Planeringens och byggandets mål

Helsingfors stadsplanering och byggande styrs av olika mål och principer för planläggning och markanvändning. 

Puita, nurmikkoa ja kerrostaloja auringonpaisteessa.
Rakenteilla olevaa Kalasatamaa kuvattuna yläilmoista.
Bild: Jussi Hellsten

Planering av markanvändningen skapar förutsättningar för goda boendemiljöer

Genom planläggning och annan planering främjar vi bland annat tillräcklig boendeproduktion, smidig trafik, näringslivets verksamhetsmöjligheter, tillgången till tjänster och sparsam användning av naturresurserna.  

Vårt mål är att främja energieffektiv stadsstruktur och säkerställa att det till de mest värdefulla naturområdena inte anvisas byggande. Vid sidan om annan planering utvecklar vi rekreationsområden och -tjänster, ekologiska nätverk och naturskyddsområden. Vi främjar också en socialt hållbar stad där differentiering av bostadsområdena stoppas med aktiv stadsförnyelse.