Försäljning och inköp av mark

Information om försäljning av mark till Helsingfors stad, inköp av tomtdelar av staden, inlösning och förköpsrätt. På denna sida hittar du också Helsingfors markpolitiska riktlinjer.

På den här sidan

Vill du sälja till Helsingfors stad?

Helsingfors upphandlar mark för att utveckla staden och genomföra detaljplanen. Staden köper bland annat delar som tomterna saknar, tomter för allmänna byggnader, allmänna områden och mark som inte har planlagts. Staden är intresserad av att köpa tomtmark samt arrenderätter för och byggnader på tomtmark i områden där staden planerar ändringar i markanvändningen under de kommande årtiondena.   

Helsingfors stad betalar ett pris som motsvarar marknadspriset för byggnadsmarken. Priser för de allmänna områdena bestäms enligt separat prissättning.

Vill du köpa en tomtdel som ägs av staden? 

Byggande på en tomt som överensstämmer med detaljplanen förutsätter att du äger hela tomten. Om du äger den värdefullaste delen av den tomt som överensstämmer med detaljplanen och staden äger den del som du saknar, kan du köpa eller lösa in tomtdelen av staden. 

Helsingfors stad säljer tomtdelen till ett pris som motsvarar marknadspriset. Inlösningen utförs i samband med styckning av tomt eller vid en inlösningsförrättning. Inlösningsförrättningen utförs av Lantmäteriverket.  

Läs mer om styckning av tomt

 

Stadens inlösningsrätt

Före anläggande av en gata eller en park försöker staden komma överens med markägaren om inköp av marken samt byggnaderna, konstruktionerna och växtbeståndet på området.  

Om staden och markägaren inte når en överenskommelse, har staden rätt och skyldighet att inlösa marken och byggnaderna.  Inlösningsförrättningarna utförs av Lantmäteriverket. Helsingfors har mycket sällan utnyttjat sin inlösningsrätt. 

Stadens förköpsrätt 

Staden har rätt att träda i köparens ställe vid fastighetsinköp där det säljs fastigheter på över 3 000 m2. Förköpsrätten gäller inte inköp mellan nära släktingar, exekutiva auktioner, försäljningar som genomförs av utsökningsmyndigheter eller inköp där staten är köparen. Helsingfors har mycket sällan utnyttjat sin förköpsrätt. 

Fastighetsägaren kan begära av staden ett förhandsutlåtande om att staden inte kommer att utnyttja sin förköpsrätt. 

Skicka begäran per e-post till tontti@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post). Skriv på ämnesraden "Helsingfors stads förhandsutlåtande om utnyttjande av förköpsrätten". Skriv i meddelandet uppgifter om den fastighet som inköpet gäller, köpesumman och de övriga köpevillkoren. Om du vill påskynda handläggningen av ärendet, skicka utkastet till köpebrev och de bilagor som gäller brevet i e-postmeddelandet. 

Helsingfors markpolitiska riktlinjer

I tillämpningsanvisningen för de markpolitiska principerna hittar du Helsingfors stads principer som gäller upphandling av mark, markanvändningsavtal och kompletteringsbyggande på stadens arrendetomter.  

Stadens markpolitiska riktlinjer med motiveringar (pdf, på finska)

Tillämpningsanvisningen med motiveringar (pdf, på finska)

Helsingfors stadsstyrelses beslut 26.4.2021 (pdf, på finska) 

 

Kontakta oss via e-post

Kontakta markupphandlingsteamet om du vill sälja till Helsingfors stad eller köpa mark som ägs av staden. Teamet handlägger även ärenden som gäller inlösning och förköpsrätt.  

Du når oss bäst genom att skicka ett e-postmeddelande till tontti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)