Stöd till närstående som vårdar en person med funktionsnedsättning

Stödet till närståendevårdaren består av arvode och lagstadgade lediga dagar.

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en person med funktionshinder eller sjukdom ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.  

Vårdaren kan vara en anhörig, en släkting eller någon annan närstående person som till sin hälsa och funktionsförmåga är lämplig för uppgiften.

Stödet till närståendevårdaren omfattar penningarvode och lagstadgade lediga dagar.

Du ansöker om stöd för närståendevård med en ansökningsblankett. Bifoga ett utlåtande från hälso- och sjukvården med en tillräckligt omfattande beskrivning av situationen - av utlåtandet ska framgå den vårdbehövandes diagnos, nuvarande hälsotillstånd och funktionsförmåga.

Skicka ansökan till funktionshinderservicens verksamhetsställe i ditt bostadsområde.  

Sedan kontaktar socialhandledare inom stöd för närståendevård dig för att avtala om ett hembesök. På hembesöket skriver vi tillsammans en serviceplan för stöd för närståendevården.

Hur ansöka om stöd för närståendevård? 

Stöd för närståendevård ansöks med närståendevårdens blankett. 

Se detaljerad ansökningsanvisning 

Efter att vi fått ansökan kontaktar vi dig för att avtala om ett hembesök. På hembesöket skriver vi tillsammans en serviceplan för stöd för närståendevården.  

 

Hur bestäms närståendevårdarens vårdarvode?  

Vårdarvodets belopp bestäms enligt den vårdklass den vårdbehövande hör till. Vi tar inte hänsyn till familjens hushållsarbeten och ärenden utanför hemmet när vi bedömer vårdbehovet och fastställer vårdklassen för stödet för närståendevård.  

Flera faktorer påverkar vårdklassen. Vi bestämmer den utifrån daglig personlig vård eller handledning, kravnivån och bundenhet i följande vardagliga behov:    

  • hygien    
  • måltider    
  • förflyttning  
  • medicinering   
  • påklädning 
  • toalettbesök  
  • hälso- och sjukvård i övrigt  
  • den vårdbehövandes övriga stödbehov, såsom vård nattetid.    

Utgående från vårdklassen bestäms beloppet för närståendevårdarens arvode samt antal lagstadgade lediga dagar. Det finns tre vårdtyngdsklasser.    

Närståendevårdarens arvode betalas månatligen och det är en skattepliktig inkomst. De lagstadgade lediga dagarna minskar inte arvodet.   

Vårdtyngdsklasser för vårdtagare i åldern 18-64 år

I den första gruppen kräver vården en arbetsinsats av närståendevårdaren dygnet runt. Vårdtagaren kan inte lämnas ensam och hen behöver hjälp i nästan alla funktioner, även nattetid. En närståendevårdare i denna grupp kan inte jobba utanför hemmet.  

I denna grupp har närståendevårdaren tre lagstadgade lediga dagar i månaden.   

Vårdarvodet är högst 1999,57 euro/månad (2024).  

Vården av personer som hör till den andra gruppen är antingen fysiskt tung eller psykiskt belastande. Den vårdade behöver hjälp flera nätter i veckan. Den vårdbehövande kan lämnas ensam hemma under en kort tid, till exempel medan man handlar.  

I denna grupp har närståendevårdaren tre lagstadgade lediga dagar i månaden.    

Vårdarvodet är högst 922,69 euro/månad (2024).  

Personer som hör till den tredje gruppen behöver vård och omsorg flera gånger om dagen. Den vårdbehövande behöver hjälp på nätterna högst vid enstaka tillfällen och klarar sig ensam hemma flera timmar under dagarna. Närståendevårdaren behöver inte nödvändigtvis bo tillsammans med den vårdbehövande utan närståendevårdaren besöker hen dagligen. Närståendevårdaren kan gå på jobb.  

I denna grupp har närståendevårdaren två lagstadgade lediga dagar i månaden.  

Vårdarvodet är högst 483,88 euro/månad (2023).   

Vårdtyngdsklasser för vårdtagare under 18 år

I den första gruppen kräver vården en arbetsinsats av närståendevårdaren dygnet runt. Vårdtagaren kan inte lämnas ensam. Den vårdbehövandes hälsotillstånd är sådant att hen inte kan delta i verksamhet utanför hemmet. I vården nattetid ingår åtgärder där endast övervakning inte räcker till. En närståendevårdare i denna grupp kan inte jobba utanför hemmet.  

I denna grupp har närståendevårdaren tre lagstadgade lediga dagar i månaden.   

Vårdarvodet är högst 1999,57 euro/månad (2024).  

Vården av personer som hör till den andra gruppen är antingen fysiskt tung eller psykiskt belastande. Den vårdade behöver hjälp flera nätter i veckan. Den vårdbehövande kan lämnas ensam hemma under en kort tid, till exempel medan man handlar.  

I denna grupp har närståendevårdaren tre lagstadgade lediga dagar i månaden.   

Vårdarvodet är högst 922,69 euro/månad (2024).  

I den tredje gruppen behöver den vårdade hjälp i flera vardagsfunktioner. Ett barn kan dock vara ensam några timmar med hänsyn till sin ålder. Vårdtagare som inte alls kan vara ensamma hör till denna vårdtyngdsgrupp. Övervakningsbehovet beror på att den vårdbehövande kan utgöra en fara för sig själv eller andra. Den vårdade kan dock regelbundet vistas utanför hemmet en del av dagen, exempelvis i dagvård, skola, arbete eller verksamhet dagtid. I detta fall kan närståendevårdaren gå på jobb.  

I denna grupp har närståendevårdaren två lagstadgade lediga dagar i månaden.   

Vårdarvodet är högst 508,41 euro/månad (2024).  

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors