Företagsparkering

Med tillstånd för företagsparkering parkerar du förmånligt i närheten av ditt företags lokaler eller i nästan hela innerstaden.

På den här sidan

Med ett områdesspecifikt företagsparkeringstillstånd får du parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområdet där ditt företag finns. Du får parkera i alla boendeparkeringsområden med alla områdenas företagsparkeringstillstånd.

Tillståndet är avsett för företag, offentliga organ och näringsidkare.
Vi beviljar högst fem tillstånd för varje verksamhetsställe. Ett tillstånd kan endast användas i en bil som anges på tillståndet. Vi beviljar inte tillstånd för arbetsreseparkering.

Tillståndet kan fås för företagets eller företagspersonalens person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil, vars totalmassa är högst fyra ton.

Ett områdesspecifikt tillstånd kostar 60,83 euro per månad och ett tillstånd för alla områden kostar 91,66 euro per månad. Priserna inkluderar moms. Lågemissionsfordon får rabatt på avgiften.

Om fordonet tas ur trafikbruk är tillståndet inte längre giltig.

Ansök om tillstånd för företagsparkering

Du kan ansöka om tillstånd för företagsparkering eller förlänga tillståndets giltighet per e-post (kymp.pysakointitunnus@hel.fi) eller genom att personligen besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader, förutom om du ansöker om tillståndet per e-post. Då kan du ansöka om det för högst sex månader åt gången.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

När du ansöker om parkeringstillstånd ber vi dig lämna in
- ett mindre än en månad gammalt intyg från disponent eller fastighetsbolag med företagets adress. Hyresavtal räcker inte.
- fordonets registernummer och företagets FO-nummer
- information om tillståndet söks för ett eller alla områden
- information om vilken tidsperiod tillståndet söks för.

Om fordonet ägs eller innehas av en företagsanställd, ska du dessutom lämna in den senaste lönespecifikationen eller inkomstregisterutdraget där kilometerersättningen för användning av bilen specificeras. Vänligen använd alltid skyddad e-post när du skickar personuppgifter.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökan är cirka två dagar. Tillståndet träder i kraft när betalningen har kommit.

Tillstånd som ansöks per e-post betalas via faktura som skickas till din e-post. Tillståndet träder i kraft när betalningen har kommit in. Tillstånd som hämtas hos kundtjänsten betalas kontant eller med bank- eller kreditkort.

Länkar

Säg upp tillstånd för företagsparkering

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i en betalningsperiod per e-post eller genom att lämna tillbaka tillståndet till stadsmiljösektorns kundtjänst. Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand.

Handläggningstid

Tillståndet slutar gälla samma dag som du lämnar tillbaka tillståndet till kundtjänsten.

Ytterligare upplysningar

Om du säger upp tillståndet per e-post, ber vi dig anmäla följande information i meddelandet
- ditt namn
- dina kontaktuppgifter
- uppgifter om tillståndet
- kontonummer för eventuell återbetalning.

Länkar

Förläng giltighetstiden för företagsparkeringstillståndet

När du ansöker om parkeringstillstånd ber vi dig lämna in
- fordonets registernummer och företagets FO-nummer
- information om vilken tidsperiod tillståndet söks för.

Om fordonet ägs eller innehas av en företagsanställd, ska du dessutom lämna in intyg om anställning och den senaste lönespecifikationen eller inkomstregisterutdraget där kilometerersättningen för användning av bilen specificeras.

Läs mer om tillstånd för företagsparkering

Boendeparkeringsplatserna är markerade med en tilläggsskylt vid trafikmärket. På tilläggsskylten kan det till exempel stå ”Gäller ej med P-tecknet X”. Med företagsparkeringstillstånd kan du inte parkera på bilpoolföretagens parkeringsplatser som är markerade med Z-tilläggsskylten.

Parkeringskontrollanterna kontrollerar tillståndets giltighet med hjälp av registernumret.

1. Du kan använda parkeringstecknet bara inom den egna zonen. Kontrollera alltid på trafikmärket att det är möjligt att parkera vid sidan av gatan eller på parkeringsområdet med boendeparkeringstecknet. Parkeringsområdenas zonkartor som finns på adressen www.hel.fi/pysakointi är riktgivande.

2. Observera att alla platser inte är parkeringsplatser för boende- eller företagsparkering. Nära affärsbyggnader finns det till exempel s.k. ärendeplatser, på vilka man inte får parkera med boendeparkeringstecken, utan man måste alltid betala.

3. Fäst parkeringstillståndet på fordonet så att hela tillståndet utan svårighet kan läsas utifrån (t.ex. uppe eller nere på vindrutans kant) och kontrollera detta när du lämnar bilen. Om du har ett elektroniskt boendeparkeringstillstånd, kontrolleras din parkering utifrån registreringsnumret.

4. Om du har ett parkeringstillstånd för motorcykel, kontrolleras din parkering elektroniskt utifrån registreringsnumret.

5. Observera att om du avregistrerar bilen blir parkeringstillståndet ogiltigt.

6. Staden beviljar ett boendeparkeringstillstånd per person, antingen för hens eget fordon eller för ett fordon i samanvändning. För företag beviljas fem parkeringstillstånd. Ett boendeparkeringstillstånd kan omfatta registreringsnumret för högst två fordon och ett företagsparkeringstillstånd kan omfatta registreringsnumret för endast ett fordon. Dessa fordon kan inte samtidigt parkeras med villkoren för både boendeparkering och företagsparkering.

7. När ett tillstånd ändras (t.ex. vid byte av område eller fordon) ska du ha det giltiga tillståndet med dig när du besöker kundtjänsten. Om du har ett elektroniskt boendeparkeringstillstånd kan ändringen göras genom att ringa kundtjänsten, om dina uppgifter har uppdaterats.

8. Tillståndets giltighetstid och rätten att använda tillståndet upphör när förutsättningarna för dess beviljande har upphört att gälla. Då lämnas tillståndet tillbaka till kundtjänsten. Ett elektroniskt boendeparkeringstillstånd kan avslutas genom att meddela detta till kundtjänsten per e-post: kymp.pysakointitunnus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

9. Se till att du har ett giltigt och tillbörligt tecken. Innehavaren av tecknet ansvarar för att tecknet är i kraft.

10. Om du i egenskap av årskund inte har fått en faktura för det nya tecknet senast cirka två veckor före giltighetstidens utgång, ska du kontakta vår kundtjänst. Till exempel grupptecken faktureras aldrig på förhand, utan ett besök till kundtjänsten krävs för att förnya tecknet.

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors