Inledningsmöte och inledningsanmälan samt specialplaner

Läs om bokande av inledningsmöte, upprättande av inledningsanmälan och tillhandahållande av specialplaner.

Läs om bokande av inledningsmöte, upprättande av inledningsanmälan och tillhandahållande av specialplaner.
Om ett inledningsmöte förutsätts i bygglovet måste den som inleder byggprojektet komma överens med stadens byggnadstillsyn om tidpunkten som inledningsmötet ska hållas. Mötet måste sammankallas innan byggarbetarna inleds.

Om inget inledningsmöte sammankallas, måste man innan något som helst tillståndspliktigt byggnadsarbete eller någon åtgärd, så som markbyggnadsarbeten innan byggandet inleds, göra en inledningsanmälan till Helsingfors byggnadstillsyn.

Byggnadsarbetet får inledas när:

- tillståndsbeslutet gällande byggnadsarbetet har vunnit laga kraft

- den ansvarige arbetsledaren har godkänts

- vid behov har arbetsledare för vatten- och avloppsinstallationer godkänts

- de specialplaner som förutsätts i tillståndsbeslutet har levererats till byggnadsinspektionen

- inledningsmötet har hållits eller inledningsanmälan har gjorts

Boka inledningsmöte

Boka ett inledningsmöte hos inspektionsingenjören eller byggmästaren som ansvarar för byggarbetets arbetsplatsövervakning. Ring under telefonbetjäningstiden, mån kl. 9-10 och tor kl. 9-10. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.

Ytterligare upplysningar

Vid inledningsmötet

- kommer man överens om byggarbetets inspektionsprotokollförfaranden
- utnämns personerna som inspekterar arbets- och byggnadsskedena
- registreras andra frågor som har att göra med kvalitetssäkringen.

För utnämnandet av ansvarspersonerna ansvarar den som inleder byggprojektet.

De som bör vara närvarande vid inledningsmötet är

- en representant för byggnadstillsynen
- den som inleder byggprojektet eller hens representant
- byggnadens huvudarkitekt
- den ansvarige arbetsledaren

Information på webben

Gör en inledningsanmälan

Gör en inledningsanmälan till inspektionsingenjören eller byggmästaren som ansvarar för byggplatsinspektionen på området per e-post eller genom att ringa under telefonbetjäningstiden mån kl 9-10 och tor kl 9-10. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.

Ytterligare upplysningar

Den som gör en inledningsanmälan måste vara beredd att tillhandahålla följande information:

- byggprojektets inspektionsdokument med ansvarspersoner
- projektets säkerhetskoordinator
- projektets inspektörer
- i vilket skedde färdigställandet av specialplanerna befinner sig och när dessa levereras till byggnadstillsynen.

Information på webben

Boka tid för förevisande av specialplaner

Reservera tid för presentering av specialplaner från byggnadstillsynens kundservice.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Specialplaner är exempelvis:

- byggnadsritningar och -beräkningar
- ventilationsplaner
- planer för fastighetens vatten- och avloppssystem
- gundundersökningar
- utlåtande om grundläggningssätt
- pålnings- och inmätprotokoll
- eventuella utlåtanden under byggnadsskedet.

Ring

Byggnadstillsynens kundservice

Öppet mån-fre 08:30-16
Samtalets pris: normalt samtalspris

Leverera specialplaner

Lämna in och underteckna specialplanerna i Lupapiste. När du har bokat en presentationstid och levererat planerna till Luapiste, meddela detta till områdets inspektionsingenjör per e-post. Kontaktuppgifterna finner du i karttjänsten.

Ytterligare upplysningar

Följ följande anvisningar när specialplanerna ska presenteras:

- Dokumenten bör ha ett titelblad med bara en korrekt ifylld titel, revisionstabell och eventuellt positionsdiagram samt tillräckligt med plats för arkiveringsanteckningar.

- Bilder av ritningen, definitionstexter, referenser till dokument eller fördelningstabell bör inte finnas på titelbladet.

- Titeln bör innehålla uppgifter om byggobjektet, planeraren och planerarens examen samt ritningens innehåll.

- Bifoga även en förteckning över ritningarna om planernas antal överstiger 10.

- Filerna bör vara i formatet PDF/A.

Kontrollera miljöministeriets anvisningar om planer och utredningar gällande byggande

Uträtta ärenden på webben

Leverera specialplaner

Kräver identifiering.

Information på webben