Placeringsavtal

Du behöver ett placeringsavtal med staden om du vill placera permanenta konstruktioner på en gata eller i en park, till exempel lednings- eller fordonsanslutningar, underjordiska grunder eller ett staket eller stängsel.

Ansök om placeringsavtal om du vill placera permanenta konstruktioner på en gata eller i en park. Ansök om avtal i tjänsten Lupapiste. Avtalet ingås med ägaren till eller innehavaren av fastigheten eller konstruktionen. Det är även möjligt att uträtta ärenden med fullmakt.

Utarbeta en plan på de konstruktioner som placeras och bilaga planen till ansökan. Vid behov får du hjälp av Lupapiste med att utarbeta planen.

Servicen är avgiftsbelagd. Placering av rör och ledningar som betjänar samhället eller konstruktioner i anslutning till dem är avgiftsfri.

Ansök om placeringsavtal

Ansök om placeringsavtal elektroniskt i tjänsten Lupapiste.

Ytterligare upplysningar

Bifoga följande bilagor till ansökan:

- plan på konstruktioner som placeras
- fullmakt om någon annan än ägaren till eller innehavaren av fastigheten eller konstruktionen ansöker om avtalet.

Skicka kartläggningsuppgifter till staden 

Ägaren till eller innehavaren av ledningar, anordningar och konstruktioner har skyldighet att skicka uppgifter som gäller kartläggningen till staden. Uppgifterna sparas på kartorna inom en månad från den tidpunkt då staden fått uppgifterna. På privata tomter är ledningsuppgifterna inte fullständiga.

Skicka uppgifter om ledningskartläggningen till adressen karttatiedot@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Läs anvisningen om hur du skickar uppgifter om ledningskartläggning (på finska, pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Skicka kartläggningsuppgifter om underjordiska konstruktioner och utrymmen till adressen kymp.kami.maanalaiset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Läs anvisningen om hur du mäter och skickar uppgifter om underjordiska och undervattenskonstruktioner (på finska, pdf)

Vanliga frågor

Du behöver inte ett nytt placeringsavtal om du förnyar rör eller ledningar och deras läge inte förändras.

Du behöver ett placeringsavtal för bland annat följande permanenta konstruktioner:

  • anslutning för tomtledningar som anläggs i ett gatuområde om ledningen är över 20 m eller i anslutningen ingår brunnar
  • anslutning för tomtledningar som anläggs i en park om ledningen är över 10 m eller i anslutningen ingår brunnar
  • fordonsanslutning till tomten om passagen anläggs genom grönområde eller har konstruktioner
  • underjordiska utrymmen, såsom anslutande tunnel och servicekorridor, om deras läge påverkar användningen av allmänna områden
  • konstruktioner och anordningar i anslutning till underjordiska utrymmen som sträcker sig ovanför markytan
  • underjordiska konstruktioner, såsom konstruktionsgrunder, övergångs- och låsplattor samt permanenta mark- och bergförankringsjärn
  • staket eller stängsel, stödmur, stödbank, mur av armerad jord eller terrassering av mark
  • byggnadsdel, till exempel skärmtak, takutsprång, burspråk, balkong, ingångsramp eller -avsats
  • ledning och filtrering av dagvatten i allmänt område
  • guideskylt eller -tavla, till exempel museiskylt.

Du behöver också ett placeringsavtal om bergvärmebrunnar lutas eller startpunkter placeras på ett allmänt område.

Läs mer på sidan för byggbarhetsutredning av bergvärme och avtal

Läs mer på sidan för bergvärme

Placering av rör och ledningar som betjänar samhället eller konstruktioner i anslutning till dem är avgiftsfri. För placering av andra konstruktioner tar staden ut avgifter i enlighet med prislistan.

Avgifter för placering av permanenta ledningar, konstruktioner och anordningar (på finska, pdf)