Köpbekräftelse

På denna sida finns information om köpbekräftelse och köpvittnen vid Helsingfors stads fastighetsbildningsenhet.

Ett köpvittne har uppdraget att tjänstgöra en vittnesmyndighet när överlåtelsebrevet undertecknas vid överlåtelse av fastighet. Överlåtelsen kan till exempel gälla ett köp, ett byte eller en gåva. Även föravtal om fastighetsköp kräver bestyrkande av ett köpvittne. Köpvittnen vid Helsingfors stads fastighetsbildningsenhet bestyrker på basis av ämbetsställning överlåtelser av fastigheter i hela landet.

Läs mer

Köpvittnet:

 • berättar och ger råd om fastighetsbildningsåtgärder och om inledandet av byggnadslovsprocessen vid behov.
 • förhandskontrollerar att minimikraven på överlåtelsebrevet uppfylls före bestyrkandet, om beställaren skickar överlåtelsebrevet på förhand t.ex. per e-post
 • gör en anmälan om sin bestyrkta överlåtelse av fastighet till Lantmäteriverket
 • anhängiggör ansökan om lagfart på köparens vägnar, om så överenskoms i samband med bestyrkelsen (ingår i tjänsten och avgiften för köpbekräftelsen)
 • ger råd om hur lagfart ansöks 
 • debiterar en avgift på 120 euro för bestyrkande av köp samt resekostnader enligt förordningen.
 • bestyrker inte förvaltningskartor eller förvaltningsfördelningsavtal
 • bestyrker inte sådana köp av arrenderätt som inte kräver bevisning av köpvittnet.

Köpvittnet ska kontrollera identiteten på dem som undertecknar överlåtelsebrevet och att överlåtelsebrevet uppfyller lagstadgade formkrav. Undertecknarna ska kunna bevisa sin identitet vid undertecknandet.

 • Överlåtelsehandlingen ska ange åtminstone följande uppgifter: 
  • överlåtelseavsikt,
  • den fastighet som överlåts eller dess outbrutna område specificerat (fastighetsbeteckning),
  • överlåtare och förvärvare,
  • köpeskilling eller uppgift om annat vederlag, om det inte är fråga om en gåva eller ett föravtal.
 • Den som beställer köpbestyrkan sköter och skriver ut nödvändigt antal överlåtelseböcker som ska bestyrkas och eventuella tilläggskartor.   
 • Om det är fråga om ett outbrutet område ska området som överlåts tydligt markeras på kartor och en av kartorna ska bifogas till varje överlåtelsebrev som upprättas.
 • Köpvittnet ska anteckna en bevisning för köpvittne i varje överlåtelsebrev.
 • Köpvittnet ska kontrollera uppgifterna om fastigheten i lagfarts- och inteckningsregistret samt fastighetsregistret.

Köpvittnet antecknar i varje överlåtelsebrev följande bevisning:

"I egenskap av offentligt köpvittne intygar jag att (säljarens namn) som överlåtare och (köparens namn) som förvärvare har undertecknat denna överlåtelsehandling och att de har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen bestyrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har gjorts upp i den form som bestäms i 2 kap. 1 § i jordabalken."

Ort och datum

Underskrift av köpvittnet

Namnförtydligande

Tjänsteställning

Köpvittnets beteckning