Bygglov och andra tillstånd

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste. Du får tillståndsbeslutet till Lupapiste. I Lupapiste kan du också fråga om råd och boka förhandlingstider med tillståndshandläggare.

På den här sidan

Bygglov behövs till exempel för nybyggande, tillbyggnad eller stora renoveringsprojekt. Om det är fråga om en mindre byggnads- och husteknisk reparation eller ändring, behövs inget bygglov utan man kan göra ett utlåtande.

Du behöver ett åtgärdstillstånd till exempel för att bygga en liten ekonomibyggnad, för flera renoverings- och ändringsarbeten samt för att bygga ett bergvärme- eller avloppsvattensystem.

Du behöver ett tillstånd för miljöåtgärder för jordbyggnadsarbeten och i vissa fall för trädfällning. Ett utlåtande om miljöåtgärder kan räcka vid mindre projekt.

Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan.

Tillstånd gällande byggandet ansöks elektroniskt i tjänsten Lupapiste. Du får tillståndsbeslutet till Lupapiste. I Lupapiste kan du också fråga om råd och boka förhandlingstider med tillståndshandläggare.

Ansök om bygglov eller utlåtande

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste.

Tillstånd

Du behöver ett bygglov när du bygger en ny byggnad eller tillbyggnad, bygger ytterligare våningsyta i en befintlig byggnad, väsentligt ändrar byggnadens användningsändamål eller genomför ett stort renoveringsprojekt.

Projektet kräver ett bygglov om arbetena påverkar användarnas säkerhet eller hälsa. Till exempel behöver du ett bygglov för vindsbyggande, stambyte eller byggande av bastu.

För projekt som kräver ett bygglov behövs alltid en förhandsförhandling. Förhandsförhandling ombes genom rådgivningsbegäran i Lupapiste.

Vid mindre byggnads- och hustekniska renoverings- och ändringsåtgärder, såsom byggandet av en ny dörröppning eller en eldstad eller en rökkanal, kan man fallspecifikt bedöma om ett utlåtande är tillräckligt eller om projektet kräver ett bygglov.

I ansökan i Lupapiste kan du ange i projektbeskrivningen att du ansöker om ett Z-utlåtande. När du har fyllt i ansökan och sparat dess bilagor och planer i Lupapiste, bokar den planerare som utarbetat projektritningarna en tid hos områdets inspektionsingenjör. Inspektionsingenjören bedömer vid mötet om ett utlåtande är tillräckligt eller om ett bygglov krävs.

Ansök om bygglov och utlåtande innan du inleder byggprojektet.

I stället för ett bygglov kan du för byggandet ansöka om ett åtgärdstillstånd om det är fråga om en liten ekonomibyggnad eller annan konstruktion. Åtgärdstillståndet behövs också för renoverings- och ändringsarbeten, såsom vissa fasadåtgärder och sammanläggning och delning av lägenheter, när bärande konstruktioner inte rivs eller ändras i projektet. Även byggandet av bergvärme- och avfallsvattensystem kräver ett åtgärdstillstånd.

Byggnadsordningen befriar vissa åtgärder från ansökning om åtgärdstillstånd. Se på sidan Anvisningar för byggnadsprojekt om ditt projekt kräver ett tillstånd.

Ansök om tillstånd innan du inleder projektet. För att garantera projektets smidighet är det alltid bra att ha en förhandsförhandling om projektet innan du lämnar in tillståndsansökan. Förhandsförhandling ombes genom rådgivningsbegäran i Lupapiste. Vid mindre åtgärder kan det med förhandsförhandling garanteras om ett stadsbildsmässigt utlåtande räcker i stället för ett åtgärdstillstånd.

Du behöver ett tillstånd för miljöåtgärder för jordbyggnadsarbeten som ändrar landskapet, såsom grävning, sprängning eller fyllning. I vissa fall behöver du ett tillstånd också för trädfällning.

Du behöver inte alltid ett tillstånd för miljöåtgärder utan ett utlåtande om miljöåtgärder kan vara tillräckligt. I Lupapiste får du uppgiften om vilket som behövs för ditt projekt. För förberedande arbeten för projekt enligt en anhängig ansökan om bygglov eller detaljplan kan man ofta ge ett utlåtande om miljöåtgärder.

Du behöver inget tillstånd för eller utlåtande om miljöåtgärder om åtgärden förknippas med

- utförandet av åtgärder enligt ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd

- utförandet av åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga en general- eller detaljplan, om du till exempel fäller träd på en byggnadsyta som anvisas i detaljplanen.

Du behöver ett tillstånd för att riva en byggnad i detaljplaneområdet eller då området är försett med ikraftvarande byggförbud för att utarbeta en detaljplan. Rivningslov behövs inte om det gällande bygglovet kräver rivning av byggnaden.

Du kan riva en byggnad utan rivningslov med en rivningsanmälan om byggnaden i fråga är en ekonomibyggnad eller annan mindre betydelsefull byggnad och den inte är historiskt eller arkitektoniskt värdefull.

Rivningsanmälan ska göras senast 30 dagar innan rivningsarbetet påbörjas. Vi kan av välgrundade skäl kräva ansökan om ett rivningslov innan rivningsarbetet påbörjas.

Bilagor till tillståndsansökan

Bifoga rivningslovet följande bilagor

 • fotografier av den byggnad som ska rivas
 • en situationsplan eller ett kartutdrag där det tydligt har markerats den byggnad som ska rivas
 • en äganderättsutredning av tomten
 • en redogörelse för ordnande av rivningsarbetet och utnyttjande av de användbara byggnadsdelarna
 • en redogörelse för mängden byggavfall, dess kvalitet, sortering och hantering samt placeringsplats
 • en redogörelse för bygg- eller rivningsavfall som är farligt för hälsan eller miljön och hantering av det om projektet medför sådant avfall
 • en kartläggning av asbest och andra farliga material
 • en redogörelse för behandling av förorenade jordmassor om det finns eventuellt förorenad jordmån i projektområdet
 • en redogörelse för eventuella servitut som riktas till byggnaden
 • en redogörelse för hörande av grannar om den byggnad som ska rivas ligger vid tomtgränsen eller om rivningen annars påverkar miljön eller servitut som gäller området

Bifoga rivningsanmälan följande bilagor:

 • fotografier av den byggnad som ska rivas
 • en situationsplan eller ett kartutdrag där det tydligt har markerats den byggnad som ska rivas
 • en redogörelse för mängden byggavfall och dess kvalitet samt hantering
 • en redogörelse för bygg- eller rivningsavfall som är farligt för hälsan eller miljön och hantering av det om projektet medför sådant avfall

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2024 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbeslut fattade av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynens är offentligt tillgängliga i 14 dygn och tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion är offentligt tillgängliga i 30 dygn. Begäran om omprövning av tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen görs vid stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion. Överklagan av tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion görs vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen finns i tjänsten Julkipano i Lupapiste (på finska, kräver inte inloggning)(Länk leder till extern tjänst).

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion finns i Stadsmiljöhusets entréhall på adressen Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbeslutet vinner laga kraft när tiden för sökande av ändring löpt ut och ingen har ansökt om ändring av tillståndsbeslutet. Ändring av ett beslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion kan ansökas under 30 dagar och ändring av ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen kan ansökas under 14 dagar. Tidpunkt för när beslutet ges och tiden för sökande av ändring meddelas i tillståndsbeslutet.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Om du inte ansöker om förlängning av tillståndet  medan tillståndet är giltigt måste du ansöka om tillstånd på nytt.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Ange gatuadress där projektet utförs.
 3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
 4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska)(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran(Länk leder till extern tjänst).