Kompletteringsbyggande av husbolag

Vi uppmuntrar husbolagen till kompletteringsbyggande och hjälper till under olika skeden av processen. Kompletteringsbyggande kan vara ett bra sätt för husbolag att finansiera renoveringar i husbolag.

Husbolagets aktieägare beslutar om de ska utreda möjligheterna till kompletteringsbyggande. När ett beslut om utredning av möjligheterna till kompletteringsbyggande har fattats, kontaktar husbolagets styrelse staden. 

Husbolaget kan genomföra projektet självt eller sälja en del av sin tomt eller hyresrätt till någon som genomför projektet. Kompletteringsbyggandet kan utföras på många olika sätt. En stor tomt kan ha utrymme för en helt ny byggnad eller så kan byggnaden byggas ut. Om byggnadens bärande konstruktioner håller, kan det byggas en extra våning i byggnaden eller också kan vinden omvandlas till bostäder. 

Kompletteringsbyggande kräver alltid en ändring av detaljplanen. Ändringen av detaljplanen tar alltid minst några år. Det är bra för husbolaget som äger bostadstomten att tillsammans med staden bereda ansökan om ändring av detaljplanen. Ett husbolag som är beläget på stadens arrendetomt bör tillsammans med staden bereda ansökan om ändring av detaljplanen.  

Markanvändningsavtal för projekt på privat mark 

När detaljplanen utarbetas eller ändras avtalar staden och markägaren om de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till genomförandet av detaljplanen. Markägaren är skyldig att delta i kostnaderna för samhällsbyggandet som föranleds av genomförandet av detaljplanen. 

Varje gång markägaren i betydande grad drar nytta av detaljplanen eller ändringen av den bereder staden ett markanvändningsavtal med markägaren. 

Gränsen för betydande nytta är en värdeökning på 1 000 000 euro som den nya planen medför, när det är fråga om gemensamma gårds- eller parkeringstomter enligt den detaljplan som ändras och som huvudsakligen betjänar boendet. För andra marker är gränsen för betydande nytta 700 000 euro. 

När detaljplanen för området utarbetas för första gången betalar markägaren 50 % av den värdeökning som planläggningen medför och som överskrider gränsen för betydande nytta, det vill säga 700 000 euro.  

När detaljplanen ändras betalar markägaren 35 % av den värdeökning som planläggningen medför och som överskrider gränsen för betydande nytta, det vill säga 1 000 000 eller 700 000 euro.  

Utöver ersättningen bör markägaren utan ersättning överlåta alla allmänna områden som denna äger och som anvisats i detaljplanen, dock högst det belopp som motsvarar beloppet av den nya byggnadsrätt som anvisats (högst 1 m2 allmänt område per 1 k-m2 ny byggnadsrätt). Vid ändringar av detaljplanen, där användningsändamålet ändras till ett mer värdefullt, tolkas med avvikelse från det som nämns ovan hela det föränderliga antalet byggnadsrätter som byggnadsrätt för kompletteringsbyggande. 

Teamet för markanskaffning vid tomtenheten förbereder markanvändningsavtalen. Avtalsförhandlingarna med markägaren inleds i regel när stadsmiljönämnden har godkänt förslaget till ändring av detaljplanen.  

Läs mer på webbplatsen för kompletteringsbyggande(Länk leder till extern tjänst)

Bekanta dig även med stadens publikationer: 

Kontaktuppgifter

Kontakta oss genom att skicka e-post till adressen: taydennysrakentaminen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)