Markering i terrängen och syner

Beställ markering i terrängen och grundbottensyn i början av byggnadsskedet. Beställ övriga syner under byggnadstiden så som lägessyn, konstruktionssyn, vvs-syn och slutsyn enligt behov och byggarbetets framåtskridande.

De syner och inspektioner som krävs definieras i bygglovet. I synerna fastställs det huruvida det åtgärder, inspektioner och utredningar som hör till ett visst byggnadsskede har genomförts De syner som har genomförts registreras i inspektionsprotokollet.

Innan byggnadsarbetet inleds görs

- grundbottensyn, när gräv- och schaktningsarbeten i samband med grundsättandet, pålning, fyllning eller förstärkning av grundbotten har gjorts.

- markering i terrängen , där byggnadens plats och höjdläge markeras på tomten.

Under byggnadsskedet genomförs

- lägessyn, varvid det fastställs att byggnadens placering, höjdläge och huvudmått är i enlighet med de godkända ritningarna. I lägessynen för jordvärme kartläggs borrningarnas startpunkter och det kontrolleras att brunnarna har borrat i enlighet med tillstånden. Synen görs innan brunnarna täcks.

- konstruktionssyn, När de bärande konstruktionerna och de tillhörande vatten-, fuktighets-, ljud- och värmeisoleringsarbetena samt arbetena i samband med brandsäkerheten har gjorts.

- ventilationssyn, förrättas när ventilationsanordningarna är färdiga.

- syn av vatten- och avloppsanordningar, förrättas när vatten- och avloppssystemet är färdigt.

- partiell slutsyn (dvs. slutsyn för ibruktagande)

- slutsyn, där det fastställs att alla byggnadsarbeten i enlighet med planerna och bygglovets villkor har genomförts.

Beställ utmärkning i terrängen och lägessyn

Beställ utmärkning i terrängen och lägessyn genom stadsmätningstjänsternas kundservice.
Skicka samtidigt som du beställer lägessyn för jordvärme borrningsrapporten till adressen kymp.maalampo@hel.fi.

Skicka beställningen per e-post eller kom och gör den på plats. Kundservice har öppet mån-tis 8.15- 12.00 och ons-fre 12.00-15.00. Betjäningen sker med könummer Om du bokar en tid på förhand, betjänas du på den avtalade tiden.

Handläggningstid

Vi gör utmärkningar i terrängen och lägessyner vanligtvis inom 1-2 veckor.

Ytterligare upplysningar

Bifoga beställningen följande uppgifter:

- Objektets adress

- Bygglovsbeteckning

- Fastighetsbeteckning

- Lupapiste-nummer

- Beställarens namn och kontaktuppgifter.

Bifoga beställningen också följande uppgifter för fakturering:

- Betalarens namn (företagets namn och kontaktpersonens namn, privatpersonens namn räcker vid privata beställningar)

- Beställarens adress

- FO-nummer eller personbeteckning

- Uppgifter för elektronisk fakturering om faktureringen önskas ske elektroniskt.

Ring

Stadsmätningstjänsternas kundservice

Öppet mån-tis 08:15-12, ons-fre 12-15
Samtalets pris: normalt samtalspris

Läs mer

Beställ markering av byggplatsen i terrängen när bygglovet har beviljats.
Hörnpunkterna markeras i terrängen med träpålar i enlighet med beställningen du har gjort. Du kan också beställa markering av hjälppunkter i terrängen.

Dessutom hämtas två höjdmärken till byggplatsen, vilka visar markeringens höjd samt vem som har utfört mätningen.
Bestämningen av höjdläget görs genom avvägning som startar från en höjdfixpunkt och slutar vid en annan höjdfixpunkt eller någon annan punkt vars höjd är känd.

Höjdvärdena enligt N2000-höjdsystemet som togs i bruk i slutet av 2012 i Helsingfors, är 30,5 cm större än i det tidigare NN-systemet. Vid byggprojekt måste man alltid veta enligt vilket höjdsystem höjdvärdena anges. 

Läs närmare anvisningar Utmärkning i terrängen (pdf, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Du får fortsätta byggandet först när man vid synen har konstaterat, att byggnadens placering och höjdläge stämmer överens med de bekräftade huvudvridningarna.

Lägessynen görs utgående från de godkända huvudritningarna Intyget över synförrättningen gällande byggnadens storlek, höjdläge och placering sparas till projektet uppgifter i Lupapiste. 

Läs närmare anvisningar: Lägessyn (pdf, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Om du vill ta ett delvis färdigt objekt i bruk, kan du beställa en slutsynsförättning för byggnaden eller delar av den i etapper.

Byggnadstillsynen kan på förhand bestämma, att vissa delar av fasad- och gårdsarbetarna ska vara färdiga innan byggnaden godkänns för användning. Det område som förblir en byggplats ska skiljas från områdena som tas i bruk.

Den del som godkänns för användning måste uppfylla alla byggnadsföreskrifter gällande säkerhet och hälsa. 

Vid slutsynsförrättningen kan en frist sättas för slutförandet av arbetena.

En byggnad eller en del av den får tas i bruk, när de synförrättningar som krävs har utförts, inspektionerna har genomförts och den är godkänd för användning i slutsynen. 

Kontakta byggnadstillsynen i god tid före slutsynen. Slutsynen bör göras innan bygglovets giltighetstid upphör. Vi kräver en separat avgift enligt byggnadstillsynstaxan för synförrättningar och andra åtgärder som görs efter det att bygglovets giltighetstid har upphört.

Du kan beställa en slutsyn, när du har meddelat byggnadstillsynen att:

 1. byggnadsarbetet har slutförts i enlighet med bygglovet och de regler och föreskrifter som gäller för byggandet
 2. de synförrättningar och inspektioner som byggnadstillsynsmyndigheten föreskriver och de åtgärder som krävs i dessa har genomförts
 3. andra inspektioner som är lagstadgade och som påverkar byggnadens användningssäkerhet i väsentlig utsträckning och åtgärderna som krävs i dessa har genomförts
 4. de nödvändiga inskrivningarna har gjorts i byggnadsarbetets inspektionsprotokoll och ett sammandrag av inspektionsprotokollet har levererats till byggnadsinspektion
 5. bruks- och serviceanvisningarna för byggnaden är färdig i tillräcklig utsträckning och kan levereras till byggnadens ägare
 6. ett tillstånd enligt miljöskyddslagen, om ett sådant krävs för byggnadens ändamålsenliga användning, har vunnit laga kraft.

Ser till att de krav som anges i tillståndsbeslutet uppfylls innan objektet tas i bruk (exempelvis byggande av parkeringsplatser och skyddsrum, grundande av servitut och avtal för samarrangemang).

Du måste uppdatera en nybyggnads energicertifikat före ibruktagandet så att det motsvarar genomförandet. Presentera vid ibruktagningssynen det inspektionsprotokoll för elinstallationerna som elinstallatören har gjort upp för inspektören.

Byggnadens bruks- och serviceanvisningar måste vara färdiga när byggnaden tas i bruk.

Om byggnaden tas i bruk utan den slutsyn som krävs, kan byggnadstillsynen försätta den i användningsförbud.

 Vid behov presenteras vid slutsynen:

 • inspektionsprotokoll för hissarna
 • fjärrvärmeutrustningens tillverkningsprotokoll
 • protokollen för räddningsverkets inspektioner (skyddsrum, separat brandinspektion, oljevärme, sprinklersystem osv.)
 • inspektionsintyg (brandvarnare)
 • intyg på insolvenssäkerhet
 • bygganmälan till skatteförvaltningen
 • andra inspektionsintyg som myndigheterna kräver.

I speciella fall (operationssalar, explosionsfarliga utrymmen) måste man också förevisa ett säkerhetsintyg utfärdat av en inspektör eller inspektionsinstans som är auktoriserad av Säkerhets- och kemikalieverket.

Med hjälp av inspektionsprotokollet säkerställs det att byggandet är korrekt och i det fastställs det att de inspektioner som krävs har genomförts på byggarbetsplatsen. 

Inspektionsprotokollet presenteras för byggnadsinspektionen vid inledningsmötet eller en redogörelse av det görs i samband med inledningsanmälan, om ett inledningsmöte inte förutsätts i bygglovet.

Det personer som ansvarar för de inspektioner som krävs i bygglovet efter hand som arbetet fortskrider och de personer som genomför inspektionerna för det är olika arbetsskedena, dokumenterar de inspektioner som de har genomfört i inspektionsprotokollet. Inspektionsprotokollet kan kompletteras med fotografier som har tagits i riskfyllda arbetsskeden.

Ett sammandrag av inspektionsprotokollet överlämnas vid slutsynen till byggnadstillsynsmyndigheten.

Blanketter: