Anmälan om sanering av förorenad mark

Gör en anmälan om sanering av förorenad mark om du utför täkt av eller sanerar förorenad mark och utnyttjar marksubstanser som tagits på det förorenade området i samband med saneringen eller transporterar dem annanstans för behandling. Ibland kan verksamheten även förutsätta miljötillstånd.

Gör en anmälan till Helsingfors stads miljötjänster senast 45 dygn innan en arbetsfas som är väsentlig för saneringen inleds.

Arbetet kan inledas efter att staden har fattat ett beslut om anmälan. Efter att det har gått 45 dygn från att du lämnade in anmälan, kan du inleda saneringen på eget ansvar.

I Helsingfors är Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet den behöriga myndigheten för sanering av förorenad jord och förorenat grundvatten. Beslutet om anmälan fattas av enhetschefen för miljöuppföljning och -tillsyn. Handläggningen av anmälan är avgiftsbelagd.

 • karta och situationsplan där lägena på de fastigheter som ska saneras och objekt som har betydelse för handläggningen av ärendet har markerats
 • plankarta
 • detaljerade uppgifter om markens och grundvattnets föroreningsgrad
 • saneringsplan
 • plan för kontroll av miljön under saneringen och/eller bedömning av kontrollbehov efter saneringen
 • kontaktuppgifter till grannarna till saneringsområdet
 • tillstånd och myndighetsutlåtanden som gäller verksamheten.

Handläggning av anmälan och betalning

 • Vid behov kan staden begära utlåtanden om anmälan av till exempel markägaren eller myndigheter.
 • Beslutet om anmälan fattas av enhetschefen för miljöuppföljning och -tillsyn.
 • Beslut om anmälan kungörs offentligt på stadens webbplats.
 • Personer som är berättigade till att överklaga anses ha fått kännedom om beslutet sju dagar efter att kungörelsen offentliggjorts.
 • Besvärstiden är 30 dagar, beslutet vinner laga kraft efter besvärstiden om beslutet inte överklagas.

Gå till sidan Kungörelser och annonser(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stad tar ut en avgift för handläggningen av anmälan i enlighet med taxan för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet. 

Taxa för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet (på finska, pdf)