Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Gårdsbyggande

Läs anvisningarna för gårdsbyggande: vinterträdgård, glasveranda, bod, växthus, sopskjul, gårdsbastu, staket, plattläggning, planteringar, parkeringsplatser, pool och badtunna.

På den här sidan

1. Se anvisningar för gårdsbyggande

För vinterträdgård och glasveranda krävs bygglov. Kontrollera om man i detaljplanen har gett byggrätt för dessa. Vinterträdgårdar och glasverandor inkluderas i våningsytan.

Utrymmet kan vara kallt, halvvarmt eller varmt, det ska vara avskilt från bostadsrummen med vägg- och dörrkonstruktioner. Verandan ska även ha utgång till uteområde.

Konstruktionen är lätt och avsedd som biutrymme för boendet, inte för bostadsbruk. Konstruktionen kan till exempel vara ett lider, ett sopskjul eller en vinterträdgård.

För lokaler avsedda för boende och arbete krävs alltid bygglov.

På en småhustomt krävs inget tillstånd för byggande av en gårdsbyggnad på högst 20 m² om den har byggrätt. Kontrollera om tilläggsbyggnadsrätt för lider och andra konstruktioner har angivits i detaljplanen. Placeringen av konstruktionen kan förutsätta grannens medgivande eller brandsektionering. Om du är osäker på om du får bygga en gårdsbyggnad på din tomt, kan du skicka en begäran om råd i Lupapiste.

Om du vill bygga en gårdsbyggnad som är större än 20 m² eller fler än en byggnad, behöver du minst ett åtgärdstillstånd. Kontrollera först tomtens byggrätt i detaljplanen.

I ett höghusområde behöver du ett åtgärdstillstånd om konstruktionen påverkar stads- eller landskapsbilden, naturförhållanden eller markanvändningen i omgivningen.  

Det är tillåtet att bygga en inhägnad, ett skärmtak eller ett skjul på högst 30 m² för avfallsuppsamling utan tillstånd.

Läs fler anvisningar om byggande: Anvisningen Lider och andra konstruktioner (på finska, PDF, 1 MB).

Om du bygger ett sopskjul, ska du beakta följande anvisningar: Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul (på finska, pdf, 1 MB).

För byggande av bastu krävs alltid bygglov. Kontrollera först bestämmelserna i detaljplanen och regionala anvisningar.

Om du vill bygga ett staket vid din tomtgräns, måste du ha grannens medgivande.

Om detaljplanen tillåter, får man utan tillstånd och med grannens medgivande bygga  staket mellan tomterna, om det är högst 1,6 meter högt, inklusive stödmurarna. Ett staket som vetter mot gatan får vara högst 1,2 meter högt.

Ett staket som vetter mot en park får utan tillstånd vara högst 1,6 meter högt. När grannen är en allmänning, såsom en park, ska du be om grannens samtycke av staden.

Närmare anvisningar: Staket och avgränsning av tomter (på finska, PDF, 4 MB).

 

I regel behöver man inget tillstånd av för planteringar eller plattbeläggning. Vid ändringsarbeten får gårdens höjdförhållanden ändå inte ändras väsentligt utan tillstånd.

Det är inte tillåtet att bygga på planterade områden som anvisats i detaljplanen, så kontrollera detaljplanens bestämmelser. Detaljplanen innehåller ofta skyldigheter också gällande träd och planteringar. Rekommendationen är att använda växter som är typiska för området. . Läs mer om typiska planteringar för olika säsonger tidsåldrar i Helsingfors stadsväxtguide (på finska, pdf).(Länk leder till extern tjänst)

Det finns skäl att undvika stora sten- eller plattbelagda områden på småhustomter. I planeringen måste också alltid dagvatten tas i beaktande.  Anvisning: Hantering av dagvatten på tomter (på finska, PDF, 4 MB).

Om du vill öka antalet parkeringsplatser på gårdsområdet, måste du ha ett åtgärdstillstånd. Kontrollera bestämmelserna i detaljplanen och regionala anvisningar.

Om du vill bygga en simbassäng på din gård, ska du kontakta byggnadstillsynen via funktionen Kysy neuvoa (Fråga om råd) i Lupapiste. I projektet måste du bland annat  beakta vatten- och avloppsanslutningar samt planer för eventuella grundningsarbeten.

För badtunna krävs inget tillstånd, men eldstadens och skorstenens avstånd från grannens gräns ska vara mer än 4 meter. Om byggnaden ligger närmare än 8 meter, ska skorstenen vara högre än den nedre kanten av takfoten.

2. Kontrollera om ditt projekt är genomförbart

Inled byggprojektet med att kontrollera detaljplanen för din tomt. Detaljplanen bestämmer vad som får byggas på tomten.

Titta närmare på detaljplanen i karttjänsten.(Länk leder till extern tjänst)

För vissa områden i Helsingfors gäller även regionala planeringsanvisningar.

Se Regionala planeringsanvisningar.

Katso alueelliset suunnitteluohjeet. 

Bestämmelser gällande byggande i Helsingfors hittar du i byggnadsordningen.

Helsingfors stads byggnadsordning är ett centralt regelverk som utöver detaljplanerna, styr byggandet. I den fastställs bland annat vad som får byggas och renoveras utan tillstånd av byggnadstillsynen. 

Se Helsingfors byggnadsordning

3. Be vid behov om råd via Lupapiste

Om du inte hittar ditt byggprojekt eller om du behöver råd, ska du kontakta byggnadstillsynen via Lupapiste.
I Lupapiste får du allmän rådgivning, kan du boka möten, förbereda tillståndsansökan och skicka in
handlingar. Inled förberedelserna för ditt projekt med att skicka en begäran om råd. När du har fått svar på den, kan du vid behov göra en tillståndsansökan av din begäran och fortsätta beredningen av ansökan.

Gör så här: 

  1. Logga in i tillståndspunkten Lupapiste (Länk leder till extern tjänst).  Registrera dig i tjänsten. 
  2. Välj Kysy neuvoa (Fråga om råd) högst uppe till höger på sidan.
  3. Ange projektets adress eller fastighetsbeteckning.
  4. Följ anvisningarna. Välj vilket slags projekt du är på väg att sätta i gång.
  5. Tryck ännu till slut på Kysy neuvoa (Fråga om råd).
  6. Skriv en kort beskrivning av projektet och ange dina frågor.

4. Upprätta vid behov en gårdsplan som bilaga till tillståndsansökan

Det kan hända att du behöver en markanvändningsplan till exempel som bilaga till bygglovsansökan. Fråga lovhandläggaren.

En markanvändningsplan krävs i samband med nybyggnadsprojekt samt i sådana renoverings- och ändringsprojekt, i vilka byggarbetet påverkar gården. För småhustomter måste en markanvändningsplan upprättas om gårdsarrangemangen inte presenteras tillräckligt noggrant i situationsplanen.

Läs anvisningen för upprättande av markanvändningsplan:  Markanvändningsplan och tillståndspliktighet för ändringsarbeten på gården (på finska, PDF, 9 MB).