Ledningsuppgifter

Beställ en ledningsutredning för grävnings-, borrnings- eller sprängningsarbeten innan du lämnar in en grävningsanmälan och inleder arbeten. Inför planeringen ska du beställa en ledningskarta från tjänsten Karttakori. Kontakta oss när du vill förflytta ledningar som finns på stadens tomt och skicka oss uppgifter om ledningskartläggningen.

Beställ en uppdaterad ledningsutredning för grävnings-, borrnings- eller sprängningsarbeten alltid innan du lämnar in en grävningsanmälan.

Ledningsutredningen innehåller ett kartutdrag med underjordiska ledningar, rör, anordningar, utrymmen och andra konstruktioner. Dessutom innehåller utredningen storleks- och materialuppgifter samt delvis även uppgifter om höjdläge. Du får även instruktioner för hur du ska utföra arbetet.

Beställ en ledningsutredning

Beställ en ledningsutredning i e-tjänsten eller på plats hos oss. Uträttande av ärenden på plats endast med tidsbeställning.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

E-tjänst där det är möjligt att beställa en utredning om ledningar för gräv-, borrnings- och brytningsarbeten från stadsmätningsavdelningens ledningsdatatjänst. Användning av tjänsten förutsätter identifiering.

1. Den sökande fyller i blanketten för en elektronisk utredning om ledningar.
2. Ansökningen om en utredning om ledningar kommer till ledningsdatatjänsten för behandling.
3. Ledningsdatatjänsten behandlar ansökningen och skickar till kunden en ledningskarta med bilagor till den elektroniska ärendemappen.

Handläggningstid

Behandlingstiden för ansökningen för en utredning om ledningar är 1 vardag.

Giltighetstid

Ansökan som du skickat gäller tills ledningsutredningen är färdig. Ledningsutredningen gäller 1 månad.

För personer som utför grävnings-, borrnings- och sprängningsarbeten är ledningsutredningen avgiftsfri.

Inför planeringen ska du beställa ledningskartor och annat kartmaterial elektroniskt från tjänsten Karttakori.

Ytterligare upplysningar

Bifoga alltid en arbetsplan till ansökan. Dessutom kan du bifoga till exempel ett utlåtande om anslutningspunkt. Du kan bifoga 1-5 bilagor till ansökan.

Uträtta ärenden på webben

Beställ en ledningsutredning

Kräver identifiering.

Beställ ledningsuppgifter för planering 

Inför planeringen beställ ledningskartor och annat kartmaterial elektroniskt från tjänsten Karttakori. 

Läs mer om tjänsten Karttakori på sidan Digitala kartor 

Gå till tjänsten Karttakori(Länk leder till extern tjänst)

Ledningsförflyttningar på tomter som ägs av staden

I nybyggnationsprojekt på tomter som ägs av staden kommer arrendatorn överens med ägaren till ledningen om förflyttningen av ledningen och tidsplanen i enlighet med markarrendeavtalet. Arrendatorn låter staden godkänna åtgärder och kommer överens med staden om kostnader för förflyttningen: merja.makipaa@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post),  tfn 09 310 36453 tai satu.jarvinen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 09 310 39225.

På de tomter som ägs av staden och som tidigare arrenderats ut kommer arrendatorn överens om förflyttningen av ledningen och kostnaderna med ägaren till ledningen. Om ledningen förflyttas utanför tomten, kommer arrendatorn också överens om ärendet med innehavaren av området.  

Om ledningen förflyttas till ett allmänt område, ingår arrendatorn ett placeringsavtal med staden.

Jos johto siirretään yleiselle, vuokralainen tekee kaupungin kanssa sijoitussopimuksen.

Läs mer på sidan för placeringsavtal.

Skicka uppgifter om ledningskartläggning till staden 

Ägaren till eller innehavaren av ledningar, anordningar och konstruktioner har skyldighet att skicka uppgifter som gäller kartläggningen till staden. Uppgifterna sparas på kartorna inom en månad från den tidpunkt då staden fått uppgifterna. På privata tomter är ledningsuppgifterna inte fullständiga.

Skicka uppgifter om ledningskartläggningen till: karttatiedot@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Läs anvisningen om hur du skickar uppgifter om ledningskartläggning (på finska, pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Skicka kartläggningsuppgifter om underjordiska konstruktioner och utrymmen till: kymp.kami.maanalaiset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Läs anvisningen om hur du mäter och skickar uppgifter om underjordiska och undervattenskonstruktioner (på finska, pdf)