göra upp en serviceplan

  Inom en vecka efter det att du mottagit din ansökan får du ett ankomstmeddelande. Eventuellt ber man dig lämna en ytterligare utredning. Samtidigt får du kontaktuppgifterna till din socialarbetare. Hen tar kontakt och bedömer ditt servicebehov med dig.     

  Kom överens om en mötestid med din socialarbetare för att bedöma servicebehovet.

 5. Vänta på beslutet 

  Din ansökan ska behandlas inom tre månader. Beslutet postas till dig.    

  Om du har ansökt om flera olika tjänster i samma ansökan kan du få såväl ett negativt som ett positivt beslut.     

  Om du har nekats den service du ansökt om och är missnöjd med det, kan du söka ändring i beslutet hos social-, hälsovårds och räddningsnämnden i Helsingfors stad. 

  Ta del av instruktionerna för att söka ändring