Förebyggande av miljöolägenheter från byggplatser

Webbplatsen har information för byggplatser i fråga om grävd jord, förorenad mark, restjord och deponering av muddermassor. Webbplatsen har även instruktioner för byggplatsvatten, damm, buller, avfall och stängsel kring och tavla för byggplatser.

På den här sidan

Grävd jord, stenmaterial och restjord

Stadens instruktion för hantering av grävd jord och stenmaterial har anvisningar i fråga om planering och genomförande, bland annat vad gäller grävarbeten för jordmaterial, jordmaterial att avlägsna samt undersökning och rening av förorenad jord.

Instruktion för hantering av grävd jord stenmaterial (pdf, 4 MB)

Under planeringen ska möjligheterna att utnyttja massor att återanvända vid entreprenaden, till exempel som terrass- eller fyllnadsmaterial eller växtsubstrat, tillsammans med stadens massakoordinator.

Därtill ska man under planeringen säkerställa ett tillräckligt program för grundundersökningar, för att möjligheten att återanvända massor kan bedömas.

Innan entreprenadförfrågan fastställer stadens massakoordinator tillsammans med byggaktören vad slags massor som ska utnyttjas vid entreprenaden, vem som innehar massorna och vart massor som kontrolleras av beställaren ska transporteras.

Hur de grävmassor som avviker från planen och dyker upp under byggarbetet ska återanvändas avtalas separat med byggaktören och massakoordinatorn.

Ta kontakt med stadens massakoordinator mikko.suominen@hel.fi (Länken öppnar ett standard e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Gör en anmälan om rening av förorenad jord om du gräver eller renar förorenad markgrund och återanvänder jordmaterial som vid reningen grävts upp i det förorenade området, eller levererar det för behandling annanstans.

Åtgärderna kan ibland även kräva ett miljötillstånd.

Gå till Anmälan om rening av förorenad jord

Staden tar i mån av möjlighet emot sprängsten samt friktionsjord som uppstår vid bygge och varken är förorenad eller innehåller avfall. Helsingfors har inte en reguljär plats för mottagning av grävd jord.

Fråga stadens massakoordinator om mottagningsplatser: mikko.suominen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Ange en tidsplan för arbetet samt arten och mängden av massor i meddelandet.

De som lämnar in mindre mängder kan föra rena jord- och stematerial till HRM:s Sortti stationer i Stensböle och Kånala. Gå till webbplatsen för HRM:s Sortti stationer(Länk leder till extern tjänst)

Förorenad jord

Gör en anmälan om rening av förorenad jord om du gräver eller renar förorenad markgrund och återanvänder jordmaterial som vid reningen grävts upp i det förorenade området, eller levererar det för behandling annanstans.

Åtgärderna kan ibland även kräva ett miljötillstånd.

Gå till Anmälan om rening av förorenad jord

Muddermassor

Mindre mängder (under 500 m3) lera och lerslam kan tippas på Helsingfors stads jordtippsområden vid Måshällen och Hundhällarna. Det är förbjudet att tippa flytande växtavfall.

Kom i förväg överens med staden om massor som hämtas till tipplatserna: susanna.hantula@hel.fi (Länken öppnar ett standard-e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post). Ange läget av muddringsplatsen i meddelandet liksom även en uppskattning av mängden massa.

Anmäl om muddringen till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) minst 30 dygn innan arbetena inleds. Gå till miljöförvaltningens webbplats fför vattentillstånd och anmälningar (Länken leder till en extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Grundvatten, bottenundersökningar och underjordiska konstruktioner

Du hittar upplysningar om grundundersökningar och läget av mätpunkter för grundvatten i Helsingfors karttjänst. Tjänsten är gratis och öppen för alla.

 Se till exempel:

Exakta uppgifter om grundundersökningar hittar du i Soili-tjänsten (Länken leder till en extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst) Tjänsten är avgiftsbelagd och avsedd endast för planeringsbyråer.

I Soili-tjänsten hittar du:

 • En karta med markgrund, grundundersökningar samt en baskarta
 • diagram och tvärsnitt i bildfiler
 • data om grundundersökningar och grundvatten i infraformat
 • bergkontrollerade borrningar i csv-format.

Läs mer på webbplatsen för Effektivare användning av geografiska data

Fråga råd om att beakta platser och konstruktioner under jord, samt om underjordiska konstruktioner och bottenförstärkningar: geo@hel.fi (Länken öppnar ett standard-e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post).

För ärendet behöver vi:

 • noggranna planer om det tänkta utrymmet eller konstruktionen
 • kontaktuppgifterna för den som vidtar byggprojektet samt för planerarna och en eventuell entreprenör.

Grundvattennivån får inte permanent sjunka till följd av bygget och kvaliteten på grundvattnet får inte bli sämre. Om bygget når under grundvattennivån ska man ta särskild hänsyn till grundvattnet redan i planeringslösningarna. För att bestämma grundvattennivån ska man vid behov installera tillräckligt många rör för att fastställa nivån. Särskilt i stadens centrum ska man för övre markskikt med lera även ta hänsyn till hängande grundvatten i det.

Det finns data med tidigare uppmätta grundvattennivåer, här:

Fråga om grundvatten kymp.pohjavesi@hel.fi (Länken öppnar ett standard e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller geo@hel.fi (Länken öppnar ett standard e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Läs stadens specialanvisning om bygge på grundvattenområde (pdf).

Följ anvisningen när du bygger på Helsingfors grundvattenområden. Bifoga en plan för kontroll respektive observation av grundvattnet till ansökan om bygglov. Kvaliteten på grundvattnet kontrolleras genom att ta prover av det före byggverksamheten och efteråt. Om bygget har förorenat grundvattnet, kan parten med ansvaret för bygget åläggas att rena det.

Byggplatsvatten

Dränerings- eller dagvatten med stora mängder fasta ämnen, slam eller skadliga ämnen från byggplatser får inte ledas direkt till ett vattendrag eller dike.

Vatten och slam som avleds från byggplatser uppstår bland annat vid gräv- och sprängarbeten, och då fasader renoveras.

Hanteringen av byggplatsvatten planeras vid annan planering innan bygget börjar. Planen för vattenhantering kan krävas redan vid ansökan om bygg- eller åtgärdstillstånd. Även beslut om till exempel buller- eller grävanmälningar kan ha bestämmelser om byggplatsvatten.

Läs instruktionen för byggplatsvatten, bland annat vad gäller hantering av, planering för, kvalitetskrav på och bestämmelser om byggplatsvatten.

Läs mer

Ta kontakt med Helsingforsregionens Miljötjänster i frågor gällande avledning av byggplatsvatten till avlopp för dag-, avlopps- eller blandvatten. En fastighet som är belägen på HRM:s område för dagvattenavlopp ska anslutas till dagvattenavlopp. Gå till HRM:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Om byggplatsvatten är tänkt att avledas till en tomt som ägs av staden, be om samtycke av staden: tontit@hel.fi (Länken öppnar ett standard-e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Ansök om miljötillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, om verksamheten kan förorena vattendrag. På en byggplats kan detta vara till exempel att byggplatsvatten, som är skadligt för miljön, en längre tid leds till ett dagvattenavlopp eller direkt ut i ett vattendrag.

 Gå till NTM-centralens webbplats (Länken leder till en extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Damm

Se vid bygg- och rivarbeten till att dammet inte sprids i omgivningen. Sprid en saltlösning på körbanorna till byggplatsen och spola bort sörja som sprids från byggplatsen till gatorna, för att bekämpa dammolägenheter. När du verkar i stadsområdet, samla upp dammet från sprängborrningar i en säck och och för den bort från byggplatsen så att dammet inte sprids i byggplatsens omgivning.

Buller och vibrationer

I närheten av bostads- och inkvarteringsbostäder får man i princip inte orsaka buller på natten mellan klockan 22.00 och 07.00.

Läs Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser om tider på natten (22 §)

Meddela om verksamhet med särskilt störande buller eller vibrationer i förväg till alla som utsätts för dem.Det är särskilt viktigt att man meddelar om nödvändiga nattarbeten. Man ska meddela om buller även om verksamheten inte förutsätter bulleranmälan.

Avtala på förhand med daghem, skolor, vårdanstalter och övriga särskilt känsliga platser om bullerbekämpningen. Ta vid planering av arbeten hänsyn till att det vid tider då barnen sover eller vistas ute på dagen kan vara nödvändigt att hålla paus i bullersamma arbeten.

Läs Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser om skyldigheten att informera och förhandla (17 §)

Åtgärderna där man alltid ska göra en bulleranmälan förtecknas i Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser 21§. Fråga miljötjänsterna vid behov om råd: kymp.ymparistovalvonta@hel.fi (Länken öppnar ett standard-e-postprogram)(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ansök om miljötillstånd för stenkrossning, om arbetet tar längre än 50 dagar.

Gå till miljötillstånd och anmälningar

Avfall och upplagring av kemikalier

Avfallshanteringen på byggplatsen ska vara systematisk. Byggplatsen ska ha tillräcklig plats för arrangemanget för avfallshanteringen.

ge en utredning om bygg- och rivavfall, när du ansöker om bygg- eller rivtillstånd. Angemängden avfall, arten av det och hur det sorteras.

Utredning om hantering av gräv-, bygg- och rivavfall (blankett, pdf)

Läs mer

Avfallslagen reglerar att innehavaren av bygg- och rivavfall ska ordna med separat sortering av minst följande avfallstyper:

 • betong, tegel, mineralplattor och keramik, i mån av möjlighet sorterade efter avfallstypen
 • asfalt
 • bitumen och takfilt;
 • gips
 • oimpregnerat trä
 • metall
 • glas
 • plast
 • papper och kartong
 • mineraullsisolering
 • jord- och stenmaterial.

Separat sorterat avfall ska levereras för behandling där en så stor del av avfallet kan återanvändas eller annars återvinnas eller utnyttjas som material av en så hög kvalitet som möjligt.

Återvinning av avfall i markbyggnad kräver i princip ett miljötillstånd. Avfallskomponenter som bäst lämpar sig för markbyggnad kan på vissa villkor återvinnas genom att göra en så kallad MARA-anmälan till NTM-centralen i Nyland. Tillämpningen av MARA-anmälan grundar sig på den så kallade MARA-förordningen (Statsrådets förordning 843/2017). Om det är fråga om en mycket liten mängd avfall, kan man göra en anmälan till Helsingfors miljötillsyn.

Läs mer om utnyttjande av avfall i liten skala. 

Läs mer om MARA-anmälan(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om miljötillståndet.

Stängsel och tavla på byggplatsen

Byggplatsen ska vid behov förses med stängsel så att den tryggt och ändamålsenligt särskiljas ur omgivningen. Se särskilt till att gångtrafiken löper smidigt. Storleken, konstruktionen, materialet och färgen på byggplatsens stängsel ska vara lämpliga för miljön.

Arbetsplatser med väsentlig inverkan på miljön ska i god tid före arbetet inleds ha en byggplatstavla eller något annat meddelande där minst följande uppgifter på finska och svenska anges:

 • arbetets objekt och adress
 • kontaktuppgifter för den som inleder byggprojektet
 • tidpunkt då arbetet inleds och det är färdigt

Instruktioner och mallar för byggplatstavlor för Helsingfors stads egna byggplatser finns i Työmaakokemuksen opas. (Länken leder till en extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Du hittar alla bestämmelser om byggplatser i Helsingfors stads byggnadsordning, kap. 8

Byggplatsen ska hållas i god och prydlig ordning. Byggplatsen ska skötas så att den inte orsakar skador på person eller egendom, trafik- eller andra störningar, eller orimliga andra olägenheter för omgivningen. Byggmaterial ska förvaras skyddade enligt tillverkarens anvisningar.

När byggarbetet är klar ska tillfälliga byggnader, stängsel och liknande konstruktioner på byggplatsen avlägsnas utan dröjsmål och byggområdet städas. Skadade gator och övriga områden ska sättas i skick utan dröjsmål.

Du hittar alla bestämmelser om byggplatser i Helsingfors stads byggnadsordning, kap. 8