Inledningsrätt

Du kan ansöka om rätt att inleda byggandet av hela byggnaden eller en del av den innan bygglovet har vunnit laga kraft. Rätten att inleda byggandet kan exempelvis gälla byggnadens grund eller hela byggnaden. För att riva en byggnad eller en del av den beviljas ingen inledningsrätt.

Du kan ansöka om inledningsrätt i samband med projektets egentliga tillståndsansökan eller som en separat ansökan. Inledningsrätten ansöks av samma instans som ansöker om projektets egentliga tillstånd.

Ansökan om inledningsrätt senast inom 14 dagar efter det att besvärstiden för projektets tillståndsbeslut har löpt ut. Beslutet om inledningsrätten är avgiftsbelagt.

Vid ansökan om inledningsrätt bör en godkänd säkerhet tillhandahållas. Med säkerheten ersätts olägenheter, skador och kostnader som upphävandet eller ändrandet av beslutet kan leda till.

När inledningsrätten har beviljats, kan du inleda de åtgärder som du har sökt inledningsrätt för.

Ansök om inledningsrätt

Du kan ansöka om inledningsrätt i samband med den egentliga tillståndsansökan eller som en separat ansökan.

Om du ansöker om inledningsrätt i samband med den egentliga tillståndsansökan ska du bifoga en ifylld blankett för inledningsrätt till ansökan i Lupapiste. Du ska också skriva att du ansöker om inledningsrätt i projektbeskrivningen.

Om du inte har ansökt om inledningsrätt i samband med den egentliga tillståndsansökan ska du skicka ansökan och det egentliga säkerhetsdokumentet till områdets tillståndssekreterare. E-postadressen till områdets tillståndssekreterare hittar du i karttjänsten. Inledningsrätt ska ansökas senast 14 dagar efter det att besvärstiden för tillståndsbeslutet för projektet löpt ut.

Information på webben

Sök områdets tillståndssekreterares kontaktuppgifter

Vanliga frågor

Du kan utföra följande arbeten efter att tillståndet har beviljats men innan det har vunnit laga kraft:

  • grävning, schaktning, trädfällning eller andra liknande åtgärder. Arbetena måste vara i enlighet med det beviljade tillståndet.
  • pålningsarbeten för grunden i enlighet med pålningsplanen. Arbetet kan även utföras på byggherrens risk redan innan tillståndet har beviljats.
  • rivning av lätta strukturer, om byggnaden eller strukturerna inte omfattas av skyddsbestämmelser.

Läs mer i anvisningen: Inledningsrätt (pdf)

Säkerheten sätt så hög, att byggplatsen vid behov kan återställas med hjälp av den om tillståndsbeslutet upphävs eller ändras.

Som säkerhet godkänns:

  • en bankdeposition som måste ha ett intyg från banken att den inte är pantsatt.
  • en borgensförbindelse som måste vara i kraft tills ifrågavarande tillstånd vinner laga kraft.

Både bankdepositionen och borgensförbindelsen måste vara i den persons namn som har ansökt om inledningsrätten.

I tillståndsärenden som gäller ett egnahemshus eller ett par hus godkänns en personborgen. I detta fall måste två personer ingå en borgensförbindelse. Den som ansöker om tillståndet kan dock inte fungera som sin egen borgenär.

Om ett bostadsbolag ansöker om tillstånd, kan bolagets aktieägare fungera som borgenärer.

Läs mer om utfästelse av säkerhet i anvisningen: Inledningsrätt (pdf)

När tillståndsbeslutet vunnit laga kraft kan du begära säkerheten av byggnadstillsynens tillståndssekreterare. Du ska visa upp tillståndsbeslutet och det lagkraftsbevis som är angivet på det. Om det är fråga om ett tillstånd som utfärdats av en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen granskar byggnadstillsynen att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Om det är fråga om ett tillstånd som utfärdats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion ska lagkraftsbeviset ansökas vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Säkerheten överlämnas till den sökande om denna är en fysisk person eller till ett ombud som har befullmäktigats av den sökande. Den sökande måste bevisa sin identitet, och ombudet måste förevisa en detaljerad fullmakt för avhämtande ett av säkerheten.
 

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2024 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbeslut fattade av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynens är offentligt tillgängliga i 14 dygn och tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion är offentligt tillgängliga i 30 dygn. Begäran om omprövning av tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen görs vid stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion. Överklagan av tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion görs vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen finns i tjänsten Julkipano i Lupapiste (på finska, kräver inte inloggning)(Länk leder till extern tjänst).

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion finns i Stadsmiljöhusets entréhall på adressen Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbeslutet vinner laga kraft när tiden för sökande av ändring löpt ut och ingen har ansökt om ändring av tillståndsbeslutet. Ändring av ett beslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion kan ansökas under 30 dagar och ändring av ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen kan ansökas under 14 dagar. Tidpunkt för när beslutet ges och tiden för sökande av ändring meddelas i tillståndsbeslutet.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Om du inte ansöker om förlängning av tillståndet  medan tillståndet är giltigt måste du ansöka om tillstånd på nytt.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

  1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
  2. Ange gatuadress där projektet utförs.
  3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
  4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska)(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran(Länk leder till extern tjänst).