Ansökan om ändring av detaljplan

Tomtägaren eller -innehavaren kan ansöka om ändring av detaljplan. Kontakta områdets detaljplanerare innan du lämnar in ansökan.

Vi bedömer från fall till fall om det är möjligt och ändamålsenligt att ändra detaljplanen. Av den sökande tar vi ut kostnaderna för utarbetandet av ändringen av detaljplanen. Du får information om tidsplanen för ändringen av detaljplanen och ersättningens storlek av områdets detaljplanerare.

Om du ansöker om ändring av detaljplanen för en arrendetomt som ägs av staden, kontakta staden innan du lämnar in ansökan:
- bostadstomter: taydennysrakentaminen@hel.fi
- företagstomter: yritystonttitiedustelut@hel.fi

Ansök om ändring av detaljplan

Ansök om ändring av detaljplan med en färdig blankett eller en fritt formulerad ansökan som har motsvarande uppgifter som blanketten. Skicka ansökan till Helsingfors stads registratorskontor. E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi. Postadress: PB 10, 00099 Helsingfors stad

Fyll i blankett

Ansök om ändring av detaljplan

  • Utredning om ägande- eller besittningsrätt som kan vara till exempel lagfartsbevis, arrendeavtal eller köpebrev om lagfarten är anhängig eller det har gått högst 6 månader från att köpet ingåtts.
  • Fullmakt om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande. Fullmakten ska ha underskrifter och namnförtydliganden för fastighetens alla ägare eller innehavare. Av fullmakten ska framgå alla åtgärder som fullmaktsinnehavaren är berättigad till.
  • Protokoll för bolagsstämma om den sökande är ett bostads- eller fastighetsaktiebolag. Bolagsstämman ska besluta om att ansöka om ändring av detaljplan.
  • Handelsregisterutdrag om den sökande är ett bolag. Av utdraget framgår vem som har namnteckningsrätt på bolagets vägnar.
  • Markanvändningsplan, det vill säga en ritning där det har markerats vad man vill ändra.

Detaljplanerarnas kontaktuppgifter på kartan

Du hittar kontaktuppgifterna till detaljplaneraren på området i karttjänsten. Du ska komma överens om ett möte med planeraren på förhand.

Du kan söka det område som du vill granska med gatuadress genom att öppna kartan i ett nytt fönster. Du kan även klicka på det område som du vill granska på kartan, så du hittar kontaktuppgifterna till de områdesansvariga.

Se detaljplanerarnas kontaktuppgifter i Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst)

Vanliga frågor

Kommunen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja undantag från en bestämmelse, en föreskrift, ett förbud eller en annan begränsning som gäller byggande eller andra åtgärder och som har utfärdats i denna lag eller med stöd av den (MBL 171 §).

Undantag beviljas dock inte, om det medför olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, försvårar uppnående av målen för naturvården, försvårar uppnående av målen för skyddet av den byggda miljön, eller leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser.

I betydande byggprojekt som strider mot detaljplanen är det med tanke på planeringen av markanvändningen motiverat att ändra detaljplanen.

Att höja exploateringstalet för småhustomten från 0,20 till 0,25 förutsätter inte ändring av detaljplan, utan det kan genomföras med undantag.

Läs mer på sidan för undantagsbeslut

Läs anvisningen om undantag (på finska, pdf)

Vi tar ut kostnader för utarbetande och behandling av planen av den sökande. Om den sökande återkallar sin detaljplanansökan efter att planarbetet har inletts, debiterar vi den sökande för det utförda arbetet. Planläggningsavgiften bestäms utifrån den avgiftstabell som gäller den dag då ansökan inkommit.

Se avgifter för ändrande av detaljplan 2021 (på finska, pdf)(Länk leder till extern tjänst)