Arrendering av tomter och överföring av arrenderätt

På denna sida finns information om hur den som reserverat en tomt som ägs av Helsingfors stad ansöker om kort- eller långtidsarrende samt hur tomtens arrendator meddelar om överföring av arrenderätten.

På den här sidan

Ansök om korttidsarrende för tomten innan du ansöker om bygglov och långtidsarrende i god tid så att arrendeavtalet har undertecknats innan byggandet inleds eller vid en separat överenskommen tidpunkt. Meddela staden om överföring av arrenderätten till de tomter som ägs av Helsingfors stad.

Ansök om korttidsarrende för en tomt

Ansök om korttidsarrende för tomten innan du ansöker om bygglov. Handläggningstiden för arrendebeslut är cirka fyra veckor.

Bifoga till ansökan de utredningar och handlingar som reserveringsbeslutet för tomten eventuellt förutsätter.

Observera att man i stället för korttidsarrende ansöker om fullmakt för flervåningshustomter i Fiskehamnen och Mellungsby.

Skicka ansökan om korttidsarrende för bostadstomt per e-post till tonttihakemukset@hel.fi.

Skicka ansökan om korttidsarrende för affärs-, kontors- och industritomt per e-post till yritystonttitiedustelut@hel.fi.

Ansök om fullmakt för bygglov samt långtidsarrendeavtal

I fråga om flervåningshustomterna i Fiskehamnen och Mellungsby provar staden ett så kallat fullmaktsförfarande som ersätter korttidsarrendeavtal. Försöket gäller ansökningar som lämnats in efter 1.2.2022.

Den som reserverat en tomt ansöker samtidigt om fullmakt för en bygglovsansökan samt om ett långtidsarrendeavtal. Med fullmakten berättigar Helsingfors stad som tomtägare och tomtinnehavare den som reserverat tomten att ansöka om ett bygglov för tomten. Den som reserverat tomten kan inleda jordbyggnadsarbeten på tomten först efter att staden fattat ett beslut om långtidsarrende.

Handläggningstiden för fullmakter är cirka 2 veckor. Fullmakten för en tomt gäller ett år.

Du hittar närmare anvisningar i ansökan.

Skicka ansökan per e-post till tonttihakemukset@hel.fi .

Fyll i blankett

Ansök om fullmakt för bygglov samt långtidsarrendeavtal

Ansök om långtidsarrende för en tomt

Ett långtidsarrendeavtal för en tomt ska vara undertecknat innan byggandet inleds eller vid en annan tidpunkt som separat nämns till exempel i reserveringsbeslutet för tomten. Handläggningstiden för arrendebeslut är 4-6 veckor.

Bifoga till ansökan de servituts- och/eller samregleringsavtal som gäller arrendeområdet om de är kända.

Skicka ansökan per e-post till tonttihakemukset@hel.fi .

Ytterligare upplysningar

Bifoga följande utredningar och handlingar till ansökan:
- Utredning som fastställts av huvudplaneraren om användning av byggrätten som innehåller en utredning om projektets lägenhetsfördelning, bostädernas medelyta samt antalet familjebostäder, det vill säga bostäder med minst 2 sovrum, och deras medelyta.
- Energicertifikat för projektet.
- Servituts- och/eller samregleringsavtal som gäller arrendeområdet om de är kända.
- Utredningar eller handlingar som reserveringsbeslutet och/eller beslutet om korttidsarrende för tomten eventuellt förutsätter, som i projektet Kehittyvä kerrostalo.

För alla projekt genomförs av bostadsaktiebolag ska du utöver de ovannämnda handlingarna lämna in ett handelsregisterutdrag över det bolag som blir arrendator eller köpare.

Underteckna långtidsarrendeavtalet

Efter att staden fattat ett beslut om långtidsarrende för tomten, skicka oss en informationsblankett som du fyllt i Vi färdigställer arrendeavtalet på basis av uppgifterna och kontaktar dig om tidpunkten för undertecknande.

Skicka informationsblanketten per e-post till maaomaisuus.kiinteistosihteerit@hel.fi . Du kan även skicka blanketten via skyddad e-post securemail.hel.fi till maaomaisuus.kiinteistosihteerit@hel.fi.

Vid behov kan du skicka blanketten även per post till följande adress:

Helsingfors stad
MAKE/Sopimukset ja valvonta
PB 58213
00099 Helsingfors stad

Arrendeavtalet undertecknas elektroniskt i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst eller på vårt verksamhetsställe på Verkstadsgatan 8. Observera att det dock inte är möjligt att underteckna långtidsarrendeavtal för affärs-, kontors- och industritomter i Lantmäteriverkets tjänst.

Ytterligare upplysningar

Förutsättningen för undertecknande av avtalet är att stadens arrendebeslut har vunnit laga kraft och att senast vid tidpunkten för undertecknande:

- Avtalsparten kontrollerar och meddelar att hen godkänner det bifogade avtalsutkastet i stadens beslut och eventuella korrigeringar som gjorts i utkastet vid tidpunkten för verkställande samt lämnar in uppgifter om undertecknaren och en utredning om namnteckningsrätt.
- Avtalsparten skickar det behöriga organets beslut om godkännande av avtalet och om överlåtelse och pantsättning av säkerheten.
- Avtalsparten skickar staden även övriga eventuella handlingar/uppgifter som staden i sitt beslut har angett som förutsättningar för undertecknande av avtalet.

Om Lantmäteriverket förutsätter att andra handlingar ska bifogas till ansökan om inskrivning av arrendeavtalet, ska du senare skicka även dessa till staden.

Uträtta ärenden på webben

Fyll i blankett

Fyll i en informationsblankett för arrendeavtalet

Meddela om överföring av arrenderätten

När markarrendeavtalet för en tomt som ägs av Helsingfors stad innehåller ett villkor enligt vilket arrendatorn har rätt att utan att höra arrendegivaren överföra arrenderätten till någon annan, kan arrendatorn helt eller delvis överföra sin arrenderätt och byggnaderna på tomten till någon annan utan stadens samtycke.

Fråga om mer information:
- Bostadstomter: asuntotonttitiedustelut@hel.fi
- Företagstomter: yritystonttitiedustelut@hel.fi
- Egnahemshustomter: omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi

Efter överföringen ska den nya arrendatorn ansöka om inskrivning av överföringen av arrenderätten hos Lantmäteriverket.

Den nya arrendatorn ska också utan dröjsmål efter överföringen skicka staden en kopia av överlåtelsehandlingen eller av någon annan handling som utgör grunden till förvärvet samt skriftligen meddela en ny faktureringsadress för arrendet. Skicka kopiorna och meddela den nya adressen till maanvuokralaskutus@hel.fi.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om inskrivning av överföringen hos Lantmäteriverket

Kontakta oss via e-post

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors