Vård under närståendevårdarens lediga dagar

När du som närståendevårdare är ledig kan vi ordna vård hos den vårdade eller inom korttidsvården.

Alternativ för att ordna lagstadgade ledigheter 

 Som närståendevårdare har du rätt att vara ledig 2–3 dygn per sådan kalendermånad under vilken du har fått ersättning för närståendevård.   

De lediga dagarna är till för att du ska orka bättre. När du är ledig kan den anhöriga vårdas :  

  • med hjälp av en vikarierande vårdare   
  • i en kommunal enhet för heldygnsomsorg   
  • med servicesedel i en vårdenhet som staden godkänt   
  • i hemmet med servicesedel   
  • i hemmet med timersättning.    

Läs mer om alternativen och deras kostnader genom att klicka på rubriken. 

Du som närståendevårdare föreslår själv en vikarie.  Avlösaren vårdar den vårdbehövande i hemmet antingen hos den vårdbehövande eller hos avlösaren.   

Avlösaren kan vara en anhörig eller någon annan närstående person till den vårdbehövande. Företag kan inte vara vikarierande närståendevårdare.   

Vi ingår ett avtal med den vikarierande närståendevårdaren.  Arvodet för vikarierande närståendevård beror på i vilken vårdtyngdsgrupp vårdtagaren befinner sig, och i arvodet kan ingå kostnadsersättningar. År 2024 är arvodet för vikarierande närståendevård 131,24 €/dygn eller 65,62 €/dygn.  

Om du som närståendevårdare vill ordna vården under din ledighet med en vikarie, kontakta din medarbetare.    

Kortvarig vård innebär att den vårdbehövande placeras i en lämplig enhet för tillfällig vård under närståendevårdarens ledighet, med tanke på den vårdbehövandes behov och funktionsförmåga.  

Tillfälliga vårdplatser finns i grupphem, inom familjevården och i andra boendeenheter avsedda för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.  

Den kortvariga vården kan också vara en del av ett dygn, det vill säga vården varar antingen en dag eller en natt.    

Korttidsvård är avgiftsbelagd, och för vården tas ut en avgift på 11,60 euro för en lagstadgad ledig dag.    

Kom överens om korttidsvård med din egen medarbetare.   

Se platserna för korttidsvård

Du kan få en servicesedel också för korttidsvård. Då väljer du en lämplig vårdplats bland de serviceproducenter som staden godkänt. Du betalar endast självrisken.  

Utforska serviceproducenterna på webbplatsen palse.fi  

Välj först Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor och som service väljer du ”Tillfällig vård utanför hemmet av personer under 65 år under närståendevårdarens ledighet”.   

Siirry palse.fi:hin (Länk leder till extern tjänst)  (Länk leder till extern tjänst)

Kom överens om korttidsvård med din medarbetare.    

Om du som närståendevårdare vill ordna vården under din ledighet som hemvård, får du en servicesedel för vården. Du betalar endast självrisken.  

I fråga om vård i hemmet motsvarar ett lagstadgat ledigt dygn 12 timmar. Om du har tre lediga dagar i månaden innebär detta 36 timmar vård per månad. Om du har två lediga dagar innebär detta 24 timmar vård per månad. Du kan själv bestämma vilka tider du är ledig.    

Du ingår avtal med en serviceproducent som staden godkänt. Serviceproducenten fakturerar timmarna alltid när 12 har uppfyllts.    

Utforska serviceproducenter på webbplatsen palse.fi Välj först Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor och som service väljer du ” vård i hemmet av personer under 65 år under närståendevårdarens ledighet”.   

Gå till Palse  (Länk leder till extern tjänst)  

Avtala om vård i hemmet med din egen medarbetare.   

Du kan även ordna din ledighet så att du själv väljer och anställer en lämplig person för att vårda din anhöriga. Du kan inte anställa en familjemedlem.    

I fråga om vård i hemmet motsvarar ett lagstadgat ledigt dygn 12 timmar. Om du har tre lediga dagar i månaden innebär detta 36 timmar vård per månad. Om du har två lediga dagar innebär detta 24 timmar vård per månad.  

Du kan själv bestämma vilka tider du är ledig. Man kan ta ut enskilda timmar, men man kan inte spara timmar, utan de måste användas månaden efter det att rätten till ledigheten har tjänats in. Ersättningen är 10,44 e /timme.  

Ersättning kan beviljas för utgifter för vårdarens lön på högst 3 x 12 timmar eller 2 x 12 timmar per månad beroende på rätten till ledighet.  

Avtala om vård i hemmet med din egen medarbetare.