Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Trädfällning och rivning av en byggnad

Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan. Läs här, när du kan fälla träd utan tillstånd av staden och när förutsätts det att grannen samtycker till trädfällningen.

På den här sidan

Rivning av en byggnad

Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan.

Läs mer om rivningslov och -anmälan

När kan du fälla träd utan tillstånd av staden?

Du kan fälla träd utan utlåtande om miljöåtgärder av byggnadstillsynen när följande villkor uppfylls:

  • Antalet träd som ska fällas är högst fem och det ännu finns träd på tomten efter fällningen.
  • Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om skydd, antal eller annat gällande träden som ska fällas.
  • Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om bevarande av miljön.
  • Det minsta antalet träd som eventuellt krävs i detaljplanen inte underskrids.
  • Träden växer inte på den del av tomten där det enligt detaljplanen ska finnas träd.
  • Träden är inte landskapsmässigt betydande, till exempel ståtliga gamla vårdträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande vars frånvaro skulle ha väsentliga utarmande konsekvenser på miljön. Den landskapsmässiga betydelsen fastställs av byggnadstillsynsmyndigheten.
  • Grannen samtycker till fällningen av träden som växer på tomtgränsen.

Ansök om ett utlåtande om eller tillstånd för miljöåtgärder om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls. Du informeras i utlåtandet för miljöåtgärder om du ska låta göra en konditionsbedömning av träden. Du kan låta en arborist, det vill säga en trädvårdsspecialist, göra konditionsbedömningen. Staden erbjuder inte arboristtjänster.

Bekanta dig med detaljplanen i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Farliga träd och träd som växer på tomtgränsen

Ett träd som orsakar en omedelbar fara för sin omgivning ska fällas omedelbart och för det krävs inget tillstånd eller utlåtande.

Fastighetsinnehavaren ska övervaka trädens skick på fastigheten och vid behov vidta åtgärder. Fastighetsägaren ansvarar för skador som förorsakas av de träd som faller.

Man ska vid behov kunna bevisa trädets farliga skick i efterhand. Byggnadstillsynsmyndigheten kan förplikta en att plantera ett nytt motsvarande träd där det farliga trädet har fällts.

Du behöver grannens samtycke om det träd som ska fällas ligger på tomtgränsen.

Om rötter eller grenar av ett träd som ligger på grannens tomt orsakar olägenheter för dig, ska du först be din granne att avlägsna trädet. Sedan i det fall att grannen inte efterföljer begäran inom rimlig tid, kan du själv avlägsna rötterna och grenarna. Denna rätt sträcker sig bara till gränslinjen, inte över den.

Eventuella tvistemål löses av polisen eller tingsrätten. Byggnadstillsynen vid Helsingfors stad kan inte ingripa i tvistemålen mellan grannar.

Läs mer och be om grannens samtycke

Beakta flygekorrarna, fladdermössen och fåglarna

Enligt naturskyddslagen är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorrar och fladdermöss förökar sig och rastar.

Ta reda på till exempel med hjälp av karttjänsten om trädet ligger inom revir för flygekorrar och fladdermöss. (Länk leder till extern tjänst)

Ansök om ett tillstånd för trädfällning från stadens miljötjänster, om det i ett träd som planeras att fällas eller i dess omedelbara närhet finns ett bohål, en holk eller ett bo av kvistar som används av flygekorre eller fladdermöss.

Fåglarnas boträd får inte fällas och trädfällningen får inte störa häckande fåglar under perioden 1 april–15 augusti.

Bilagor till ansökan om tillstånd för trädfällning

Bifoga din ansökan om tillstånd för trädfällning följande bilagor:

  • En situationsplan eller ett kartutdrag där de träd som ska fällas och bevaras har markerats. 
  • Ett foto på de träd som ska fällas.
  • En konditionsbedömning av träden om du redan har den.