Målen för miljö- och naturskydd

På denna sida hittar du information om målen för miljö- och naturskyddet och de program där de genomförs.

Hållbar utveckling

Helsingfors har förbundit sig till rapportering enligt FN:s mål för hållbar utveckling. Du kan läsa den nyaste rapporten på webbplatsen Hållbara Helsingfors(Länk leder till extern tjänst).

Miljöpolitik

I Helsingfors stads miljöpolitik (2012) har man fastställt målen för de olika delområdena i miljöskydd för åren 2020 och 2050. Målen för miljöskydd på medellång och lång sikt uppdateras som bäst.

Klimatskydd

Helsingfors siktar på att bli kolneutralt före 2030 och anpassar sig till det förändrande klimatet. Du kan följa upp med Helsingfors klimatarbete på webbplatsen Helsingfors klimatåtgärder(Länk leder till extern tjänst).

Luftvård

Luftkvaliteten i Helsingfors har blivit bättre under de senaste årtiondena och är internationellt jämfört ganska bra. Avgasutsläpp från trafiken, gatudamm och utsläpp från vedförbränning i eldstäderna i hemmen medför dock fortfarande olägenheter för människornas hälsa och trivsel. Luftvård främjas med hjälp av Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029.

Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029 (pdf, på finska, 5,2 Mb)

Se luftskvalitetssituationen nu på HRM:s webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

Bullerbekämpning

Med åtgärderna i handlingsprogrammet för bullerbekämpning minskar man olägenheter som orsakas av trafikbullret genom att minska bullerutsläppen, stävja att buller sprids och skydda objekt som är känsliga för buller. Bullerbekämpning främjas med hjälp av Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029.

Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029 (pdf, på finska, 5,2 Mb)

Vattenskydd

Helsingfors och Åbo städer förband sig i 2007 till åtgärder för Östersjön. Programmet heter Östersjöutmaningen och innehåller över etthundra åtgärder som städerna åtar sig för att förbättra Östersjöns läge. Östersjöutmaningen är öppen för alla organisationer som är intresserade av vattenskydd och Östersjön. Bekanta dig med utmaningen på Östersjöutmaningens webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Naturskydd

Helsingfors naturskyddsprogram för åren 2015–2024 innehåller 47 nya naturskyddsområden, som ska grundas under åren 2015–2024. Vi har börjat förbereda ett nytt naturskyddsprogram. Bekanta dig med naturskyddsprogrammet (pdf, på finska)

Åtgärderna som ska skydda och främja naturens mångfald har samlats i Helsingfors stads handlingsprogram för tryggande av den biologiska mångfalden (LUMO-programmet). Du kan följa upp med hur arbetet framskrider i LUMO-vahti (på finska)(Länk leder till extern tjänst).

Riktlinjerna för naturvården bildar tillsammans med Naturskyddsprogrammet och LUMO-programmet en helhet där principerna för skydd, vård och bruk av naturen i Helsingfors fastställs. Vi uppdaterar som bäst riktlinjerna för naturvården.

Cirkulär och delningsekonomi

Genom att övergå till cirkulär ekonomi kan vi spara de minskande naturtillgångarna och förebygga uppkomsten av avfall. Cirkulär ekonomi fungerar även som ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringen. Helsingfors tar steg mot cirkulär ekonomi med hjälp av åtgärdsprogrammet för cirkulär och delningsekonomi. Tyngdpunkterna i programmet ligger inom bygge, inköp samt miljömedvetenhet och hållbar konsumtion. Du kan följa upp med hur programmet framskrider i Kiertotalousvahti (på finska)(Länk leder till extern tjänst).

Nedskräpning

Nedskräpning är ett betydande problem i Helsingfors. Den orsakar olägenheter för miljön och hälsan, minskar trivsamheten i stadsområdena och deras attraktionskraft samt inverkar negativt på stadsbilden. Man söker minska nedskräpning med hjälp av Åtgärdsprogram för att minska nedskräpning (pdf, på finska).