Vård i familjehem 

Familjevården är avsedd för personer med utvecklingsstörning eller handikapp som inte kan bo och vårdas i det egna hemmet med stöd av andra tjänster.

Vi ordnar tillfällig och långvarig vård i privata familjehem.  

Målet med funktionshinderservicens familjevård är att erbjuda vård under familjeliknande förhållanden och nära, bestående relationer.  

Familjehemmen ligger i Helsingfors, i den övriga huvudstadsregionen samt i andra kommuner i Finland. Vi tillhandahåller tjänsten med uppdragsavtal eller som köpt tjänst.  

Du kan anlita funktionshinderservice inom familjevården och delta i till exempel arbets- och dagverksamhet samt anlita resetjänsten.  

För långvarig familjevård tar vi ut en klientavgift för helinackordering som utgör högst 85 procent av din månadsinkomst. Varje månad förfogar du personligen ändå över minst 164 euro. 

Du betjänas på verksamhetsstället för funktionshinderservicens socialarbete i det egna bostadsområdet.  

Du får mer info om boendet från funktionshinderservicen eller din medarbetare. Man ansöker om boendetjänster med funktionshinderservicens blankett. 

Kontaktuppgifter till familjevårdspersonalen:

Byråsekreterare 09 310 43170
Socialhandledare 09 310 69845
Socialarbetare 09 310 43821

Hur anhåller jag om en plats i familjevården?  

Man ansöker om boendetjänster med funktionshinderservicens blankett.   

Se hur du ansöker om boendeservice  

Om du får ett jakande beslut väljer vi en lämplig familjevårdsplats åt dig.