Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Om du får meddelandet ”ägarskapet/innehavarskapet kunde inte verifieras” när du köper ett tillstånd för boendeparkering, kolla att du har inaktiverat förbud mot utlämnande av uppgifter i dina uppgifter i Traficoms trafik- och transportregister. Om du får något annat felmeddelande när du matar in registreringsnumret, måste du besöka kundservicen för stadsmiljösektorn, adress Verkstadsgatan 8, för att köpa ett tillstånd.

Hörande av grannen och deras samtycke

I byggprojekt måste grannen ofta höras. Grannens samtycke behövs om byggprojektet ligger nära grannens gräns eller på annat sätt påverkar grannens fastighet.

På den här sidan

I många byggprojekt ska grannen höras. Vid hörandet presenteras planer och eventuella avvikelser jämte motiveringar gällande projektet för grannen. Grannen undertecknar blanketten och intygar att hen har hörts i ärendet. I samband med hörandet kan grannen framföra grundade anmärkningar om projektet.

Staden kan ombesörja hörandet av grannen. Om du vill att staden ska ombesörja hörandet, ska du i ansökan om bygglov via tillståndspunkten Lupapiste kryssa i punkten Kommunen hör alla grannar. Tjänsten är avgiftsfri.

Hörande av grannen och deras samtycke är olika saker. Om man i projektet behöver grannens samtycke, ska byggherren själv ombesörja begäran om samtycke.

I byggprojekt krävs grannens samtycke om byggnaden eller konstruktionen hamnar närmare granntomtens gräns än vad som tillåts i detaljplanen eller Helsingfors stads byggnadsordning. Om jordvärmebrunnens avstånd från gränsen är mindre än 7,5 meter, krävs ett samtycke för att bygga den.

Spara grannens hörande eller samtycke i uppgifterna om ditt projekt i tillståndspunkten Lupapiste.

Ansök om hörande av granne eller grannens samtycke

Fyll i blankett

Ansök om hörande av granne eller grannens samtycke

När Helsingfors stad är grannen ska du skicka en blankett till tontti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Om byggprojektet är enligt detaljplanen, behöver staden inte höras som granne.

När Helsingfors stad är grannen och grannutlåtandet gäller byggande av bergvärmebrunn, skicka blanketten till kymp.maalampo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

  • den ifyllda blanketten
  • en uppdaterad kartbilaga till utredningen av lämpligheten för byggande. Vad gäller samtycken i efterhand räcker kartbilagan till lägessyn.

Vanliga frågor

En granne kan vara en privatperson, ett bostadsaktiebolag, ett företag, staden eller någon annan instans som äger eller förvaltar fastigheten.

Om fastigheterna har en gemensam gräns, är de grannar. En fastighet som ligger bakom en annan fastighet är inte granne. Ett undantag från detta utgörs av så kallade yxskafttomter. Om det mellan två fastigheter går en körväg, ett så kallat yxskaft, som hör till en tredje fastighet, är dessa två fastigheter grannar sinsemellan.

En fastighet direkt eller snett mittemot på andra sidan gatan är granne. En bred trafikled med flera filer bryter ändå grannskapet. Sådana leder i Helsingfors är till exempel Ring I, Österleden och stadens övriga utfartsleder.

En fastighet bakom en smal parkremsa är granne. Det finns ingen fastställd bredd i meter för parkområdet, saken måste bedömas fall för fall.

Flera instanser kan äga eller förvalta fastigheten. Alla ska höras separat. Man ska fästa särskild uppmärksamhet på bland annat fastigheter som ägs av ett dödsbo.

Grannens samtycke och hörande är olika saker. Om grannen inte ger sitt samtycke, får byggandet inte inledas. Däremot kan grannar motsätta sig projektet vid hörandet, men om projektet är i enighet med detaljplanen, kan det genomföras ändå.

Grannen kan vägra ge sitt samtycke om projektet orsakar olägenhet för användningen av dennes fastighet. Ett av syftena med tillståndsprocessen är att säkerställa jämställd behandling av grannfastigheterna, vilket innebär att en granne som vägrar ge sitt samtycke även måste lägga fram grunder till varför hen inte ger sitt samtycke.

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2024 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbesluten hålls officiellt framlagda i 14 dygn. Under den tiden är det möjligt att begära en omprövning hos stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.

Byggnadstillsynens anslagslista ser du i Lupapiste i tjänsten Julkipano (på finska, inloggning krävs inte)(Länk leder till extern tjänst)

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndet har vunnit laga kraft om begäran om omprövning eller anförande av besvär inte har gjorts. Miljö- och tillståndssektionens beslut som begäran om omprövning gäller kan du överklaga hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 14 eller 30 dagar.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Därefter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

  1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
  2. Ange gatuadress där projektet utförs.
  3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
  4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska)(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran(Länk leder till extern tjänst).